COM TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS?

 

Per gestionar les seves relacions amb nosaltres, a CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A., societat unipersonal (“CaixaBank Payments & Consumer”) tractarem les seves dades personals per complir diferents finalitats, sempre d'acord amb el que estableix la normativa vigent, respectant els seus drets i amb total transparència. 

Per fer-ho, en aquesta Política de Privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de www.caixabankpc.com/politicaprivacidad, pot consultar el detall complet sobre com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè. Igualment, si vol, pot sol·licitar aquesta informació a través de la seva banca digital i a les nostres aplicacions mòbils.

Les principals normatives que regulen els tractaments que farem amb les seves dades personals són: 

 • El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, “RGPD”) 
 • La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPD”).

QUI TRACTA LES SEVES DADES

 

Responsable del tractament: El responsable del tractament de les seves dades personals en les seves relacions contractuals i de negoci amb nosaltres («Relacions Contractuals») és CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A., amb NIF A-08980153 i domicili al carrer Caleruega, 102, de (28033) Madrid. 

Corresponsables de tractament: A més, per a certs tractaments, dels quals l'informarem en detall en aquesta política, CaixaBank Payments & Consumer i les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades i decidiran de manera conjunta els objectius (“per a què s'utilitzen les dades”) i els mitjans utilitzats (“com s'utilitzen les dades”) i seran, per tant, corresponsables d'aquests tractaments. 

Els tractaments per als quals CaixaBank Payments & Consumer i les empreses del Grup CaixaBank tractaran conjuntament les seves dades es descriuen detalladament a l'epígraf “6. Quins tractaments fem amb les seves dades”. 

A més, trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat, a :

www.caixabank.es/empresasgrupo.


DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

 

CaixaBank Payments & Consumer i les empreses del Grup CaixaBank hem nomenat un Delegat de Protecció de Dades, que l'atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets. 

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades per fer-li arribar els seus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través d'aquesta adreça:

www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

 


EXERCICI DE DRETS I PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD)

 

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades personals, de retirar el seu consentiment i de no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei. 

Pot sol·licitar exercir aquests drets a través de qualsevol dels canals següents: 

 • A les oficines de CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) obertes al públic 
 • Mitjançant les opcions habilitades a la seva banca digital i a les nostres aplicacions mòbils 
 • A l'adreça electrònica: www.caixabankpc.com/ejerciciodederechos 
 • Mitjançant un escrit adreçat a l'Apartat de Correus núm. 209 de València, amb codi postal 46080. 

A més, si té alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pot adreçar-la a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

 


CATEGORIES DE DADES

A CaixaBank Payments & Consumer tractarem diferents dades personals per poder gestionar les Relacions Contractuals que estableixi amb nosaltres, per fer la resta dels tractaments de dades que es deriven de la seva condició de client i, si ens hi ha donat seu consentiment, per fer també el tractament de les seves dades per a les activitats que detalla l'epígraf 6.1. 

Per facilitar la seva comprensió, hem ordenat les dades que tractem en les categories que li detallem tot seguit. 

No totes les categories de dades que li detallem s'utilitzen per a tots els tractaments de dades. A l'epígraf 6, en què li detallem els tractaments de dades que fem, vostè podrà consultar específicament per cada tractament concret les categories de dades que s'utilitzen, amb la qual cosa disposarà de la informació necessària que li permetrà exercir, si així ho vol, els seus drets reconeguts pel RGPD, en especial els d'oposició i de revocació del consentiment. 

Les categories de dades que utilitzen els diferents tractaments que exposat l'epígraf 6 són els següents: 


DADES QUE VOSTÈ ENS HA FACILITAT EN L'ALTA DELS SEUS CONTRACTES O DURANT LA SEVA RELACIÓ AMB NOSALTRES

Aquestes dades són: 
 

 • Dades identificatives i de contacte: el seu document identificatiu, nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, i idioma de comunicació. 
 • Dades socioeconòmiques: detall de l'activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d'estudis, patrimoni. 
 • Dades fiscals i dades tributàries, dades financeres: productes i serveis contractats, relació amb el producte (condició de titular, autoritzat o representant), categoria MiFID. 
 • Dades biomètriques: patró facial, biometria de veu o patró d'empremta dactilar.

DADES OBSERVADES EN EL MANTENIMENT DELS PRODUCTES I SERVEIS DADES INFERIDES

Aquestes dades són: 

 • Dades financeres: la informació dels apunts i moviments que es facin en comptes corrents, inclosos el tipus d'operació, l'emissor, l'import i el concepte, informació sobre inversions realitzades i la seva evolució, informació sobre finançaments, extractes d'operacions amb targetes de dèbit i crèdit, productes contractats i historial de pagament. 

És important que sàpiga que no tractarem dades observades en el manteniment dels productes i serveis que puguin contenir informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques adreçades a identificar-lo de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la seva vida o orientació sexual (“Dades Sensibles”). 

 • La seva condició d'accionista, o no, de CaixaBank. 
 • Dades digitals: les dades obtingudes de les comunicacions que hàgim establert entre vostè i nosaltres en xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents i les dades obtingudes de les seves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que hi faci (ID de dispositiu, ID de publicitat, adreça IP i historial de navegació), en cas que hagi acceptat l'ús de cookies i tecnologies similars als seus dispositius de navegació. 
 • Dades geogràfiques: les dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació o l'ús de les nostres aplicacions mòbils, quan així ho hagi autoritzat en la configuració de l'aplicació mateixa. 

DADES INFERIDES O DEDUÏDES PER CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER DE L'ANÀLISI I EL TRACTAMENT DE LA RESTA DE LES CATEGORIES DE DADES

Aquestes dades són: 

 • Agrupacions de clients en categories i segments en funció de la seva edat, patrimoni i renda estimada, operatives, hàbits de consum, preferències o propensions a la contractació de productes, demografia i relació amb altres clients, o categorització segons la normativa sobre Mercats d'Instruments Financers (“MiFID”). 
 • Puntuacions de scoring que assignen probabilitats de pagament o impagament o límits de risc. 

