COM TRACTEM LES SEVES DADES PERSONALS 

 

Per gestionar les seves relacions amb nosaltres, a CaixaBank Payments & Consumer tractarem les seves dades personals per complir diferents finalitats, sempre d'acord amb el que estableix la normativa vigent, respectant els seus drets i amb total transparència.


Per això, en aquesta política de privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de
https://www.caixabankpc.com/politicaprivacidad, pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè.


Les principals normatives que regulen els tractaments que realitzarem amb les seves dades personals són:

 • el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, l'«RGPD»)
 • la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, l'«LOPD»)

QUI TRACTA LES SEVES DADES

 

Responsable del tractament: el responsable del tractament de les seves dades personals en les
seves relacions contractuals i de negoci amb nosaltres («Relacions contractuals») és CaixaBank
Payments & Consumer, E.F.C., E.P.,
S.A. («CaixaBank Payments & Consumer» o «Entitat»), amb NIF A-08980153 i domicili a l'avinguda de Manoteras, núm. 20. Edificio París. 28050 Madrid (28050).


Corresponsables de tractament: a més, per a determinats tractaments, dels quals l'informarem en detall en aquesta política, CaixaBank Payments & Consumer tractarà conjuntament les seves dades amb altres empreses, i decidiran de manera conjunta els objectius («per a què s'utilitzen les dades») i els mitjans utilitzats («com s'utilitzen les dades»), per la qual cosa seran corresponsables d'aquests tractaments.


Els tractaments per als quals CaixaBank Payments & Consumer tractarà conjuntament les seves dades amb altres empreses es descriuen detalladament a l'epígraf «Quins tractaments fem amb les seves dades».


A més, trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat, a www.caixabank.es/empresasgrupo.C:\Users\34680\Downloads\www.caixabank.es\empresasgrupo

EXERCICI DE DRETS I PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD)

 

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i
portabilitat
de les seves dades personals, de retirar el seu consentiment i de no ser objecte
d'una decisió automatitzada
, d'acord amb la llei.


Pot sol·licitar exercir aquests drets a través de qualsevol dels canals següents:

 • a les oficines de CaixaBank, S.A. obertes al públic
 • mitjançant les opcions habilitades al seu espai privat al web www.caixabankpc.com i a les
  nostres aplicacions mòbils.
 • a l'adreça electrònica: www.caixabankpc.com/ejerciciodederechos; i mitjançant un escrit adreçat a l'apartat de correus núm. 209 de València, amb codi postal 46080.

A més, si té alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pot adreçar-la a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

 

CaixaBank Payments & Consumer i les empreses del Grup CaixaBank hem nomenat un delegat de
protecció de dades
, que l'atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les
seves dades personals i a l'exercici dels seus drets.


Pot contactar amb el delegat de protecció de dades per fer-li arribar els seus suggeriments,
consultes, dubtes o reclamacions a través d'aquesta adreça:
www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.com.


DADES TRACTADES

 

Per als tractaments que li expliquem en aquesta política, s'utilitzaran les dades que li detallem a
continuació.


No totes les dades que li indiquem s'utilitzen per a tots els tractaments de dades. A l'epígraf 6, on li detallem els tractaments de dades que fem, vostè podrà consultar específicament, per cada tractament, la tipologia de dades que es tracten.


En el cas dels tractaments basats en el seu consentiment, addicionalment l'informarem del detall de les dades concretes que s'utilitzen.


Les tipologies i el detall de les dades que utilitzen els diferents tractaments exposats a l'epígraf 6 són els següents:


 Dades que vostè ens ha facilitat en l'alta dels seus contractes o durant la seva relació amb nosaltres mitjançant entrevistes o formularis.

Aquestes són les tipologies i el detall de les dades:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte
  postal, telefònic i electrònic, domicili de residència, nacionalitat, data de naixement,
  idioma de comunicació, document identificatiu, imatge i veu.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat
  professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell
  d'estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.
 • Dades biomètriques: patró facial, biometria de veu o patró d'empremta dactilar.
 • Dades sobre capacitat jurídica: dades sobre la facultat d'obrar d'una persona,
  establerta en sentència judicial.
 • Dades sobre necessitats especials de comunicació: dades proporcionades per
  interessats amb discapacitat per permetre l'accessibilitat a la interlocució i la gestió
  operativa.
 • Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat: dades relatives a
  situacions personals de vulnerabilitat que puguin ser necessàries per a l'adopció de mesures especials en la gestió dels contractes i l'adopció de mesures establertes en l'RDL 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

 

Dades observades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis que li siguin comercialitzats (propis o de tercers).

Aquestes són les tipologies i el detall de les dades:
 
 • Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats, condició de
  titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat, categorització segons
  la normativa en matèria de mercats de valors i instruments financers (categoria
  MiFID), informació sobre inversions efectuades i la seva evolució i informació i
  moviments de les operacions de finançament.
 • Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i
  historial de pagament dels productes i serveis contractats.
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i
  comptes de pagament:
  la informació dels apunts i moviments que tercers emissors
  facin en els seus comptes, incloent-hi el tipus d'operació, l'emissor, l'import i el concepte que apareixen en els rebuts i extractes d'operacions amb targetes de dèbit, crèdit i prepagament.
 • Dades de la seva condició d'accionista, o no, de CaixaBank: si té accions de
  CaixaBank o no en té.
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè: dades obtingudes en
  xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents.
 • Dades de navegació pròpies: si vostè ha acceptat l'ús de cookies i tecnologies
  similars en els seus dispositius de navegació, les dades obtingudes de les seves
  navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que
  faci en aquestes: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID
  del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP i versió instal·lada de l'aplicació.
 • Dades geogràfiques: quan així ho hagi autoritzat en la configuració de l'aplicació,
  les dades de la ubicació dels comerços de les seves operacions amb targeta i les
  dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació
  i/o l'ús de les nostres aplicacions mòbils.

 Dades inferides o deduïdes de l'anàlisi i el tractament de la resta de dades.

Aquestes són les tipologies i el detall de les dades:

 • Dades obtingudes de l'execució d'altres tractaments previstos en aquesta
  política:
  les dades obtingudes de la realització de tractaments previstos en
  aquesta política que es detallaran a la informació dels tractaments en què apliqui.
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de
  l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per lluitar contra el frau, deduir els seus hàbits de consum, preferències o propensions de contractació o
  classificació de clients (veure l'apartat 6.4. lletra A:
  https://www.caixabank.es/particular/general/politica-privacidad.html), complir amb
  les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels seus productes i/o
  serveis (tractament definit a l'epígraf 6.4.E).

Dades obtingudes de fonts d'accés públic, registres públics o fonts externes.

Aquestes són les tipologies i el detall de les dades:

