CULTURA CENTRADA EN LES PERSONES

 

A CaixaBank Payments & Consumer sabem que la nostra plantilla és el nostre actiu més gran. Per això treballem perquè la nostra activitat es desenvolupi en un entorn laboral inclusiu, divers i igualitari, i alhora per impulsar el talent i el desenvolupament professional de tothom.

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I FORMACIÓ

Afavorim el desenvolupament de les persones que conformen la nostra plantilla mitjançant una gestió per competències per a cada perfil professional i lloc de treball, de manera que tots els membres del nostre equip puguin materialitzar el seu potencial.

La nostra estratègia d'aprenentatge es basa en tres línies perquè les persones no deixin d'aprendre mai:

FORMACIÓ NORMATIVA

Segons el que exigeix l'ens regulador.

FORMACIÓ RECOMANADA

Segons les temàtiques que suggereix el Pla de Formació del Grup CaixaBank.

AUTOAPRENENTATGE

Segons els interessos personals en àrees de coneixements clau i habilitats.

L'any 2022 vam fer més de 380 formacions i més de 19.000 hores de formació a 6.487 empleats, és a dir una mitjana de 30 hores per persona.

 

DEVELOPMENT BY SKILLS

Es tracta d'un nou projecte formatiu perquè la nostra plantilla estigui més ben preparada per respondre als canvis accelerats que es donen en el sector financer (digitalització i canvis d'hàbits del consumidor). Aquest projecte es basa a transformar la gestió de desenvolupament de les persones implementant un model basat en perfils laborals i habilitats (job profiles i skills). Per aconseguir aquesta transformació s'han establert quatre elements essencials o fases:

Gràcies a aquest projecte s'han pogut identificar 321 perfils professionals a totes les empreses del Grup CaixaBank.

IGUALTAT I DIVERSITAT

Promovem un entorn de treball segur i inclusiu, basat en el respecte a la diversitat i el foment de la igualtat d'oportunitats, que elimini qualsevol mena de discriminació i que contribueixi al canvi social positiu. Per aconseguir-ho, tenim en marxa el III Pla d'Igualtat, que ja ha dut a terme més de cinquanta accions.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Fomentem el tracte igualitari i respectuós entre tots els membres de la nostra plantilla. Mitjançant formacions i diversos materials d'ús intern, contribuïm a promoure el llenguatge inclusiu, no sexista i d'una comunicació lliure de biaixos i estereotips.

Per afavorir un entorn laboral basat en el respecte, la igualtat d'oportunitats i la inclusivitat, hem desenvolupat el programa Wengage, que ofereix sessions de mentoria sobre la diversitat de gènere, funcional i generacional:

Mentoria femenina

MENTORIA FEMENINA

Contribueix al desenvolupament d'habilitats transversals i de lideratge de dones com a potencial i alhora ajuda a superar les creences autolimitadores.

Mentoria inversa

MENTORIA INVERSA (REVERSE MENTORING)

Es potencia la cultura digital dels qui tenen més de quaranta-cinc anys per mitjà de l'empoderament dels joves, es millora el lideratge de tots dos col·lectius i es transmet la saviesa organitzacional dels més veterans.

Per tot això, des de l'any 2017 tenim el distintiu Igualtat a l'Empresa, que atorga el Ministeri d'Igualtat. El 2022 vam aconseguir renovar-lo amb una pròrroga per a tres anys més.

DISTINTIU D'IGUALTAT

BENESTAR, BENEFICIS SOCIALS I COMPENSACIÓ

Com que tenim el repte d'atreure talent nou i tenir cura del que ja tenim, oferim beneficis econòmics i socials a la nostra plantilla. Entre aquests beneficis destaquen un salari fix mensual competitiu i una retribució variable vinculada a objectius, a més d'un pla de pensions i una assegurança mèdica, entre d'altres. Tots els nostres beneficis socials s'integren en els programes següents:

LIVE & FAMILY

Per donar suport a les famílies dels treballadors: ajuts per a escoles bressol, permisos retribuïts, assegurances de vida i accidents o plans per a famílies que tenen algú amb discapacitat.

LIVE & HEALTHY

Per tenir cura de la salut de la nostra plantilla amb una assegurança mèdica i dental, fruita fresca a les oficines, una lliga interna de pàdel i un club de corredors.

LIVE & FLEX

Per potenciar la flexibilitat i garantir l'equilibri entre la vida laboral i familiar: targeta restaurant, pla de retribució flexible Compensa+, beneficis bancaris del Grup CaixaBank, flexibilitat horària i un nou ecosistema laboral híbrid que combina la feina presencial amb el teletreball.

CAR SHARING

A més, el programa intern Car Sharing posa a disposició de la nostra plantilla cotxes elèctrics per a l'ús particular, inclosos els caps de setmana.