DADES QUE VOSTÈ NO ENS HA FACILITAT DIRECTAMENT, OBTINGUDES DE FONTS ACCESSIBLES AL PÚBLIC, REGISTRES PÚBLICS O FONTS EXTERNES

Aquestes dades són: 

 • Dades de solvència patrimonial i crèdit obtingudes dels fitxers Asnef i Badexcug. 
 • Dades sobre riscos mantinguts en el sistema financer obtingudes de la base de dades de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). 
 • Dades de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d'Espanya, el Regne Unit o el U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC). 
 • Dades cadastrals o estadístiques obtingudes de companyies que faciliten estudis estadístics socioeconòmics i demogràfics associats a zones geogràfiques o codis postals, no a persones determinades. 
 • Dades digitals obtingudes de les seves navegacions per webs de tercers (ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP, historial de navegació), en cas que hagi acceptat l'ús de cookies i tecnologies similars als seus dispositius de navegació. 
 • Dades de xarxes socials o internet que vostè hagi fet públiques o que ens autoritzi a consultar.

QUINS TRACTAMENTS FEM AMB LES SEVES DADES

Els tractaments que farem amb les seves dades són diversos i responen a diferents finalitats i bases jurídiques: 


TRACTAMENTS BASATS EN EL CONSENTIMENT

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el seu consentiment, segons estableix 
l'art. 6.1.a) del RGPD. 

Podem haver-li sol·licitat aquest consentiment per diferents canals, per exemple, a través dels nostres canals electrònics o en alguna de les empreses del Grup CaixaBank. Si, per alguna circumstància, mai no li hem sol·licitat el seu consentiment, aquests tractaments no se li aplicaran. 

Pot consultar les autoritzacions que vostè ens ha consentit o denegat i modificar la seva decisió en qualsevol moment i de manera gratuïta al web de CaixaBank Payments & Consumer (www.caixabankpc.com) i en el de cadascuna de les empreses del Grup CaixaBank, o a la seva àrea privada del web o d'aplicacions mòbils de CaixaBank Payments & Consumer, i a les oficines de CaixaBank. 

Els tractaments basats en el seu consentiment s'indiquen a continuació ordenats de la (A) a la (D). Indiquem per a cadascun: la descripció de la finalitat (Finalitat), si són o no tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament) i les categories de dades utilitzades (Categories de dades tractades).

A. Anàlisi de les seves dades per a l'elaboració de perfils que ens ajudin a oferir-li productes que creguem que li poden interessar

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és utilitzar les categories de dades que li indiquem tot seguit per elaborar perfils que ens permetin identificar-lo amb segments de clients amb característiques similars a les seves i suggerir-li productes i serveis que creguem que li poden interessar, així com establir la periodicitat amb què ens relacionem amb vostè. 

Mitjançant aquest tractament, analitzarem les seves dades per intentar deduir les seves preferències o necessitats i, així, poder-li fer ofertes comercials que creguem que poden tenir més interès que ofertes genèriques. 

Quan les ofertes que li vulguem transmetre consisteixin en productes que impliquin el pagament de quotes o el finançament, farem una preavaluació de solvència per calcular el límit de crèdit adequat que li oferirem, d'acord amb els principis de responsabilitat en l'oferta de productes de finançament exigits pel Banc d'Espanya. 

És important que sàpiga que aquest tractament, inclosa la preavaluació de solvència en els productes amb risc, es limita a la finalitat indicada de suggerir-li productes i serveis que creguem que li poden interessar, i no s'utilitza, en cap cas, per a la denegació de cap producte ni servei o límit de crèdit. 

Vostè té sempre a la seva disposició el nostre catàleg complet de productes i serveis, i aquest tractament no prejutja, limita ni condiciona el seu accés a aquests, els quals, en cas que els sol·liciti, seran avaluats amb vostè de conformitat amb els procediments ordinaris de CaixaBank Payments & Consumer.

Només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. 

Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però s'oblida de retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament. 

Categories de dades tractades: Les categories de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són: 

 • Dades que vostè ens haurà facilitat 
 • Dades observades en el manteniment dels productes i serveis, a excepció de dades sensibles 
 • Dades inferides o deduïdes per CaixaBank Payments & Consumer. 
 • Dades que vostè no ens ha facilitat directament. 

Corresponsables del tractament: El tractament de les seves dades de les categories indicades, amb la finalitat d'anàlisi per a l'elaboració de perfils que ens ajudin a oferir-li productes que creguem que li poden interessar, el fan en règim de corresponsabilitat les empreses següents del Grup CaixaBank: 

 • CaixaBank, S.A. 
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. 
 • CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L. 
 • VidaCaixa, S.A.U., de seguros y reaseguros 
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U. 
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U. 
 • Promo Caixa, S.A.U. 
 • Comercia Global Payments, E.P. S.L. 
 • Buildingcenter, S.A.U. 
 • Imagintech S.A. 

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat, a www.caixabank.es/empresasgrupo.

B. Oferta comercial de productes i serveis pels canals seleccionats

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és posar a la seva disposició ofertes comercials únicament a través dels canals que vostè ens hagi autoritzat en donar-nos el seu consentiment. 

Només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. 

Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però s'oblida de retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament. 

Categories de dades tractades: La categoria de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual contingut es detalla a l'epígraf 5, és: 

 • Dades que vostè ens haurà facilitat (identificatives i de contacte). 

Corresponsables del tractament: El tractament de les seves dades de la categoria indicada, amb la finalitat de comunicar-li la nostra oferta comercial de productes i serveis pels canals seleccionats per vostè, el fan en règim de corresponsabilitat les mateixes empreses del GrupCaixaBank llistades a l'anterior epígraf 6.1 (A). Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb aquesta mateixa finalitat de comunicar-li una oferta comercial. 

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat, a www.caixabank.es/empresasgrupo.