 • Dades de sistemes d'informació creditícia: resultat de la consulta de fitxers
  d'informació creditícia Asnef i Badexcug, que faciliten informació sobre deutes,
  solvència patrimonial i crèdit (deutor, creditor i deute).
 • Dades RISK SCORE d'Equifax: en les operacions de finançament o pagament per
  quotes, utilitzarem el resultat que proporciona aquest sistema de deducció de
  situacions d'impagament a 12 mesos, calculat per Equifax, mitjançant l'aplicació de models estadístics i matemàtics sobre les seves dades (DNI, codi postal de residència i dades en sistemes d'informació creditícia).
 • Dades CIRBE: consultarem si té riscos (finançaments) en altres entitats. Aquestes
  dades les obtindrem de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya
  (CIRBE).
 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social: dades identificatives i de
  contacte del pagador, dades d'activitat professional o laboral (CNAE, treballador per compte propi i/o aliè, grup de cotització del treballador).
 • Dades relatives a sancions internacionals: dades de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures
  restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades
  per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d'Espanya, així com l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of His Majesty’s Treasury (HMT) del
  Regne Unit i/o l'U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control
  (OFAC).
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a
  persones determinades, sinó a zones geogràfiques, sectors d'edat o sectors
  d'activitat professional, que utilitzarem per posar-les en relació amb la informació
  dels clients.
 • Dades sobre immobles i vehicles associats a la seva persona: dades obtingudes
  del cadastre i dades bàsiques de vehicles obtingudes de la Direcció General de
  Trànsit, que utilitzarem per complementar la informació sobre els seus immobles i
  vehicles.
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries:
  dades extretes de les bases de dades d'iNFORMA, que utilitzarem per
  complementar la informació sobre la seva activitat.
 • Dades de subvencions i assegurances agràries: dades publicades pel Fons
  Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA).
 • Dades de terceres empreses a què vostè hagi donat el seu consentiment per
  compartir-les amb nosaltres
  : dades seves tractades per altres empreses amb les
  quals tinguem acords i a les quals vostè hagi autoritzat compartir la seva informació
  amb nosaltres.
 • Informacions obtingudes de fonts d'accés públic i registres públics: dades que
  proporcionen fonts d'accés públic i registres públics per contrastar la informació que vostè ens facilita en l'alta, manteniment i compliment de les relacions contractuals, informació del fitxer Consultes Situacions Concursals d'Equifax i dades addicionals de contacte obtingudes de directoris telefònics (pàgines blanques, pàgines grogues, Lleida.net) i de la base de dades d'INFORMA, per contactar amb els nostres clients en el supòsit d'incompliment d'obligacions contractuals.                                                    Aquestes bases de dades es troben prèviament legitimades per disposar d'aquesta informació.
 • Dades de navegació: si vostè ha acceptat l'ús de cookies i tecnologies similars en
  els seus dispositius de navegació, les dades obtingudes de les seves navegacions
  per pàgines web o aplicacions mòbils de tercers i la navegació que faci en
  aquestes: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del
  dispositiu, ID de publicitat, adreça IP.
 • Dades de xarxes socials o Internet: dades de xarxes socials o Internet que vostè
  autoritzi a consultar.

QUINS TRACTAMENTS FEM AMB LES SEVES DADES 

Els tractaments que farem amb les seves dades són diversos i responen a diverses finalitats i bases jurídiques:

 • Tractaments basats en el consentiment
 • Tractaments necessaris per a l'execució de les relacions contractuals
 • Tractaments necessaris per complir obligacions normatives
 • Tractaments basats en l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer                       

A més dels tractaments generals que li detallem a continuació, podem fer tractaments específics no previstos en aquesta política, derivats de sol·licituds seves de productes o serveis. La informació detallada sobre aquests tractaments, la hi proporcionarem en el moment de tramitar la sol·licitud concreta.


TRACTAMENTS BASATS EN EL CONSENTIMENT

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el seu consentiment, segons estableix l'art. 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).


Podem haver-li sol·licitat aquest consentiment per diferents canals, en l'entrevista en què vostè es va donar d'alta com a client, a través del gestor (presencial o remot), a través dels nostres canals electrònics i aplicacions mòbils, a través d'alguna de les empreses amb què mantenim un acord de col·laboració («Prescriptors»), en alguna de les empreses del Grup CaixaBank que resulti corresponsable del concret tractament o per qualsevol canal de Bankia, S.A. abans de la seva fusió amb CaixaBank.

Si per alguna circumstància, mai no li hem sol·licitat el seu consentiment, aquests tractaments no li seran aplicats.

Pot consultar les autoritzacions que vostè ens ha consentit o denegat i modificar la seva decisió en qualsevol moment i de manera gratuïta al web de CaixaBank Payments & Consumer (www.caixabankpc.es) i al de cadascuna de les empreses corresponsables del tractament concret, a les oficines de CaixaBank o a la seva àrea privada del web o a les aplicacions mòbils de CaixaBank Payments & Consumer.C:\Users\34680\Downloads\www.caixabankpc.es

Els tractaments basats en el seu consentiment s'indiquen a continuació ordenats de la A a la F.
Per a cadascun d'ells, assenyalarem: la descripció de la finalitat (Finalitat), el detall de les dades
tractades (Dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de perfils), altra
informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són, o no, tractaments efectuats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).


En cas que vostè hagi atorgat els seus consentiments per al tractament de les seves dades amb finalitats comercials a Bankia prèviament a la seva fusió amb CaixaBank, els tractaments A, B i C que li indiquem tot seguit es faran d'acord amb les preferències que vostè va indicar en el moment oportú a Bankia.


En concret, els tractaments descrits als apartats A i B següents només els faran les empreses del Grup CaixaBank en corresponsabilitat si vostè ha consentit la comunicació de dades entre les empreses del Grup Bankia (ara CaixaBank).

A. Personalització de l'oferta de productes segons l'anàlisi de les seves dades

Finalitat: si tenim el seu consentiment, utilitzarem les dades que li indicarem a continuació per elaborar un perfil comercial seu que ens permeti deduir les seves preferències o necessitats per oferir-li, a través del seu gestor o gestora (presencial o remot), els productes i serveis comercialitzats per les empreses corresponsables que creguem que poden interessar-li en funció de les preferències i necessitats deduïdes.

Mitjançant aquest tractament de les seves dades, podrem fer-li ofertes personalitzades que creguem que puguin interessar-li més que les ofertes genèriques.
A més, en cas que ens autoritzi la «Comunicació de l'oferta de productes i serveis per canals» (apartat 6.1.B), li oferirem els productes i serveis comercialitzats per les empreses
corresponsables que creguem que poden interessar-li en funció de les preferències i necessitats deduïdes a través de qualsevol altre canal que ens autoritzi.

Dades tractades: no utilitzarem, per a aquest tractament, dades que continguin informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar-lo de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la seva vida o orientació sexual.


Les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere, sexe, informació de
  contacte postal, telefònic i electrònic, domicili de residència, nacionalitat i data de
  naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat
  professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell
  d'estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.
 • Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats (propis o de
  tercers), condició de titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat
  i informació i moviments de les operacions de finançament.
 • Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i
  historial de pagament dels productes i serveis contractats (propis o de tercers).
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i
  comptes de pagament:
  la informació dels apunts i moviments que tercers emissors facin en els seus comptes, incloent-hi el tipus d'operació, l'emissor, l'import i el concepte que apareixen en els rebuts i extractes d'operacions amb targetes de dèbit, crèdit i prepagament.
 • Dades de la seva condició d'accionista, o no, de CaixaBank: si té accions de
  CaixaBank o no en té.
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè: dades obtingudes en
  xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents.
 • Dades de navegació pròpies: si vostè ha acceptat l'ús de cookies i tecnologies
  similars en els seus dispositius de navegació, les dades obtingudes de les seves
  navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que
  faci en aquestes: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID
  del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP i versió instal·lada de l'aplicació.
 • Dades geogràfiques: quan així ho hagi autoritzat en la configuració de l'aplicació,
  les dades de la ubicació dels comerços de les seves operacions amb targeta i les
  dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació
  i/o l'ús de les nostres aplicacions mòbils.
 • Dades obtingudes de l'execució d'altres tractaments previstos en aquesta
  política:
  • Dades d'avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o pagament per quotes, deduirem la seva capacitat de pagament o impagament, o els límits de risc, aplicant models matemàtics estadístics que es calculen amb les seves dades (tractament definit a l'epígraf 6.2.B).
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de
  l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per deduir els seus
  hàbits de consum, preferències/propensions de contractació o classificació de clients.
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a
  persones determinades, sinó a zones geogràfiques, sectors d'edat o sectors
  d'activitat professional, que utilitzarem per posar-les en relació amb la informació dels
  clients.
 • Dades sobre immobles i vehicles associats a la seva persona: dades obtingudes
  del cadastre i dades bàsiques de vehicles obtingudes de la Direcció General de Trànsit,
  que utilitzarem per complementar la informació sobre els seus immobles i vehicles.
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries:
  dades extretes de les bases de dades d'INFORMA, que utilitzarem per complementar la informació sobre la seva activitat.
 • Dades de subvencions i assegurances agràries: dades publicades pel Fons
  Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA).
 • Dades de terceres empreses a què vostè hagi donat el seu consentiment per
  compartir-les amb nosaltres:
  dades seves tractades per altres empreses amb les
  quals tinguem acords i a les quals vostè hagi autoritzat compartir la seva informació amb nosaltres.
 • Dades de navegació: si vostè ha acceptat l'ús de cookies i tecnologies similars en
  els seus dispositius de navegació, les dades obtingudes de les seves navegacions
  per pàgines web o aplicacions mòbils de tercers i la navegació que faci en aquestes: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP.
 • Dades de xarxes socials o Internet: dades de xarxes socials o Internet que vostè
  autoritzi a consultar.

