AVÍS LEGAL

 

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., SA, societat unipersonal, domiciliada a Avinguda de Manoteras núm. 20. Edifici París. 28050 Madrid. CIF A-08980153. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, Tom 36.556, Foli 29, Full M-656492 i inscrita amb el núm. 8776 al Registre d'Establiments de Crèdit del Banc d'Espanya.

L'accés al web de CaixaBank Payments & Consumer i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions que preveu aquest Avís legal. Per això, li recomanem que llegeixi atentament el seu contingut si vol accedir-hi i fer ús de la informació i dels serveis oferts des del web de CaixaBank Payments & Consumer.


VALIDESA DE LA INFORMACIÓ

 

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització. 
Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. 
CaixaBank Payments & Consumer es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del web des d'aquesta data. 

 

Els continguts del web, i en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no constitueixen oferta vinculant. CaixaBank Payments & Consumer es reserva el dret a introduir-hi modificacions o a ometre parcialment o totalment els continguts actuals del web quan ho consideri oportú, així com a impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

El web de CaixaBank Payments & Consumer, les pàgines que comprèn i la informació o elements que aquestes contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades i programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CaixaBank Payments & Consumer és titular o llicenciatària legítima. 

CaixaBank Payments & Consumer no atorga cap garantia alguna sobre la licitud i legalitat de la informació o dels elements que continguin les pàgines del web de CaixaBank Payments & Consumer quan la titularitat d'aquests no correspongui a aquesta o a alguna de les empreses del Grup CaixaBank, al qual pertany. 


USOS PROHIBITS I PERMESOS 

 

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa de les seus titulars respectius. L’incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent. 

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà baixar o copiar aquests elements per a un ús exclusivament personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank Payments & Consumer. En especial, no els podrà alterar, modificar ni suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank Payments & Consumer o de qualsevol de les empreses del Grup CaixaBank. 

Queda prohibit, excepte en els casos en què ho autoritzi expressament CaixaBank Payments & Consumer, establir enllaços o hipervincles des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank Payments & Consumer diferents de la pàgina principal del seu portal, a la qual es pot accedir a l'adreça URL http://www.caixabankpc.com, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de CaixaBank Payments & Consumer o la informació que contenen dins de frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.


RESPONSABILITATS

 

CaixaBank Payments & Consumer no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, baixada o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del web de CaixaBank Payments & Consumer, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. 

CaixaBank Payments & Consumer no és responsable de la informació ni d'altres continguts integrats en espais o webs de tercers als quals es pugui accedir des del web de CaixaBank Payments & Consumer mitjançant enllaços o hipervincles, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o webs de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços o hipervincles al web de CaixaBank Payments & Consumer o a qualsevol de les seves pàgines webs, ni tampoc de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti amb l'aparença o els signes distintius de CaixaBank Payments & Consumer, llevat d'autorització expressa d'aquesta última. 

CaixaBank Payments & Consumer no assumeix cap responsabilitat en relació amb la informació, continguts de qualsevol mena, productes i serveis que puguin oferir o prestar al seu web terceres persones o entitats, encara que pertanyin al mateix Grup econòmic, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional, i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l'incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que sigui d'aplicació. 


PROTECCIONES (INFORMACIÓN LEGAL)

 

Certificado de Seguro de Accidentes Colectivo - Póliza 44.000.020 (VISA Clásica y MasterCard)
Consulte ahora las condiciones del seguro asociado a su tarjeta de crédito:
Certificado de Seguro de la Tarjeta VISA Clásica y/o MasterCard

Certificado de Seguro de Accidentes Colectivo - Póliza 44.000.025 (VISA Oro)
Consulte ahora las condiciones del seguro asociado a su tarjeta de crédito:
Certificado de Seguro de la Tarjeta VISA Oro

 

1.7. 1 Información del mediador

CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S.A.U., (CaixaBank Payments & Consumer) media en la contratación del seguro como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa S.A. de Seguros y Reaseguros (VicaCaixa) y de SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros (SegurCaixa), inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con el número OV0077, según puede comprobarse ante ésta, con domicilio en Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es CaixaBank Payments & Consumer tiene concertado un seguro de responsabilidad civil y dispone de una capacidad financiera de acuerdo a los requisitos legales.
La empresa matriz de CaixaBank Payments & Consumer tiene una participación superior al 10% del capital social de VidaCaixa y de SegurCaixa.

Actúa como encargado del tratamiento de datos de carácter personal recabados con motivo de la formalización del contrato de seguro, siendo responsables del tratamiento las entidades aseguradoras para las cuales distribuye esta operación.

El referido seguro da cumplimiento a las necesidades y exigencias del cliente, según las informaciones facilitadas por el mismo y cuyas características principales se especifican a continuación:

Seguro de vida: seguro destinado a cubrir el pago del principal del préstamo/crédito dispuesto pendiente de vencimiento en la fecha de fallecimiento. Adicionalmente, la operación de seguros podrá tener coberturas de gran invalidez, garantía de compra, utilización fraudulenta, desempleo / incapacidad temporal y/o indemnización compensatoria automovilística.

En caso de discrepancia entre dichas necesidades y exigencias, y lo establecido en el contrato que, en su caso, se suscriba, la Ley de Contrato de Seguro contempla el plazo de un mes desde la contratación del seguro para que se subsanen las divergencias existentes. Transcurrido dicho plazo sin que el contratante efectúe la reclamación rige lo establecido en la póliza.

El asesoramiento prestado se facilita con la finalidad de contratar un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar el mediador.