C. Cessió de dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament és cedir les seves dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank amb les quals tinguem acords, amb el propòsit que li facin ofertes comercials de productes que comercialitzen. 

Aquestes terceres empreses a les quals podríem cedir les seves dades es dediquen a activitats bancàries, de serveis d'inversió i assegurador, tinença d'accions, capital risc, immobiliàries, viàries, venda i distribució de béns i serveis, serveis de consultoria, oci i beneficosocials. 

Que vostè ens autoritzi a cedir les seves dades no implica que ho fem immediatament. Si arribem a algun acord amb una tercera empresa per cedir-li les seves dades, se l'informaria d'aquesta circumstància, així com dels detalls del tractament que pretén dur a terme. 

Només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. 

Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però s'oblida de retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament. 

Categories de dades tractades: La categoria de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual contingut es detalla a l'epígraf 5, és:

 • Dades que vostè ens haurà facilitat (identificatives i de contacte). 

Corresponsables del tractament: El tractament de les seves dades de les categories indicades, amb la finalitat de cedir-les a empreses que no formen part del Grup CaixaBank amb les quals tinguem acords, amb el propòsit que li facin ofertes comercials de productes que comercialitzen, el fan en règim de corresponsabilitat les mateixes empreses del Grup CaixaBank llistades a l'anterior epígraf 6.1 (A). Aquestes empreses podran compartir les dades i utilitzar-les amb aquesta mateixa finalitat de comunicar-li una oferta comercial. 

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat, a www.caixabank.es/empresasgrupo. 

D. Identificació de clients i signatura de documentació mitjançant l'ús de biometria 

Finalitat: La finalitat d'aquest tractament de dades és fer servir mitjans tècnics que utilitzin la biometria per verificar la seva identitat i la seva signatura en les relacions que mantingui amb CaixaBank Payments & Consumer. 

La seva autorització a aquest tractament ens permetrà sol·licitar-li el registre de la seva imatge facial, veu o empremtes dactilars amb l'ajuda de mètodes de reconeixement biomètric, per contrastar-les després amb els originals quan hàgim de verificar la seva identitat o la seva acceptació de contractes o operacions. 

El registre de la seva biometria és totalment voluntari, i només farem aquest tractament de les seves dades si vostè ens hi ha donat el seu consentiment. El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. 

Si vostè no ens dona el seu consentiment per a aquest tractament, no significa que deixi d'accedir a cap producte o servei ofert per CaixaBank Payments & Consumer. En aquest cas, farem les tasques de verificació de la seva identitat i signatura per mitjans que no utilitzin biometria. 

Si cancel·la tots els seus productes o serveis, però s'oblida de retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament amb la cancel·lació de l'últim dels seus productes o serveis. 

Categories de dades tractades: La categoria de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual contingut es detalla a l'epígraf 5, és:

 • Dades que vostè ens haurà facilitat (dades biomètriques).

Responsable del tractament: El responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. No hi ha tractaments en corresponsabilitat amb altres responsables. 

TRACTAMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES RELACIONS CONTRACTUALS

Estos tratamientos de datos tienen como base jurídica el hecho de que son necesarios para gestionar los contratos que usted solicite o en los que usted es parte, o para aplicar, si usted lo solicita, medidas precontractuales, según se establece en el art. 6.1.b) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por tanto, son tratamientos necesarios para que usted pueda establecer y mantener Relaciones Contractuales con nosotros. Si se opusiera a ellos, finalizaríamos esas relaciones, o no las podríamos establecer si aún no las hubiéramos iniciado.

Los tratamientos necesarios para la ejecución de las relaciones contractuales se indican a continuación ordenados de la (A) a la (B). Señalaremos para cada uno de ellos: la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de Perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Formalización, mantenimiento y ejecución de las Relaciones Contractuales

Finalidad: La finalidad de este tratamiento de datos es formalizar y mantener las Relaciones Contractuales que usted y nosotros establezcamos, incluido el tratamiento de sus solicitudes o mandatos, las gestiones previas a una contratación (relaciones precontractuales), que pueden tramitarse con nosotros directamente o a través de uno de nuestros intermediarios (como nuestro agente CaixaBank, S.A. o cualquiera de nuestros prescriptores, que cuentan con establecimientos comerciales de los que Usted puede ser cliente), así como el establecimiento de medidas para asegurar el cumplimiento de los contratos que tenga con nosotros y, en su caso, la gestión de la recuperación de deuda.

Este tratamiento de datos implica recoger la información necesaria para establecer la relación o gestionar la solicitud, evaluar la idoneidad de la contratación y tratar la información necesaria para el correcto mantenimiento y ejecución de los contratos.
Las actividades de tratamiento que se realizan en la formalización, mantenimiento y ejecución de las Relaciones Contractuales, son:

 • Recogida y registro de los datos y documentos necesarios para la contratación de los productos solicitados
 • Formalizar la firma de los contratos de los productos y servicios.
 • Gestionar la operativa de los productos y servicios que usted haya contratado con nosotros, lo que incluye la atención de sus consultas operativas, la gestión de las incidencias derivadas y la anotación y verificación de los apuntes contables de cobros y pagos de los productos y la remisión de comunicaciones operativas
 • Ajustar medidas para resolver impagos que pudieran producirse, lo que incluye: la gestión temprana de cobro de la deuda, la comunicación, en su caso, a agencias externas para realizar acciones de recobro, la comunicación, en su caso, de datos a sistemas de información crediticia, la interposición, en su caso, de demandas judiciales y su seguimiento, la identificación y seguimiento de situaciones de concurso de acreedores, y la revisión y valoración de venta de carteras.

Tipología de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos sensibles relativos a situaciones de vulnerabilidad
 • Datos biométricos
 • Datos sobre capacidad jurídica y sobre necesidades especiales de comunicación
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos RISK SCORE de Equifax
 • Datos CIRBE
 • Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
 • Datos relativos a sanciones internacionales
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Cuando usted solicite la contratación de un producto o servicio utilizaremos mecanismos para comprobar que, según sus características objetivas (por ejemplo, su situación laboral o su residencia fiscal), el producto resulta no adecuado a sus necesidades, intereses y objetivos.