Ús de perfils: per a aquest tractament elaborarem un perfil comercial que utilitzarem
exclusivament per personalitzar-li la nostra oferta de productes i serveis:

 • Finalitat del perfil: el perfil utilitzat té com a finalitat deduir els productes i serveis
  que creguem que poden interessar-li, partint de la informació que tenim sobre vostè, per oferir-li la seva contractació en comptes de dirigir-li ofertes comercials
  genèriques.
 • Conseqüències: si vostè autoritza el tractament, utilitzarem perfils comercials per
  decidir quins productes o serveis li oferim comercialment. Si no l'autoritza, no
  utilitzarem la seva informació per personalitzar-li l'oferta comercial.
  Aquest perfilat no l'utilitzem, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei ni per determinar límits de crèdit. La no acceptació d'aquest tractament no impedeix, limita o condiciona el seu accés al nostre catàleg complet de productes i serveis, que té sempre a la seva disposició.
  En cas que sol·liciti la contractació de qualsevol producte o servei, la seva sol·licitud
  serà avaluada amb vostè de conformitat amb els nostres procediments ordinaris,
  sense que l'acceptació o no de l'anàlisi de les seves dades per a la personalització de l'oferta de productes afecti aquesta avaluació.
  La no acceptació d'aquest tractament tampoc no impedirà que contactem amb vostè per a la gestió operativa dels productes i serveis que tingui contractats.
 • Lògica: el perfil d'un client es calcula a partir de les dades indicades a l'apartat
  «Dades tractades».
  A aquestes dades, se'ls apliquen fórmules matemàtiques obtingudes a partir de
  comportaments observats en el passat en clients de característiques similars per,
  d'aquesta manera, inferir el comportament del client a futur. Aquestes fórmules
  matemàtiques permeten determinar la importància de cadascuna de les dades
  tractades en el resultat final del perfil del sol·licitant.
  Aquest resultat final és la probabilitat que el client estigui interessat en un producte o servei.

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Comprovació prèvia de la seva capacitat de pagament: quan les ofertes que
  vulguem transmetre-li consisteixin en productes o serveis que impliquin el pagament de quotes o en finançament, comprovarem prèviament la seva capacitat de pagament.
  Aquesta comprovació prèvia la farem mitjançant el tractament detallat a l'epígraf 6.2.B de la nostra política de privacitat, per tal d'oferir-li un límit de crèdit i un termini de devolució adequats al coneixement que tinguem de la seva situació financera, d'acord amb els principis de responsabilitat en l'oferta de productes de finançament exigits pel Banc d'Espanya, i per la normativa sobre supervisió prudencial i de solvència de les entitats de crèdit i de préstec responsable.
  La no acceptació d'aquest tractament no impedeix, limita o condiciona el seu accés
  al nostre catàleg de productes i serveis de finançament que, en cas de sol·licitud per part seva, serà avaluada amb vostè de conformitat amb els nostres procediments ordinaris.
 • Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les seves dades si
  vostè ens hi ha donat el seu consentiment, i el seu consentiment serà vigent mentre vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Corresponsables del tractament: les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les
seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Plau, S.A.U.
 • imaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a:
www.caixabank.es/empresasgrupo.

B. Comunicació de l'oferta de productes i serveis per canals
Finalitat
: si tenim el seu consentiment, posarem a la seva disposició la nostra oferta de productes i serveis a través dels canals següents que ens autoritzi: aplicacions mòbils, entorns digitals i canals electrònics, carta o telèfon.


Les dades que utilitzarem per a la comunicació pels canals que ens autoritzi variaran en funció
de si ens ha autoritzat o no la personalització de l'oferta de productes segons l'anàlisi de les seves dades:

 • Si no tenim el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial
  (tractament A anterior), utilitzarem únicament les seves dades identificatives i de
  contacte per traslladar-li ofertes genèriques.
 • Si ens ha donat el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial
  (tractament A anterior), també utilitzarem la informació del seu perfil comercial que
  es detalla al tractament 6.1.A per traslladar-li ofertes personalitzades.

Dades tractades: les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere, informació de
  contacte postal, telefònic i electrònic, domicili de residència, idioma de comunicació.

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les seves dades si
  vostè ens hi ha donat el seu consentiment, i el seu consentiment serà vigent mentre vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Corresponsables del tractament: les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les
seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Plau, S.A.U.
 • imaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo.

C. Cessió de dades a altres empreses per a la remissió d'ofertes comercials

Finalitat: si tenim el seu consentiment, cedirem les dades que li indicarem a continuació a altres empreses amb les quals tinguem acords, amb el propòsit que li facin ofertes comercials dels productes i serveis que comercialitzen.


Si no ens consent aquest tractament, no cedirem les seves dades. Si el consent, les dades que comunicarem a altres empreses variaran en funció de si ens ha autoritzat o no la personalització de l'oferta de productes segons l'anàlisi de les seves dades:

 • Si no tenim el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial
  (tractament A anterior), facilitarem a aquestes empreses únicament les seves dades
  identificatives i de contacte.
 • Si ens ha donat el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial
  (tractament A anterior), també comunicarem a aquestes empreses informació del seu perfil comercial, que consisteix en la informació deduïda sobre les seves
  preferències i necessitats i també informació deduïda sobre la seva probabilitat de
  pagament o impagament, o sobre límits de risc.

Aquestes terceres empreses a què podríem cedir les seves dades es dediquen a les activitats
següents:

 • activitats bancàries
 • serveis d'inversió
 • assegurances i reassegurances
 • activitats relacionades amb el capital de risc
 • activitats immobiliàries
 • activitats viàries
 • venda i distribució de béns i serveis
 • serveis de consultoria
 • oci
 • beneficosocials

Dades tractades: no utilitzarem, per a aquest tractament, dades que continguin informació que reveli el seu origen ètnic o racial, les seves opinions polítiques, les seves conviccions religioses o filosòfiques, la seva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar-lo de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la seva vida o orientació sexual.

Aquestes són les seves dades que utilitzarem si consent que comuniquem les seves dades a
terceres empreses, però no tenim el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta
comercial de productes i serveis (tractament A anterior):

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere, informació de
  contacte postal, telefònic i electrònic, domicili de residència, nacionalitat i data de
  naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.                                             

Si vostè ens ha donat el seu consentiment per personalitzar-li la nostra oferta comercial de productes i serveis (tractament A anterior), a més, utilitzarem les dades següents:

 • Dades obtingudes de l'execució d'altres tractaments previstos en aquesta
  política:
  • Dades d'avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o pagament per quotes, deduirem la seva capacitat de pagament o impagament, o els límits de risc, aplicant-hi models matemàtics estadístics que es calculen amb les seves dades (tractament definit a l'epígraf 6.2.B).
  • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per deduir els seus hàbits de consum, preferències o propensions de contractació o classificació de clients.

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Informació sobre la cessió: si arribem a algun acord amb una tercera empresa per
  cedir-li les seves dades, l'empresa destinatària l'informarà d'aquesta circumstància, així com de les dades cedides i els detalls del tractament que pretén dur a terme.
 • Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les seves dades si
  vostè ens hi ha donat el seu consentiment, i el seu consentiment serà vigent mentre
  vostè no el retiri. Si cancel·la tots els seus productes o serveis amb nosaltres, però
  oblida retirar el seu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Corresponsables del tractament: les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les
seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Wivai Select Plau, S.A.U.
 • imaginersGen, S.A.
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros
  Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a:
  www.caixabank.es/empresasgrupo.

D. Identificació de clients i signatura de documentació mitjançant l'ús de la biometria

Finalitat: si tenim el seu consentiment, farem servir mitjans tècnics que utilitzen biometria per
verificar la seva identitat i per a la signatura d'operacions o contractes amb CaixaBank Payments & Consumer.

Dades tractades: les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere i document
  identificatiu.
 • Dades biomètriques: patró facial, biometria de veu o patró d'empremta dactilar.

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • El registre de la seva biometria és totalment voluntari: només farem aquest
  tractament de les seves dades si vostè ens ha donat el seu consentiment per fer-ho.
  El seu consentiment romandrà vigent mentre vostè no el retiri. Que vostè no ens
  doni el seu consentiment per a aquest tractament no significa que deixi d'accedir a
  cap producte o servei ofert per CaixaBank Payments & Consumer. En aquest cas
  farem les tasques de verificació de la seva identitat i signatura per mitjans que no
  utilitzin biometria.
 • Vigència del tractament: farem aquest tractament de les seves dades si vostè hi ha
  donat el seu consentiment únicament durant el procés d'alta per confirmar la seva
  identitat, i després les bloquejarem durant el període exigit per la normativa a l'únic
  efecte de complir amb obligacions legals o per a la formulació, exercici o defensa de
  reclamacions.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

 

TRACTAMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES RELACIONS CONTRACTUALS

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessàries per gestionar els contractes que vostè sol·liciti o aquells en què vostè sigui part, o per aplicar, si vostè ho sol·licita, mesures precontractuals, segons estableix l'art. 6.1.b) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Per tant, són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s'hi oposa, finalitzaríem aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per a l'execució de les relacions contractuals s'indiquen a continuació ordenats de la A a la B. Per a cadascun d'ells, assenyalarem: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són o no tractaments efectuats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

 

A. Formalització, manteniment i execució de les relacions contractuals


Finalitat: la finalitat d'aquest tractament de dades és formalitzar i mantenir les relacionscontractuals que vostè i nosaltres establim, inclòs el tractament de les seves sol·licituds o mandats, les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals), que es poden tramitar directament amb nosaltres o a través d'un dels nostres intermediaris (com el nostrenagent Caixabank, S.A. o qualsevol dels nostres prescriptors, que tenen establiments comercials dels quals vostè pot ser client), i també l'establiment de mesures per assegurar el compliment dels contractes que tingui amb nosaltres i, si escau, la gestió de la recuperació de deute. Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per establir la relació o gestionar la sol·licitud, avaluar la idoneïtat de la contractació i tractar la informació necessària per al correcte manteniment i execució dels contractes. Les activitats de tractament que es fan en la formalització, manteniment i execució de les relacions contractuals són:

 • Recollir i registrar les dades i documents necessaris per a la contractació dels
  productes sol·licitats.
 • Formalitzar la signatura dels contractes dels productes i serveis.
 • Gestionar l'operativa dels productes i serveis que vostè hagi contractat amb
  nosaltres, cosa que inclou l'atenció de les seves consultes operatives, la gestió de
  les incidències derivades i l'anotació i verificació dels apunts comptables de
  cobraments i pagaments dels productes i la remissió de comunicacions operatives i la gestió del cobrament o condonació de comissions derivats de la contractació de productes i serveis.
 • Ajustar mesures per resoldre impagaments que es puguin produir, cosa que inclou la gestió primerenca de cobrament del deute, la comunicació, si escau, a agències externes per fer accions de recobrament, la comunicació, si escau, de dades a sistemes d'informació creditícia, la interposició, si escau, de demandes judicials i el seu seguiment, la identificació i seguiment de situacions de concurs de creditors.

Tipologia de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el
contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 •  Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat
 • Dades biomètriques
 • Dades sobre capacitat jurídica
 • Dades sobre necessitats especials de comunicació
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i
  comptes de pagament
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics
 • Dades obtingudes de l'execució d'altres tractaments previstos en aquesta política:
  • Dades d'avaluació de risc o scoring (tractament definit a l'epígraf 6.2.B)
 • Dades de sistemes d'informació creditícia
 • Dades RISK SCORE d'Equifax
 • Dades CIRBE
 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Dades relatives a sancions internacional
 • Informació obtinguda de fonts d'accés públic i registres públics

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Decisions automatitzades: quan vostè sol·liciti la contractació d'un producte o servei, utilitzarem mecanismes per comprovar que, segons les seves característiques
  objectives (per exemple, la seva situació laboral o la seva residència fiscal), el producte
  resulta, o no, adequat a les seves necessitats, interessos i objectius.
  L'establiment d'aquestes categories objectives deriva d'obligacions normatives en matèria de governança de productes i instruments financers i s'inclou en les polítiques internes de disseny de productes de l'entitat.
  En cas que el producte no resulti adequat, no serà possible contractar-lo, per la qual cosa la seva sol·licitud de contractació es rebutjarà de manera automatitzada en funció de la coincidència de les seves característiques objectives amb les del producte concret que vostè vulgui contractar. Vostè pot impugnar la decisió automatitzada o exercir el seu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat contactant directament amb CaixaBank Payments & Consumer a través dels canals indicats a l'epígraf 4 d'aquesta política.
 • Comunicació a sistemes d'informació creditícia: aquest tractament pot comportar
  la comunicació a sistemes d'informació creditícia de les dades del deute o situació
  d'impagament, que es faria partint del nostre interès legítim d'acord amb el que li detallem a l'apartat 6.4.D.
 • Obtenció de dades de contacte: aquest tractament pot comportar l'obtenció de dades addicionals de contacte seves per agències externes de recuperació de deute o
  d'investigació, que es farà partint del nostre interès legítim, d'acord amb el que li detallem a l'apartat 6.4.E.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.
A més, si el producte o servei que contracti el comercialitzem des de CaixaBank Payments & Consumer, però l'emet una altra empresa, aquesta empresa serà la responsable del tractament de les seves dades amb relació a aquest contracte.


Això significa que, si contracta a través de CaixaBank Payments & Consumer, en la seva
condició d'operador de bancassegurances vinculat, una assegurança emesa per VidaCaixa o SegurCaixa, aquestes empreses seran les responsables de les seves dades com a emissores dels productes i responsables d'aquests.


L'informarem sobre això, en detall, en la documentació contractual de cada producte o servei.

B. Anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució per a la concessió i seguiment del risc de crèdit.


Finalitat: la finalitat d'aquest tractament de dades és avaluar si els sol·licitants o titulars de productes o serveis que impliquin la devolució de diners avançats, o el pagament ajornat de quotes, tenen prou solvència i capacitat de devolució per atendre els pagaments previstos en les operacions que s'analitzin o que han estat concedides.
La informació detallada sobre els tractaments d'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució que es facin quan vostè sol·liciti, o quan ja li hagin concedit, operacions que impliquin la devolució de diners avançats o el pagament ajornat de quotes, li seran informats de manera detallada en la sol·licitud d'operació que haurà de signar quan sol·liciti aquestes operacions o, en cas d'operacions ja concedides, en el corresponent contracte.
Les operacions de tractament que es fan en l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament són:

 • Anàlisi de la capacitat de devolució dels sol·licitants en el moment de la concessió de
  noves operacions de crèdit.
 • Anàlisi de la solvència dels titulars de productes que impliquin finançament durant
  tota la vida de les operacions de crèdit que mantingui amb nosaltres, per a la gestió
  interna de riscos i per a la prevenció de l'impagament d'aquestes.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes
  de pagament
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics
 • Dades obtingudes de l'execució d'altres tractaments previstos en aquesta política.
  • Dades d'avaluació de risc o scoring (tractament definit a l'epígraf 6.2.B)
 • Dades de sistemes d'informació creditícia
 • Dades RISK SCORE d'Equifax
 • Dades CIRBE
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques
 • Dades sobre immobles i vehicles associats a la seva persona
 • Informació obtinguda de fonts d'accés públic i registres públics

Ús de perfils: per a aquest tractament, elaborarem un perfil de riscos que utilitzarem
exclusivament per a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament.