El establecimiento de estas categorías objetivas deriva de obligaciones normativas en materia de gobernanza de productos e instrumentos financieros y se incluye en las políticas internas de diseño de productos de la entidad.

En caso de que el producto no resulte adecuado, no será posible la contratación del mismo, rechazándose su solicitud de contratación de manera automatizada en función de la coincidencia de sus características objetivas con las del producto concreto que Ud. desee contratar.

Ud. puede ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política

 • Comunicación a sistemas de información crediticia: Este tratamiento puede conllevar la comunicación a sistemas de información crediticia de los datos de la deuda o situación de impago, que se realizaría en base a nuestro interés legítimo de acuerdo con lo que le detallamos en el apartado 6.4.D
 • Obtención de datos de contacto:  Este tratamiento puede conllevar la obtención de datos adicionales de contacto suyos por agencias externas de recuperación de deuda de investigación, que se realizará en base a nuestro interés legítimo, de acuerdo con lo que le detallamos en el apartado 6.4.E
 • Consulta a la Tesorería General de la Seguridad Social: Las consultas al fichero VEDACON, responsabilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, tienen como finalidad verificar la información facilitada por el solicitante y las haremos en base a su consentimiento.
 • Consulta a Confirma Sistemas de Información, S.L.: Las consultas a Confirma Sistemas de Información, S.L. se efectúan para prevenir el fraude y las haremos en base a nuestro interés legítimo, que le detallamos en el apartado 6.4.D.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

Además, si el producto o servicio que contrate lo comercializamos desde CaixaBank Payments & Consumer, pero lo emite otra empresa, esta empresa será la responsable del tratamiento de sus datos en relación con ese contrato.

Esto significa que, si contrata a través de CaixaBank Payments & Consumer, un seguro emitido por VidaCaixa o SegurCaixa estas empresas serán las responsables de sus datos como emisores de los productos y responsables de los mismos.

Le informaremos sobre ello, en detalle, en la documentación contractual de cada producto o servicio.

B. Análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación

Finalidad: La finalidad de este tratamiento de datos es evaluar si los solicitantes y/o titulares de productos o servicios que impliquen la devolución de dinero adelantado, o el pago aplazado de cuotas, tienen solvencia y capacidad de devolución suficientes para atender a los pagos previstos en las operaciones que se analicen y/o que han sido concedidas.
La información detallada sobre los tratamientos de análisis de la solvencia y la capacidad de devolución que se vayan a realizar cuando usted solicite o ya se le hayan concedido operaciones que impliquen la devolución de dinero adelantado, o el pago aplazado de cuotas, le serán informadas de manera detallada en la solicitud de operación que deberá firmar cuando solicite estas operaciones o, para el caso de operaciones ya concedidas, en el correspondiente contrato.

Las actividades de tratamiento que se realizan en el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación son:

 • Análisis de la capacidad de devolución de los Solicitantes en el momento de la concesión de nuevas operaciones de crédito.
 • Análisis de la solvencia de los titulares de productos que impliquen financiación durante toda la vida de las operaciones de crédito que mantenga con nosotros, para la gestión interna de riesgos y para la prevención del impago de las mismas.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos RISK SCORE de Equifax
 • Datos CIRBE
 • Datos demográficos y socioeconómicos
 • Datos sobre inmuebles y vehículos asociados a su persona
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Uso de perfiles: ara este tratamiento elaboraremos un perfil de riesgos que utilizaremos exclusivamente para el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación.

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad determinar la probabilidad de impago en la concesión de operaciones, evaluar si procede ajustar el riesgo de operaciones vigentes y realizar el cálculo de las provisiones y las exigencias de capital aplicables a CaixaBank Payments & Consumer.
 • Consecuencias: los perfiles de riesgo son herramientas de soporte en las decisiones sobre concesión o no de operaciones de riesgo, o del ajuste de los limites en las operaciones concedidas.

En los supuestos de operaciones solicitadas por canales electrónicos pueden implicar decisiones automatizadas de concesión o no, según se detalla en el apartado “Otra información relevante” siguiente.

 • Lógica: El perfil del solicitante usará la información indicada en epígrafe anterior “Tipología de datos tratados”.

Con esta información de base se atribuye un valor específico a cada uno de estos datos del interesado, cuya suma dará una puntuación relativa a la probabilidad de morosidad o incumplimiento de las obligaciones dinerarias.

La importancia de cada variable y su influencia en el resultado final se calcula de manera previa a través de modelos matemáticos y se incluye en las políticas internas de riesgo de la entidad.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Para el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución, en solicitudes realizadas a través de canales electrónicos, utilizaremos tratamientos automatizados para comprobar que, según sus características y la información que nos haya facilitado, la financiación resulta o no adecuada a sus necesidades.

En caso de que la financiación solicitada no resulte adecuada a su capacidad de devolución según los cálculos de los perfiles utilizados no será posible la contratación del producto, rechazándose su solicitud de contratación de manera automatizada en ese canal.
Ud. puede volver a solicitar la operación para que el análisis no incorpore decisiones automatizadas, impugnar la decisión automatizada o ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política.

 • Obligaciones normativas: Adicionalmente a que estos tratamientos sean necesarios para la ejecución de la relación contractual que mantenemos con usted, este tratamiento se realiza en base a lo establecido por la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, y demás obligaciones y principios de las normativas sobre concesión de préstamo responsable, normativas a las que nosotros, como establecimiento financiero de crédito, estamos sometidos.
 • Consultas a sistemas de información crediticia: Las consultas a sistemas de información crediticia necesarias para el análisis de la solvencia las realizaremos en base a nuestro interés legítimo, que le detallamos en el apartado 6.4.D.
 • Consulta y comunicación la CIRBE: Las consultas a la CIRBE necesarias para el análisis de la solvencia se realizan en base a lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Asimismo, se comunicarán los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan riesgos de crédito, en base a la misma norma.

Corresponsables del tratamiento: La normativa sectorial sobre requisitos prudenciales y de solvencia que aplica al sector financiero obliga a que la concesión y el seguimiento de operaciones de crédito a clientes se realice conjuntamente entre todas las sociedades que componen un mismo grupo consolidado de entidades de crédito.

Por ello, las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U,
 • Banco BPI, S.A.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

TRACTAMENTS NECESSARIS PER COMPLIR OBLIGACIONS NORMATIVES

Estos tratamientos de datos tienen como base jurídica el hecho de que son necesarios para cumplir una obligación legal que nos es exigible, según se establece en el art. 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por tanto, son necesarios para que usted pueda establecer y mantener Relaciones Contractuales con nosotros. Si se opusiera a ellos, deberíamos finalizar esas relaciones, o no las podríamos establecer si aún no las hubiéramos iniciado.

Los tratamientos necesarios para cumplir con obligaciones normativas se indican a continuación ordenados de la (A) a la (D). Señalaremos para cada uno de ellos: la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de Perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Tratamiento para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales de la financiación del terrorismo son:

 • Recabar la información y documentación que permite cumplir con las medidas de diligencia debida y de conocimiento de los clientes;
 • Comprobar la información que usted nos facilite;
 • Verificar si usted desempeña o ha desempeñado cargos de responsabilidad pública;
 • Categorizar su nivel de riesgo, en función del cual se aplicarán las distintas medidas de diligencia debida con base en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo;
 • Realizar el análisis de las operaciones que se realizan a través de CaixaBank Payments & Consumer, de acuerdo con lo que establecen las obligaciones legales;
 • Verificar su relación con sociedades y, si es necesario, su posición de control en la estructura de propiedad de las mismas, y;
 • Comunicar y actualizar mensualmente su información en el Fichero de Titularidades Financieras, responsabilidad del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos sobre administradores, cargos funcionales y vinculaciones societarias
 • Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Uso de perfiles: Este tratamiento implica la elaboración de un perfil que utilizamos exclusivamente para la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad impedir la contratación de operativas susceptibles de ser objeto de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
 • Consecuencias: Los perfiles son herramientas que ayudan a las unidades de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a determinar si las operativas son susceptibles o no de ser objeto de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo y, por tanto, a aceptarlas o no.

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Puerto Triana, S.A.U.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

B. Tratamiento para cumplir con la normativa en materia tributaria

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, y demás normativas fiscales vigentes.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa en materia tributaria son:

 • Recabar la información y documentación relativa a su fiscalidad que establezcan las normas fiscales, y;
 • Comunicar a la administración pública los datos relativos a su fiscalidad, cuando así esté establecido por las normas o sea requerido por la autoridad.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

C. Tratamiento para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las políticas de sanciones y contramedidas financieras internacionales

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad en los programas de sanciones y contramedidas financieras internacionales adoptados por la Unión Europea y el Reino de España.

Para cumplir los programas de sanciones y contramedidas financieras internacionales nosotros contrastaremos si usted consta en listas de personas o entidades que estén incluidas en leyes, regulaciones, directrices, resoluciones, programas o medidas restrictivas en materia de sanciones económico-financieras internacionales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino de España, así como la Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty´s Treasury (HTM) del Reino Unido y/o el U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos relativos a sanciones internacionales

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento:

 • · CaixaBank, S.A.
 • · CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • · VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • · Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • · CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • · Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • · Buildingcenter, S.A.U.
 • · Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • · Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • · Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • · Banco BPI, S.A.
 • · CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • · Bankia Habitat, S.L.U.
 • · CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • · Puerto Triana, S.A.U.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

D. Tratamiento para la atención de quejas y reclamaciones.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la atención de las consultas, quejas y reclamaciones que se realicen ante CaixaBank Payments & Consumer, de acuerdo con la normativa aplicable a su condición de entidad financiera; en concreto, la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, así como la orden ECO/73/2004, que obliga a tener disponible un servicio de atención al cliente donde se puedan atender las quejas y reclamaciones de los usuarios financieros.

A su vez, la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, obliga al responsable del tratamiento, en este caso CaixaBank Payments & Consumer, a atender las reclamaciones que se presenten ante su Delegado de Protección de Datos, así como a atender los derechos en materia de protección de datos que puedan ejercer los interesados.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa en materia de tratamiento de atención de quejas y reclamaciones son:

 • Recepción de la queja o reclamación del usuario financiero por el Servicio de Atención al cliente de CaixaBank Payments & Consumer;
 • Contestación en el plazo establecido a la queja o reclamación presentada, y;
 • Atención de los derechos en materia de protección de datos y consultas al Delegado de Protección de datos de CaixaBank Payments & Consumer, así como, las actividades necesarias para colaborar con la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de datos)

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos sobre capacidad jurídica y sobre necesidades especiales de comunicación
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos de navegación propios
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos CIRBE

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

TRACTAMENTS BASATS EN L'INTERÈS LEGÍTIM DE CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER

Estos tratamientos tienen como base jurídica la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por CaixaBank Payments & Consumer o por un tercero, siempre que sobre esos intereses no prevalezcan los intereses de usted, o sus derechos y libertades fundamentales, según se establece en el art. 6.1.f) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La realización de estos tratamientos implicará que habremos realizado una ponderación entre sus derechos y nuestro interés legítimo en la cual habremos concluido que el último prevalece. En caso contrario, no realizaríamos el tratamiento. Usted puede consultar en cualquier momento el análisis de ponderación del interés legítimo de un tratamiento mandando su consulta a la dirección de correo electrónico delegado.proteccion.datos@caixabank.com 

Asimismo, le recordamos que tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Detallamos estos tratamientos a continuación, ordenados de la (A) a la (F). Señalaremos para cada uno de ellos: el Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer (Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer) la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Gestión del desempeño de empleados, agentes y proveedores