 • Finalitat: el perfil utilitzat té com a finalitat determinar la probabilitat d'impagament en la concessió d'operacions, avaluar si és procedent ajustar el risc d'operacions vigents i fer el càlcul de les provisions i les exigències de capital aplicables a CaixaBank Payments & Consumer.
 • Conseqüències: els perfils de risc són eines de suport en les decisions sobre
  concessió o no d'operacions de risc, o d'ajust dels límits en les operacions
  concedides. En cas d'operacions sol·licitades per canals electrònics, poden implicar decisions automatitzades de concessió o no, tal com es detalla a l'apartat «Altra informació rellevant» següent.
 • Lògica: el perfil del sol·licitant utilitzarà la informació indicada a l'epígraf anterior
  «Tipologia de dades tractades». Amb aquesta informació de base s'atribueix un valor específic a cadascuna d'aquestes dades de l'interessat, la suma de les quals donarà una puntuació relativa a la probabilitat de morositat o incompliment de les obligacions dineràries. La importància de cada variable i la seva influència en el resultat final es calcula de manera prèvia a través de models matemàtics i s'inclou en les polítiques internes de risc de l'entitat.

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Decisions automatitzades: per a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de
  devolució, en sol·licituds fetes a través de canals electrònics, utilitzarem tractaments
  automatitzats per comprovar que, segons les seves característiques i la informació
  que ens hagi facilitat, el finançament resulta adequat o no.
  En cas que el finançament sol·licitat no resulti adequat a la seva capacitat de devolució
  segons els càlculs dels perfils utilitzats, no serà possible contractar el producte, per la qual cosa la seva sol·licitud de contractació es rebutjarà de manera automatitzada en aquest canal.
  Vostè pot tornar a sol·licitar l'operació perquè l'anàlisi no incorpori decisions
  automatitzades, impugnar la decisió automatitzada o exercir el seu dret a no ser objecte
  d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat contactant directament amb CaixaBank Payments & Consumer a través dels canals indicats a l'epígraf 4 d'aquesta política.
 • Obligacions normatives: a banda que aquests tractaments siguin necessaris per a
  l'execució de la relació contractual que mantenim amb vostè, aquest tractament es
  fa partint del que estableixen la Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema
  financer, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i altres obligacions i principis de les normatives sobre concessió de préstec responsable, normatives a les quals nosaltres, com a establiment financer
  de crèdit, estem sotmeses.
 • Consultes a sistemes d'informació creditícia: les consultes a sistemes
  d'informació creditícia necessàries per a l'anàlisi de la solvència les farem partint delnostre interès legítim, que li detallem a l'apartat 6.4.D.
 • Consulta i comunicació al CIRBE: les consultes a la CIRBE, necessàries per a
  l'anàlisi de la solvència, es fan partint del que disposa la Llei 44/2002, de 22 de
  novembre, de mesures de reforma del sistema financer. Així mateix, es
  comunicaran les dades necessàries per identificar les persones amb qui es
  mantinguin riscos de crèdit, d'acord amb la mateixa norma.

Corresponsables del tractament: la normativa sectorial sobre requisits prudencials i de solvència aplicable al sector financer obliga que la concessió i el seguiment d'operacions de crèdit a clients es faci conjuntament entre totes les societats que componen un mateix grup consolidat d'entitats de crèdit. Per això, les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

 
 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C.,
  S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U.
 • Banco BPI, S.A.
 • Wivai Select Plau, S.A.U.

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a:
www.caixabank.es/empresasgrupo.

TRACTAMENTS NECESSARIS PER COMPLIR AMB OBLIGACIONS NORMATIVES

    

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessàries per complir una obligació legal que se'ns exigeix, segons allò que estableix l'art. 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).


Per tant, són necessàries perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si no vol que fem aquest tractament, hauríem de finalitzar aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives s'indiquen a continuació ordenats de la A a la D. Per a cadascun d'ells, assenyalarem: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són o no tractaments efectuats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

A. Tractament per complir amb la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals del finançament del terrorisme són:

 • Recollir la informació i documentació que permet complir amb les mesures de
  diligència deguda i de coneixement dels clients.
 • Comprovar la informació que vostè ens faciliti.
 • Verificar si vostè exerceix o ha exercit càrrecs de responsabilitat pública.
 • Categoritzar el seu nivell de risc, en funció del qual s'aplicaran les diferents mesures
  de diligència deguda amb base en la normativa de prevenció del blanqueig de
  capitals i finançament del terrorisme.
 • Fer l'anàlisi de les operacions que es fan a través de CaixaBank Payments &
  Consumer, d'acord amb el que estableixen les obligacions legals.
 • Verificar la seva relació amb societats i, si és necessari, la seva posició de control
  en l'estructura de propietat d'aquestes.
 • Comunicar i actualitzar mensualment la seva informació en el Fitxer de Titularitats
  Financeres, responsabilitat del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de
  Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i
  comptes de pagament
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades obtingudes de l'execució d'altres tractaments previstos en aquesta política:
 • Dades d'avaluació de risc o scoring (tractament definit a l'epígraf 6.2.B)
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics
 • Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries
 • Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Informació obtinguda de fonts d'accés públic i registres públics

Ús de perfils: aquest tractament implica l'elaboració d'un perfil que utilitzem exclusivament per a l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

 • Finalitat: el perfil utilitzat té com a finalitat impedir la contractació d'operatives
  susceptibles de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.
 • Conseqüències: els perfils són eines que ajuden les unitats de prevenció de
  blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme a determinar si les operatives
  són susceptibles o no de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del
  terrorisme i, per tant, si acceptar-les o no.

Corresponsables del tractament: les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les
seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C.,
  S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Puerto Triana, S.A.U.

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a:
www.caixabank.es/empresasgrupo.

B. Tractament per complir amb la normativa en matèria tributària

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el Reial decret 1021/2015, de 13 de novembre, pel qual s'estableix l'obligació d'identificar la residència fiscal de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financers i d'informar sobre aquests en l'àmbit de l'assistència mútua, i altres normatives fiscals vigents.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria tributària són:

 • Recollir la informació i documentació relativa a la seva fiscalitat que estableixin les
  normes fiscals.
 • Comunicar a l'Administració pública les dades relatives a la seva fiscalitat, quan així
  estigui establert per les normes o sigui requerit per l'autoritat.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el
contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

C. Tractament per al compliment de les obligacions derivades de les polítiques de
sancions i contramesures financeres internacionals

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per la Unió Europea i el Regne d'Espanya.

Per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals nosaltres
contrastarem si vostè consta en llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis,
regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions
economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, l'Unió Europea o el Regne d'Espanya.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el
contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a sancions internacionals

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Programes de sancions: CaixaBank Payments & Consumer consulta els programes
  de sancions economicofinanceres internacionals adoptats per l'Office of Financial
  Sanctions Implementation (OFSI) of His Majesty’s Treasury (HMT) del Regne Unit i
  l'U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) a partir
  del nostre interès legítim, que li detallem a l'apartat 6.4.G.

Corresponsables del tractament: les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les
seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U
 • CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C.,
  S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • Puerto Triana, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a :www.caixabank.es/empresasgrupo.