Interés Legítimo de CaixaBank: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es gestionar las relaciones con los empleados, agentes, proveedores y prescriptores en base a su desempeño profesional.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es hacer seguimiento del desempeño, objetivos y retos profesionales de empleados, agentes, proveedores y prescriptores, mediante el análisis de las operaciones y contrataciones que estos mantienen con los clientes.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Uso accesorio de su información: En estos tratamientos de datos, se trata la información de los clientes, pero su información es accesoria a la finalidad perseguida. Estos tratamientos no tienen ningún efecto ni consecuencia para el titular de los datos.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

B. Prevención del fraude

Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: el interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer y las empresas corresponsables detalladas en este epígrafe para realizar este tratamiento es prevenir fraudes que supongan pérdidas económicas o reputacionales, a la entidad, o a sus clientes.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es adoptar las medidas necesarias para evitar operaciones o conductas maliciosas antes de su consecución, o revertir sus efectos si se llegan a producir, mediante la identificación de operaciones o conductas sospechas de intentar cometer fraude a la entidad o a sus clientes.

Las operaciones de tratamiento que se realizan en la lucha contra el fraude son:

 • Verificar la identidad de los clientes que se relacionan con la entidad para prevenir accesos fraudulentos a información u operativas.
 • Revisar y analizar las contrataciones y operaciones que se realizan en nuestros sistemas para proteger a nuestros clientes del fraude en cualquier canal y prevenir ciberataques.
 • Consultar su identidad y la validez de los documentos identificativos aportados ante las bases de datos nacionales e internacionales gestionadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y organizaciones análogas como INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), para validar que usted es el titular del documento identificativo que nos aporta y para protegerle del fraude de suplantación (que otra persona se haga pasar por usted).
 • Consultar la información incluida en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD, para detectar cuentas fraudulentas, y comunicar, en su caso, sus operaciones fraudulentas.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos de navegación propios
 • Datos geográficos
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring

Uso de perfiles: Este tratamiento implica la elaboración de un perfil relativo a su operativa y actividades habituales que utilizamos exclusivamente para identificar situaciones anómalas que pueden ser indicativas de intento de fraude

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad identificar operativas o interacciones no habituales o alejadas de su perfil de comportamientos susceptibles de ser intentos de fraude o de acceso fraudulento a información.
 • Consecuencias: Los perfiles son herramientas que ayudan a identificar operaciones fraudulentas y su uso comporta la aplicación de medidas que van desde la revisión detallada de la operación, a su bloqueo o denegación de ejecución automática.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Para la prevención del fraude utilizaremos tratamientos automatizados para tratar de detectar operaciones fraudulentas.

En el caso operaciones que no puedan ser anuladas una vez realizadas, tales como pagos o trasferencias inmediatas, si los tratamientos automatizados detectan operaciones sospechosas de no ser legitimas las bloquearán impidiendo su ejecución.
Usted puede volver a solicitar la operación, impugnar la decisión automatizada o ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política.

 • Derecho de oposición al tratamiento: sted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD: CaixaBank está adherida al Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD, en el que participan las principales entidades financieras del país y que es gestionado por Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A. (Iberpay).

La finalidad de este Servicio es reducir los niveles de fraude relacionados con los movimientos entre cuentas, mediante la detección, investigación, control y posible denuncia de operaciones sospechosas y fraudulentas cometidas en la cuenta corriente o de ahorro de los clientes. La base jurídica del tratamiento es el interés legítimo en la lucha contra el fraude que puede afectar a estas operaciones.

CaixaBank podrá incluir en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD los datos relativos al número de IBAN y datos identificativos del titular de la cuenta donde se hubiera detectado la operación sospechosa o fraudulenta. Usted podrá consultar la lista actualizada de las entidades participantes en: https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/

Los datos serán conservados un máximo de treinta días en el caso de las operaciones sospechosas, y de un año en el caso de operaciones fraudulentas confirmadas.

Las entidades participantes en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD son las corresponsables de tratamiento de sus datos. Usted puede solicitar los aspectos esenciales del acuerdo de corresponsabilidad dirigiendo un correo a www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos, y ejercer sus derechos en relación al tratamiento de los datos a través de cualquiera de los canales indicados en el epígrafe 4. Ejercicio de derechos y presentación de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Global Payments Moneytopay, EDE, S.L.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

C. Consulta y comunicación a sistemas de información crediticia en el marco de la solicitud y posterior gestión de productos que impliquen financiación.

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es evitar impagos y moras de los solicitantes o titulares de productos que impliquen financiación.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es evaluar la solvencia y capacidad de devolución para (i) garantizar un adecuado cumplimiento por parte de los interesados de las obligaciones de pago derivadas de las operaciones concedidas, (ii) hacer el seguimiento y la gestión de las operaciones concedidas, y (iii) prevenir y gestionar el impago y las situaciones de morosidad.

Las operaciones de tratamiento que se realizan en la consulta y comunicación a ficheros de solvencia son:

 • Consultar su información: Con carácter previo a la concesión de las operaciones que impliquen financiación o con el fin de llevar a cabo el seguimiento y gestión del riesgo del crédito concedido, se consultarán las bases de datos de los siguientes ficheros de solvencia patrimonial y de crédito: (i) Fichero Asnef; (ii) Fichero Badexcug, y;
 • Comunicar sus datos personales: Si usted dejara de pagar cualquiera de las obligaciones dinerarias que ha contraído con nosotros respecto de nuestras Relaciones Contractuales, podremos comunicar los datos del impago a los mismos ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, en las condiciones y con los requisitos previstos en la normativa.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de sistemas de información crediticia

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Corresponsables del tratamiento: CaixaBank Payments & Consumer y los ficheros de solvencia Asnef y Badexcug realizan en régimen de corresponsabilidad este tratamiento. A continuación, le indicamos los datos de contacto de los ficheros de solvencia:

 • Fichero Asnef: Asnef Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito. Apartado de correos10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)
 • Fichero Badexcug: Apartado de correos 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