D. Tractament per a l'atenció de queixes i reclamacions.

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'atenció de les consultes, queixes i reclamacions que es facin davant CaixaBank Payments & Consumer, d'acord amb la normativa aplicable a la seva condició d'entitat financera; en concret, la Llei 44/2002, de 22 de novembre, i també l'ordre ECO/73/2004, que obliga a tenir disponible un servei d'atenció al client on es puguin atendre les queixes i reclamacions dels usuaris financers.
Al seu torn, la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, obliga el responsable del tractament, en aquest cas CaixaBank Payments & Consumer, a atendre les reclamacions que es presentin davant el seu delegat de protecció de dades i també a atendre els drets en matèria de protecció de dades que puguin exercir els interessats. Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria de tractament d'atenció de queixes i reclamacions són:

 

 • Recepció de la queixa o reclamació de l'usuari financer pel Servei d'Atenció al Client de CaixaBank Payments & Consumer.
 • Resposta dins el termini establert a la queixa o reclamació presentada.
 • Atenció dels drets en matèria de protecció de dades i consultes al delegat de protecció
  de dades de CaixaBank Payments & Consumer i també de les activitats necessàries
  per col·laborar amb l'autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades sobre capacitat jurídica
 • Dades sobre necessitats especials de comunicació
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades de navegació pròpies
 • Dades de sistemes d'informació creditícia
 • Dades CIRBE

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

TRACTAMENTS BASATS EN L'INTERÈS LEGÍTIM DE CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER

Aquests tractaments tenen com a base jurídica la satisfacció d'interessos legítims perseguits per CaixaBank Payments & Consumer o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos de vostè, o els seus drets i llibertats fonamentals, segons estableix l'art. 6.1.f) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

La realització d'aquests tractaments implicarà que haurem fet una ponderació entre els seus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que l'últim preval. En cas contrari, no faríem el tractament. Vostè pot consultar en qualsevol moment l'anàlisi de ponderació de l'interès legítim d'un tractament enviant la seva consulta a l'adreça de correu electrònic delegado.proteccion.datos@caixabank.com.

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments basats en l'interès legítim. Si vostè entén que CaixaBank i, si escau, les empreses corresponsables han de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, pot sol·licitar-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l'epígraf 4.

Detallem aquests tractaments a continuació, ordenats de la A a la F. Per a cadascun d'ells, assenyalarem: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer (Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer), la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són o no tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

A. Gestió de l'acompliment d'empleats, agents i proveïdors

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer per fer aquest tractament és gestionar les relacions amb els empleats, agents, proveïdors i prescriptors en funció del seu acompliment professional.
Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és fer seguiment de l'acompliment, els objectius i els reptes professionals d'empleats, agents, proveïdors i prescriptors, mitjançant l'anàlisi de les operacions i contractacions que aquests mantenen amb els clients.
Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el
contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d'oposició al tractament: si vostè entén que CaixaBank Payments & Consumer ha de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, pot sol·licitar-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l'epígraf 4.
 • Ús accessori de la seva informació: en aquests tractaments de dades, es tracta la
  informació dels clients, però la seva informació és accessòria a la finalitat perseguida.
  Aquests tractaments no tenen cap efecte ni conseqüència per al titular de les dades.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

B. Prevenció del frau

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer i les empreses corresponsables detallades en aquest epígraf per fer aquest tractament és prevenir fraus que suposin pèrdues econòmiques o reputacionals per a l'entitat o els seus clients.

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és adoptar les mesures necessàries per evitar operacions o conductes malicioses abans de la seva consecució, o revertir els seus efectes si s'arriben a produir, mitjançant la identificació d'operacions o conductes sospitoses d'intentar cometre frau a l'entitat o els seus clients.

Les operacions de tractament que es fan en la lluita contra el frau són:

 • Verificar la identitat dels clients que es relacionen amb l'entitat per prevenir accessos fraudulents a informació o operatives.
 • Revisar i analitzar les contractacions i operacions que es fan en els nostres sistemes
  per protegir els nostres clients del frau en qualsevol canal i prevenir ciberatacs.
 • Consultar la seva identitat i la validesa dels documents identificatius aportats davant
  les bases de dades nacionals i internacionals gestionades per les forces i cossos de
  seguretat i organitzacions anàlogues com ara la INTERPOL (Organització
  Internacional de Policia Criminal), per validar que vostè és el titular del document identificatiu que ens aporta i per protegir-lo del frau de suplantació (que una altra persona es faci passar per vostè).
 • Consultar la informació inclosa en el Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD, per
  detectar comptes fraudulents i comunicar, si escau, les seves operacions
  fraudulentes.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el
contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes
  de pagament
 • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
 • Dades de navegació pròpies
 • Dades geogràfiques
 • Dades obtingudes de l'execució d'altres tractaments previstos en aquesta política:
  • Dades d'avaluació de risc o scoring (tractament definit a l'epígraf 6.2.B)
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics

Ús de perfils: aquest tractament implica l'elaboració d'un perfil relatiu a la seva operativa i activitats habituals que utilitzem exclusivament per identificar situacions anòmales que poden ser indicatives d'intent de frau.

 • Finalitat: el perfil utilitzat té com a finalitat identificar operatives o interaccions no
  habituals o allunyades del seu perfil de comportaments susceptibles de ser intents de
  frau o d'accés fraudulent a informació.
 • Conseqüències: els perfils són eines que ajuden a identificar operacions fraudulentes,
  i el seu ús comporta l'aplicació de mesures que van des de la revisió detallada de
  l'operació al seu bloqueig o denegació d'execució automàtica.

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Decisions automatitzades: per a la prevenció del frau utilitzarem tractaments
  automatitzats per intentar detectar operacions fraudulentes. En el cas d'operacions que no puguin ser anul·lades un cop efectuades, com ara pagaments o transferències immediates, si els tractaments automatitzats detecten operacions sospitoses de no ser legítimes, les bloquejaran i n'impediran l'execució. Vostè pot tornar a sol·licitar l'operació, impugnar la decisió automatitzada o exercir el seu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat contactant directament amb CaixaBank Payments & Consumer a través dels canals indicats a l'epígraf 4 d'aquesta política.
 • Dret d'oposició al tractament: si vostè entén que CaixaBank Payments & Consumer
  i, si escau, les empreses corresponsables han de tenir en compte alguna situació
  particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, pot
  sol·licitar-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a
  l'epígraf 4.
 • Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD: CaixaBank està adherida al Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD, en què participen les principals entitats financeres del país i que gestiona Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A. (Iberpay). La finalitat d'aquest servei és reduir els nivells de frau relacionats amb els moviments entre comptes, mitjançant la detecció, investigació, control i possible denúncia d'operacions sospitoses i fraudulentes comeses en el compte corrent o d'estalvi dels clients. La base jurídica del tractament és l'interès legítim en la lluita contra el frau que pot afectar aquestes operacions. CaixaBank podrà incloure, en el Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD, les dades relatives al número d'IBAN i dades identificatives del titular del compte on s'hagi detectat l'operació sospitosa o fraudulenta. Vostè podrà consultar la llista actualitzada de les entitats participants a: https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/ Les dades seran conservades durant un màxim de trenta dies en el cas de les operacions sospitoses, i d'un any en el cas d'operacions fraudulentes confirmades. Les entitats participants en el Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD són lescorresponsables de tractament de les seves dades. Vostè pot sol·licitar els aspectes essencials de l'acord de corresponsabilitat adreçant un correu a www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos i exercir els seus drets amb relació al tractament de les dades a través de qualsevol dels canals indicats a l'epígraf 4. «Exercici de drets i presentació de reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)».

Corresponsables del tractament: les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les
seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Global Payments Moneytopay, E.D.E., S.L
 • Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a:
  www.caixabank.es/empresasgrupo.

C. Consulta i comunicació a sistemes d'informació creditícia en el marc de la sol·licitud i posterior gestió de productes que impliquin finançament.

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer per fer aquest tractament és evitar impagaments i mores dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament.

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és avaluar la solvència i la capacitat de devolució per (i) garantir per part dels interessats un compliment adequat de les obligacions de pagament derivades de les operacions concedides, (ii) fer el seguiment i la gestió de les operacions concedides i (iii) prevenir i gestionar l'impagament i les situacions de morositat.

Les operacions de tractament que es fan en la consulta i comunicació a fitxers de solvència són:

 • Consultar la seva informació: amb caràcter previ a la concessió de les operacions que
  impliquin finançament, o bé per tal de dur a terme el seguiment i la gestió del risc del
  crèdit concedit, es consultaran les bases de dades dels següents fitxers de solvència
  patrimonial i de crèdit: (i) Fitxer Asnef i (ii) Fitxer Badexcug.
 • Comunicar les seves dades personals: si vostè deixa de pagar qualsevol de les
  obligacions dineràries que ha contret amb nosaltres amb motiu de les nostres
  relacions contractuals, podrem comunicar les dades de l'impagament als mateixos
  fitxers de solvència patrimonial i de crèdit, en les condicions i amb els requisits que
  preveu la normativa.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat són les següents:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades de contractació
 • Dades financeres bàsiques
 • Dades de sistemes d'informació creditícia

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament: 

 • Dret d'oposició al tractament: si vostè entén que CaixaBank Payments & Consumer
  ha de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que
  deixem de fer el tractament de dades, pot sol·licitar-ho de manera senzilla i gratuïta a
  través dels canals que li indiquem a l'epígraf 4.