D. Obtención de datos de contacto adicionales para la gestión de situaciones de impago

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer es recuperar deuda en situaciones de impago, para lo que es necesario tener datos de contacto actualizados de los clientes.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es recabar información de contacto adicional de los clientes para contactar con ellos en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Los datos de contacto adicionales se obtienen de fuentes de acceso público a través de agencias de recuperación de deuda y de investigación, garantizando siempre que los datos recabados cumplan con el principio de calidad, y que se obtengan de manera lícita.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

E. Elaboración de informes de gestión y modelos matemáticos

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es diseñar, organizar y optimizar su actividad empresarial y su actividad comercial de la manera más eficiente posible, para lo que es necesario disponer de informes sobre la gestión y actividad de la compañía y del mercado, así como algoritmos matemáticos de análisis avanzado de información.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es elaborar informes sobre la actividad de la compañía y su relación con el mercado, sobre la composición y evolución de su base de clientes y sobre la conveniencia y eficacia de sus productos y servicios, que permitan su eficiente dirección y gestión y crear y mantener modelos estadísticos y matemáticos que permitan realizar los tratamientos detallados en esta política que requieran de cálculos y análisis avanzados de la información.

Tipologías de datos tratados Los datos que trataremos para esta finalidad son los que se han identificado previamente en cada uno de los tratamientos, aplicando, cuando sea posible, técnicas de anonimización o pseudonimizacion para garantizar que esos tratamientos no tienen impacto en los derechos de sus titulares, y que el resultado de los tratamientos son informes con información estadística o agregada, o fórmulas matemáticas o algorítmicas.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Tratamiento de datos accesorio: Los tratamientos de datos para la creación de informes estadísticos y modelos matemáticos no tienen como finalidad el tratamiento de los datos en relación con los clientes de manera individual.

Este tratamiento de datos es necesario, pero accesorio, a la finalidad principal que es elaborar informes de gestión, o formulas algorítmicas o matemáticas y por ello se realizan utilizando siempre que es posible técnicas de anonimización o, en su defecto, pseudonimización y minimización de la información tratada.

Estos tratamientos no tienen ninguna afectación individual ni consecuencia sobre los titulares de los datos.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

F. Envío de comunicaciones comerciales basadas en un perfil comercial básico

¿A quién aplica este tratamiento?: Realizaremos este tratamiento con sus datos únicamente si: 

 • no nos ha manifestado sus preferencias sobre los tratamientos comerciales descritos en los apartados 6.1.A., 6.1.B. y 6.1.C de esta Política.
 • le hemos enviado una comunicación personalizada informándole al respecto; y
 • no ha ejercido su derecho de oposición.

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es potenciar la comercialización de los productos y servicios de su cartera y la fidelización de los clientes. 

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios similares a los que usted haya contratado a CaixaBank Payments & Consumer, en base a un perfil comercial básico que realizaremos con sus datos.

Tipologías de datos tratados: las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto: nombre y apellidos, sexo, información de contacto postal, telefónica y electrónica, domicilio de residencia, nacionalidad y fecha de nacimiento, idioma de comunicación, documento identificativo.
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos: actividad profesional o laboral, ingresos o retribuciones.
 • Datos de contratación: productos y servicios contratados o solicitados, condición de titular, autorizado o representante del producto y servicio contratado e información y movimientos de las operaciones de financiación.
 • Datos financieros básicos: saldos actuales e históricos de productos y servicios e historial de pago de los productos y servicios contratados.
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos: utilizamos los resultados de la aplicación de modelos matemáticos con los datos de los clientes, para luchar contra el fraude, deducir sus hábitos de consumo, preferencias o propensiones de contratación, cumplir con nuestras obligaciones normativas y gestionar las operativas de sus productos y/o servicios.
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring: en las operaciones de financiación o pago por cuotas, deduciremos su capacidad de pago o impago, o los límites de riesgo, aplicando modelos matemáticos estadísticos que se calculan con sus datos.
 • Datos demográficos y socioeconómicos: datos estadísticos no asociados a personas determinadas sino a zonas geográficas, sectores de edad o sectores de actividad profesional, que utilizaremos para ponerlos en relación con la información de los clientes.

Uso de perfiles: Para este tratamiento elaboraremos un perfil comercial básico únicamente con los datos que le hemos indicado anteriormente:

 • Finalidad del perfil:  El perfil utilizado tiene como finalidad deducir los productos y servicios que creamos que pueden interesarle, para ofrecerle su contratación en lugar de dirigirle ofertas comerciales genéricas.
 • Consecuencias: la consecuencia del uso del perfil comercial básico es el envío de ofertas sobre productos y servicios de CaixaBank, personalizadas en base a los datos que le hemos indicado. Este perfilado no lo utilizamos, en ningún caso, para la denegación de ningún producto o servicio, ni para determinar límites de crédito. Que se oponga a este tratamiento no impide, limita o condiciona su acceso a nuestro catálogo completo de productos y servicios que tiene siempre a su disposición. En caso de que solicite la contratación de cualquier producto o servicio, su solicitud será evaluada con usted conforme a nuestros procedimientos ordinarios, sin que la oposición a este tratamiento afecte a esta evaluación.
 • Lógica: Este perfil comercial básico se calcula a partir de los datos indicados en el apartado “Datos tratados”, con una profundidad temporal de trece meses.

A estos datos se les aplican fórmulas matemáticas obtenidas a partir de comportamientos observados en el pasado en clientes de similares características para, de esta forma, inferir la propensión al consumo del cliente. Estas fórmulas matemáticas permiten determinar la importancia de cada uno de los datos tratados en el resultado final del perfil del cliente.

Dicho resultado final es la probabilidad de que el cliente esté interesado en un producto o servicio.

 Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

Además, tiene a su disposición los canales habituales que le indicamos en el epígrafe 4. 

Si decidiera ejercer su derecho de oposición, le informamos que dejaremos de realizar el tratamiento sin requerirle ningún otro requisito adicional. 