Responsable del tractament: CaixaBank Payments & Consumer és responsable de la part del tractament relativa a la consulta a sistemes d'informació creditícia. CaixaBank Payments & Consumer i els fitxers de solvència Asnef i Badexcug fan en règim de corresponsabilitat la part del tractament relativa a la comunicació a sistemes d'informació creditícia:

 • Fitxer Asnef: Asnef Equifax Serveis d'Informació sobre Solvència i Crèdit. Apartat de
  correus 10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)
 • Fitxer Badexcug: apartat de correus 1188, 28108 Alcobendas
  (badexcug@experian.com)

D. Obtenció de dades de contacte addicionals per a la gestió de situacions d'impagament

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank
Payments & Consumer és recuperar deute en situacions d'impagament, per a la qual cosa és necessari tenir dades de contacte actualitzades dels clients.


Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és recollir informació de contacte addicional dels clients per contactar amb ells en cas d'incompliment de les seves obligacions contractuals. Les dades de contacte addicionals s'obtenen de llistes públiques (pàgines blanques, grogues i Lleida.net) i llistes privades (Equifax o detectius) a través d'agències de recuperació de deute, garantint sempre que les dades recollides compleixin amb el principi de qualitat i que s'obtinguin de manera lícita.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat
són les següents:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Informació obtinguda de fonts d'accés públic i registres públics

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d'oposició al tractament: si vostè entén que CaixaBank Payments & Consumer ha de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, pot sol·licitar-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l'epígraf 4.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

E Elaboració d'informes de gestió i models matemàtics

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank
Payments & Consumer per fer aquest tractament és dissenyar, organitzar i optimitzar la seva activitat empresarial i la seva activitat comercial de la manera més eficient possible, per a la qual cosa cal disposar d'informes sobre la gestió i l'activitat de la companyia i del mercat i també d'algoritmes matemàtics d'anàlisi avançada d'informació.


Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és elaborar informes sobre l'activitat de la companyia i la seva relació amb el mercat, sobre la composició i evolució de la seva base de clients i sobre la conveniència i eficàcia dels seus productes i serveis, que permetin la seva eficient direcció i gestió, i crear i mantenir models estadístics i matemàtics que permetin fer els tractaments detallats en aquesta política que requereixin càlculs i anàlisis avançades de la informació.


Tipologies de dades tractades: les dades que tractarem per a aquesta finalitat són les que
s'han identificat prèviament en cadascun dels tractaments, aplicant, quan sigui possible,
tècniques d'anonimització o pseudonimització per garantir que aquests tractaments no afectin els drets dels seus titulars i que el resultat dels tractaments siguin informes amb informació estadística o agregada, o fórmules matemàtiques o algorítmiques.


Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d'oposició al tractament: si vostè entén que CaixaBank Payments & Consumer ha de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, pot sol·licitar-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l'epígraf 4.
 • Tractament de dades accessori: els tractaments de dades per a la creació
  d'informes estadístics i models matemàtics no tenen com a finalitat el tractament de les dades en relació amb els clients de manera individual. Aquest tractament de dades és necessari, però accessori a la finalitat principal, que és la d'elaborar informes de gestió o fórmules algorítmiques o matemàtiques i, per això, es fan utilitzant, sempre que és possible, tècniques d'anonimització o, si no, pseudoanonimització i minimització de la informació tractada. Aquests tractaments no tenen cap afectació individual ni conseqüència sobre els titulars de les dades.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.


F. Enviament de comunicacions comercials basades en un perfil comercial bàsic
A qui s';aplica aquest tractament?:
Farem aquest tractament amb les seves dades únicament
si:

 • no ens ha manifestat les seves preferències sobre els tractaments comercials descrits
  als apartats 6.1.A., 6.1.B. i 6.1.C d'aquesta política;
 • li hem enviat una comunicació personalitzada informant-lo sobre això; i
 • no ha exercit el seu dret d'oposició.

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank
Payments & Consumer per fer aquest tractament és potenciar la comercialització dels productes i serveis de la seva cartera i la fidelització dels clients.


Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'enviament de comunicacions comercials sobre productes i serveis similars als quals vostè hagi contractat a CaixaBank Payments & Consumer, d'acord amb un perfil comercial bàsic que farem amb les seves dades.


Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat
són les següents:

 • Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, gènere, informació de contacte postal, telefònic i electrònic, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.
 • Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat
  professional o laboral, ingressos o retribucions.
 • Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats, condició de
  titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat i informació i
  moviments de les operacions de finançament.
 • Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i
  historial de pagament dels productes i serveis contractats.
 • Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de
  l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per lluitar contra el frau,deduir els seus hàbits de consum, preferències o propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels seus productes o serveis.
 • Dades obtingudes de l'execució d'altres tractaments previstos en aquesta
  política:
  - Dades d'avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o
  pagament per quotes, deduirem la seva capacitat de pagament o impagament, o
  els límits de risc, aplicant models matemàtics estadístics que es calculen amb les
  seves dades (tractament definit a l'epígraf 6.2.B).
 • Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a
  persones determinades, sinó a zones geogràfiques, sectors d'edat o sectors
  d'activitat professional, que utilitzarem per posar-les en relació amb la informació dels
  clients. 

Ús de perfils: per a aquest tractament elaborarem un perfil comercial bàsic únicament amb les
dades que li hem indicat anteriorment:

 • Finalitat del perfil: el perfil utilitzat té com a finalitat deduir els productes i serveis
  que creiem que li poden interessar, per oferir-li la seva contractació en comptes de
  dirigir-li ofertes comercials genèriques.
 • Conseqüències: la conseqüència de l'ús del perfil comercial bàsic és l'enviament d'ofertes sobre productes i serveis de CaixaBank Payments & Consumer personalitzades a partir de les dades que li hem indicat. Aquest perfilat no l'utilitzem, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei ni per determinar límits de crèdit. Que s'oposi a aquest tractament no impedeix, limita o condiciona el seu accés al nostre catàleg complet de productes i serveis que té sempre a la seva disposició. En cas que sol·liciti la contractació de qualsevol producte o servei, la seva sol·licitud serà avaluada amb vostè de conformitat amb els nostres procediments ordinaris, sense que l'oposició a aquest tractament afecti aquesta avaluació. La no acceptació d'aquest tractament tampoc no impedirà que contactem amb vostè per a la gestió operativa dels productes i serveis que tingui contractats.
 • Lògica: aquest perfil comercial bàsic es calcula a partir de les dades que indica l'apartat «Dades tractades», amb una profunditat temporal de tretze mesos. A aquestes dades se'ls apliquen fórmules matemàtiques obtingudes a partir de comportaments observats en el passat en clients de característiques similars per, d'aquesta manera, inferir la propensió al consum del client. Aquestes fórmules matemàtiques permeten determinar la importància de cadascuna de les dades tractades en el resultat final del perfil del client. Aquest resultat final és la probabilitat que el client estigui interessat en un producte o servei.

Altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest
tractament:

 • Dret d'oposició al tractament: vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en
  l'interès legítim.
  Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través de l'enllaç següent:
  https://www.caixabank.es/apl/particulares/gdpr/index_es.html?empresa=6&derecho=oposicioncomunicaciones.
  A més, té a la seva disposició els canals habituals que li indiquem a l'epígraf 4.

Si decidís exercir el seu dret d'oposició, l'informem que deixarem de fer el tractament sense requerir-li que ens indiqui un motiu que justifiqui que deixem de fer el
tractament de dades.

 • Comprovació prèvia de la seva capacitat de pagament: quan les ofertes que
  vulguem transmetre-li consisteixin en productes o serveis que impliquin el pagament
  de quotes o en finançament, comprovarem prèviament la seva capacitat de
  pagament.
  Farem aquesta comprovació prèvia mitjançant el tractament detallat a l'epígraf 6.2.B d'aquesta política de privacitat, per tal d'oferir-li un límit de crèdit i un termini de devolució adequats al coneixement que tinguem de la seva situació financera, d'acord amb els principis de responsabilitat en l'oferta de productes de finançament exigits pel Banc d'Espanya i per la normativa sobre supervisió prudencial i de solvència de les entitats de crèdit i de préstec responsable.
 • Vigència del tractament: aquest tractament entrarà en vigor a partir del 10 d'octubre del 2022. En qualsevol cas, amb caràcter previ, rebrà una comunicació informativa personalitzada.                                                                                                            Deixarem de fer aquest tractament, sense cap altre requisit addicional, en qualsevol d'aquestes dues circumstàncies:                                                                                 
  • Quan ens posem en contacte amb vostè per sol·licitar el seu consentiment als tractaments comercials de les empreses del Grup CaixaBank descrits als apartats 6.1. (A, B i C), tant si vostè els autoritza com si els rebutja.                                     
  • En cas que vostè exerceixi el seu dret d'oposició.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat. 

G. Polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals d'OFSI i OFAC


Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank
Payments & Consumer
i les empreses corresponsables detallades en aquest epígraf per fer aquest tractament és el compliment dels programes de sancions i contramesures financeres internacionals dels Estats Units i el Regne Unit, per poder desenvolupar la seva activitat mercantil en aquests països.


Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures previstes en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of His Majesty’s Treasury (HMT) del Regne Unit i l'U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).


Per complir aquests programes de sancions i contramesures financeres internacionals, les
empreses corresponsables contrastarem si vostè consta en llistes de persones o entitats que
estiguin incloses en les mesures restrictives d'aquests dos organismes.


Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el
contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades relatives a sancions internacionals

Una altra informació rellevant: a continuació, trobarà una altra informació important sobre aquest tractament:

 • Dret d'oposició al tractament: si vostè entén que CaixaBank Payments &
  Consumer ha de tenir en compte alguna situació particular o altres motius que justifiquin que deixem de fer el tractament de dades, pot sol·licitar-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l'epígraf 4. 

Corresponsables del tractament: les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, SA de Seguros y Reaseguros
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management, SGIIC, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C.,
  S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Banco BPI, S.A.
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • Puerto Triana, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a:
www.caixabank.es/empresasgrupo.

DESTINATARIS DE LES DADES

 

Responsable i corresponsables del tractament de les dades
Les dades que tractem en la seva condició de client de CaixaBank Payments & Consumer les
tractem des de CaixaBank Payments & Consumer. Si els tractaments són en corresponsabilitat, els fan les empreses del Grup CaixaBank, d'acord amb el que hem exposat per a cadascun dels
tractaments.

 

Autoritats o organismes oficials
Les entitats de crèdit, com ara CaixaBank Payments & Consumer, i altres proveïdors de serveis de pagament podem estar obligats legalment a facilitar informació sobre les transaccions que fem a les autoritats o organismes oficials d'altres països situats tant dins com fora de la Unió Europea. Aquesta obligació es dona en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals i també en el marc de la supervisió prudencial de les entitats de crèdit que fan el Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu.


També poden estar subjectes a aquesta obligació els sistemes de pagament i prestadors de serveis
tecnològics amb els quals mantenim relacions i als quals transmetem les dades per dur a terme
transaccions.

Fitxers de compliment o incompliment d'obligacions dineràries
Si vostè deixés de pagar qualsevol de les obligacions dineràries que ha contret amb nosaltres pel que fa a les nostres Relacions Contractuals, podrem comunicar, en les condicions i amb els requisits previstos en la normativa, les dades de l'impagament als sistemes d'informació creditícia següents:

 • Fitxer Asnef: Asnef Equifax Serveis d'Informació sobre Solvència i Crèdit. Apartat de correus
  10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es).
 • Fitxer Badexcug: apartat de correus 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

Així mateix, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades personals i a no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei, davant aquests fitxers de compliment o incompliment a les adreces que li hem indicat.

Comunicació de dades en l'externalització de serveis
A vegades, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal.            
Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que realitzem una selecció responsable de prestadors de serveis que inclou requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.                                              
La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és:

 • Serveis de backoffice financer
 • Serveis de suport administratiu
 • Serveis d'auditoria i consultoria
 • Serveis jurídics i de recuperació d'impagats
 • Serveis de pagament
 • Serveis de màrqueting i publicitat
 • Serveis d'enquestes
 • Serveis de centre d'atenció telefònica
 • Serveis logístics
 • Serveis de seguretat física
 • Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes
  d'informació, arquitectura, allotjament, processament de dades)                                                   
 • Serveis de telecomunicacions (veu i dades)
 • Serveis d'impressió, d'ensobrar, enviaments postals i missatgeria
 • Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física)
 • Serveis de manteniment d'edificis, instal·lacions i equips

 


TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES 

 

Conservació per al manteniment de les relacions contractuals
Tractarem les seves dades mentre continuïn vigents les relacions contractuals que hàgim establert.


Conservació de les autoritzacions per als tractaments basats en el consentiment
Farem tractaments de dades basats en el seu consentiment, fins que vostè el revoqui.
Si vostè cancel·la tots els seus contractes de productes i serveis amb les empreses del grup
CaixaBank, però no revoca els consentiments que ens hagués donat, nosaltres automàticament els
deixarem sense efecte des del coment que deixi de ser client.


Conservació per al compliment d'obligacions legals i formulació, exercici i defensa de
reclamacions

Una vegada revocades les autoritzacions d'ús de les seves dades mitjançant la retirada del seu
consentiment, o finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagi establert amb nosaltres,
conservarem les seves dades només per complir amb les obligacions legals i per permetre la formulació, exercici o defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.


Tractarem aquestes dades aplicant-hi les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir
que només són utilitzades per a aquestes finalitats.


Destrucció de les dades
Destruirem les seves dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les
normes que regulen l'activitat de CaixaBank Payments & Consumer i els terminis de prescripció de les
accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre vostè i nosaltres.


TRANSFERÈNCIES DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

A CaixaBank Payments & Consumer tractem les seves dades dins l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins l'Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un grau de protecció adequat.


Si recorrem a prescriptors o hem d'utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l'Espai Econòmic Europeu o en països que no hagin estat declarats amb un grau de protecció adequat, ens assegurarem de garantir la seguretat i la legitimitat del tractament les seves dades.


Per fer-ho, exigim les garanties adequades a aquests prescriptors i als proveïdors de serveis d'acord amb el que estableix el RGPD, de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees, o bé que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea. Vostè pot sol·licitar una còpia de les garanties adequades exigides per CaixaBank Payments & Consumer a aquests proveïdors contactant amb el delegat de protecció de dades a través de www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.


DECISIONS AUTOMATITZADES

 

A l'epígraf 6 d'aquesta política l'informem sobre els tractaments que incorporen decisions
automatitzades.


Addicionalment, si durant les relacions contractuals que manté amb nosaltres, utilitzem mecanismes
que puguin adoptar decisions basades únicament en el tractament automatitzat (és a dir, sense la
participació d'una persona) que puguin causar efectes jurídics sobre la seva persona, o que el puguin
afectar significativament (per exemple, denegar-li la contractació d'un producte concret), li
informarem a la mateixa documentació contractual del producte o servei que ens hagi sol·licitat, així
com de la lògica en virtut de la qual s'adopta la decisió.


Així mateix, en aquest moment, adoptarem mesures per salvaguardar els seus drets i interessos
facilitant-li el dret a obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la
decisió.

REVISIÓ

 

Farem una revisió d'aquesta política de privacitat cada vegada que resulti necessari per mantenir-lo
degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris, o la realització de nous tractaments.


Sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta política de privacitat,
l'avisarem mitjançant els canals habituals.


Data de l'última revisió

9 de juny de 2023