 • Comprobación previa de su capacidad de pago: Cuando las ofertas que queramos transmitirle consistan en productos o servicios que impliquen el pago de cuotas o en financiación, comprobaremos previamente su capacidad de pago.Esta comprobación previa la realizaremos mediante el tratamiento detallado en el epígrafe 6.2.B de esta Política de Privacidad, con el fin de ofrecerle un límite de crédito y un plazo de devolución adecuados al conocimiento que tengamos de su situación financiera, de acuerdo con los principios de responsabilidad en la oferta de productos de financiación exigidos por el Banco de España y por la normativa sobre supervisión prudencial y de solvencia de las entidades de crédito y de préstamo responsable.
 • Vigencia del tratamiento: Este tratamiento entrará en vigor a partir del 10 de octubre de 2022. En todo caso, con carácter previo, recibirá una comunicación informativa personalizada.

Dejaremos de realizar este tratamiento, sin ningún otro requisito adicional, en cualquiera de estas dos circunstancias: 

 •  Cuando nos pongamos en contacto con usted para solicitar su consentimiento a los tratamientos comerciales de las empresas del Grupo CaixaBank descritos en los apartados 6.1. (A, B y C), tanto si usted los autoriza como si los rechaza.
 •  En caso de que usted ejercite su derecho de oposición.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.


DESTINATARIS DE LES DADES

 

Responsable i corresponsables del tractament de les dades:

Les dades que tractem en la seva condició de client de CaixaBank Payments & Consumer les tractem des de CaixaBank Payments & Consumer. Si els tractaments són en corresponsabilitat, els fan les empreses del Grup CaixaBank, d'acord amb el que hem exposat per a cadascun dels tractaments. 

Autoritats o organismes oficials

Les entitats de crèdit, com CaixaBank Payments & Consumer, i altres proveïdors de serveis de pagament podem estar obligats legalment a facilitar informació sobre les transaccions que fem a les autoritats o organismes oficials d'altres països situats tant dins com fora de la Unió Europea. Aquesta obligació es dona en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, així com en el marc de la supervisió prudencial de les entitats de crèdit que fan el Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu. 

També poden estar subjectes a aquesta obligació els sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics amb els quals mantenim relacions i als quals transmetem les dades per dur a terme transaccions.

Fitxers de compliment o incompliment d'obligacions dineràries

Si vostè deixa de pagar qualsevol de les obligacions dineràries que ha contret amb nosaltres en relació amb les nostres Relacions Contractuals, podrem comunicar, en les condicions i amb els requisits que preveu la normativa, les dades de l'impagament als sistemes d'informació creditícia següents: 

 • Fitxer Asnef: Equifax Ibérica, S.L. Apartat de correus 10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es). 
 • Fitxer Badexcug: Experian Bureau de Crédito, S.A. Apartat de correus 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com). 

Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades personals i de no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei, davant aquests fitxers de compliment o incompliment a les adreces que li hem indicat. 

Comunicació de dades en l'externalització de serveis

A vegades, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal. 

Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de serveis que incorpora requisits específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal. 

La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és: 

 • Serveis de backoffice financer 
 • Serveis de suport administratiu 
 • Serveis d'auditoria i consultoria 
 • Serveis jurídics i de recuperació d'actius i impagats 
 • Serveis de pagament 
 • Serveis de màrqueting i publicitat Serveis d'enquestes 
 • Serveis de centre d'atenció telefònica 
 • Serveis logístics 
 • Serveis de seguretat física 
 • Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes d'informació, arquitectura, allotjament, processament de dades) 
 • Serveis de telecomunicacions (veu i dades) 
 • Serveis d'impressió, ensobrament, enviaments postals i missatgeria 
 • Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física) 
 • Serveis de manteniment d'edificis, instal·lacions i equips

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Conservació per al manteniment de les relacions contractuals

Tractarem les seves dades mentre segueixin vigents les Relacions Contractuals que hàgim establert. Conservació de les autoritzacions per als tractaments basats en el consentiment. Farem tractaments de dades basats en el seu consentiment fins que vostè el revoqui. 

Si vostè cancel·la tots els seus contractes de productes i serveis amb les empreses del Grup CaixaBank, però no revoca els consentiments que ens hagi donat, nosaltres automàticament els deixarem sense efecte des que deixi de ser client.

Conservació per al compliment d'obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacions

Un cop revocades les autoritzacions d'ús de les seves dades mitjançant la retirada del seu consentiment, o una vegada hagin finalitzat les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres, conservarem les seves dades únicament per complir les obligacions legals i per permetre la formulació, exercici o defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals. 

Tractarem aquestes dades aplicant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que només s'utilitzin per a aquestes finalitats. 

Destrucció de les dades

Destruirem les seves dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l'activitat de CaixaBank Payments & Consumer i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre vostè i nosaltres.


TRANSFERÈNCIES DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

 

A CaixaBank Payments & Consumer tractem les seves dades dins l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins l'Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un grau de protecció adequat. 

Si hem de recórrer a proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l'Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un grau adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades. 

Per fer-ho, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d'acord amb el que estableix el RGPD, de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees o que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea.


DECISIONS AUTOMATITZADES

 

Si durant les relacions contractuals que manté amb nosaltres adoptéssim decisions que poguessin produir efectes jurídics sobre vostè o el poguessin afectar significativament (per exemple, denegar-li la contractació d'un determinat producte) basades exclusivament en el tractament automatitzat (és a dir, sense la participació d'una persona), l'informarem sobre això, així com de la lògica en virtut de la qual l'hem adoptat, en la documentació contractual del producte o en el servei que ens hagi sol·licitat. 

Així mateix, en aquest moment, adoptarem mesures per salvaguardar els seus drets i interessos facilitant-li el dret a obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.


REVISIÓ

 

Farem una revisió d'aquesta Política de Privacitat cada vegada que sigui necessari per mantenir-lo degudament informat; per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments. 

L'avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta política de privacitat.