Seguretat i Informació Legal

Avís legal

 

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., S.A., societat unipersonal, domiciliada a Avenida de Manoteras nº 20. Edificio París, 28050 Madrid, CIF A-08980153. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 36.556, foli 29, full M-656492 i inscrita amb el núm. 8776 al Registre d'Establiments de Crèdit del Banc d'Espanya.

L’accés al web de CaixaBank Payments & Consumer i a la informació relativa a qualssevol dels productes i serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir-hi i fer ús de la informació i dels serveis que s’ofereixen des del web de CaixaBank Consumer Finance.

  • Validesa de la informació
  • Política de privacitati protecció de dades
  • Política de cookies
  • Propietatintel•lectuali industrial
  • Usos prohibits i permesos
  • Responsabilitats

1.1. Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines és la vigent en la data de la darrera actualització.

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. CaixaBank Payments & Consumer es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entren en vigor des de la publicació i s’apliquen a tots els usuaris del web des d’aquesta data.

Els continguts del web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant. CaixaBank Payments & Consumer es reserva el dret d’introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del web quan ho consideri oportú, com també d’impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

1.2. Política de privacitati protecció de dades

CaixaBank Payments & Consumer compleix íntegrament la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i els compromisos de confidencialitat propis de l’activitat que duu a terme.

CaixaBank Payments & Consumer ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar-ne, en la mesura que sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Quan se sol•liciti que s’empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, cal informar el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les dades. Les dades personals que s’hi recullen només es tracten i/o se cedeixen amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les dades de caràcter personal.

1.3. Política de cookies

La pàgina web de CaixaBank Payments & Consumer disposa de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies de CaixaBank Payments & Consumer està subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, CaixaBank Payments & Consumer l’informa de les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web ("Política de cookies") i, quan cal, li demana consentiment per poder utilitzar-les.

1.4. Propietatintel•lectuali industrial

El web de CaixaBank Payments & Consumer, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, i també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial, dels quals CaixaBank Payments & Consumer és titular o legítima llicenciatària.

CaixaBank Payments & Consumer no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del web de CaixaBank Payments & Consumer quan la titularitat no correspongui a la mateixa o a alguna de les empreses del Grup CAIXABANK, al qual pertany.

1.5. Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres referides abans, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l’usuari pot descarregar o fer còpies d’aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel•lectual o industrial de CaixaBank Payments & Consumer. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank Payments & Consumer o de qualsevol de les empreses del Grup CAIXABANK.

Queda prohibit, tret dels casos en què ho autoritzi expressament CaixaBank Payments & Consumer, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank Payments & Consumer diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL http://www.caixabankpc.com, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de CaixaBank Payments & Consumer o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

1.6. Responsabilitats

CaixaBank Payments & Consumer no garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del web de CaixaBank Payments & Consumer, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CaixaBank Payments & Consumer no és responsable de la informació i d’altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers, accessibles dels del web de CCaixaBank Payments & Consumer mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeix mitjançant enllaços, hipervincles o links al web de CaixaBank Payments & Consumer o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius de CaixaBank Payments & Consumer, tret d’autorització expressa d’aquesta última.

CaixaBank Payments & Consumer no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que es poguessin oferir o prestar al web per part de terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu Grup econòmic i, en especial, pels danys i els perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l’anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contrastos o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel•lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il•lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació.

CaixaBank Payments & Consumer tampoc no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank Payments & Consumer; (ii) intromissions il•legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank Payments & Consumer; (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades del mateix.

1.7 Proteccions (informació legal)

Certificat d’Assegurança d’Accidents Col·lectiva - Pòlissa 44.000.020 (VISA Clàssica i MasterCard)
Consulti ara les condicions de l’assegurança associada a la targeta de crèdit:
Certificat d’Assegurança de la Targeta VISA Clàssica i/o MasterCard

Certificat d’Assegurança d’Accidents Col·lectiva - Pòlissa 44.000.025 (VISA Or)
Consulti ara les condicions de l’assegurança associada a la targeta de crèdit:
Certificat d’Assegurança de la Targeta VISA Or

1.7.1 Informació del mediador

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. En cas de subscripció de l'operació de l'assegurança, la farà CaixaBank Payments & Consumer, que fa d'intermediari en la contractació de l'assegurança com a operador de banca i assegurances vinculat de VidaCaixa, SA, de SegurCaixa Adeslas, SA i Metlife Europe d.a.c. i està inscrit al Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció d'Assegurances i Fons de Pensions, amb el número OV0077, com es pot comprovar davant d'aquest, amb domicili al Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), telèfon 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es. CaixaBank Payments & Consumer té concertada una assegurança de responsabilitat civil i disposa d'una capacitat financera d'acord amb els requisits legals. L'assegurança és opcional i la prima mensual resulta d'aplicar un percentatge del 0,60% sobre el saldo disposada a la targeta.

Actua com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal recollides amb motiu de la formalització del contracte d’assegurança, i són responsables del tractament les entitats asseguradores per a les quals distribueix aquesta operació.

L’assegurança esmentada dóna compliment a les necessitats i exigències del client, segons les informacions que ha facilitat i les característiques principals de la qual s’especifiquen a continuació:

Assegurança de vida: assegurança destinada a cobrir el pagament del principal del préstec/crèdit disposat pendent de venciment en la data de defunció. Addicionalment, l’operació d’assegurances pot tenir cobertures de gran invalidesa, garantia de compra, utilització fraudulenta, atur / incapacitat temporal i/o indemnització compensatòria automobilística.

En cas de discrepància entre aquestes necessitats i exigències, i allò que s’estableixi al contracte que, si és el cas, es subscrigui, la Llei del contracte d’assegurança preveu el termini d’un mes des de la contractació de l’assegurança per resoldre les divergències que hi hagi. Una vegada passat aquest termini sense que el contractant hagi fet la reclamació regeix allò que hi hagi establert a la pòlissa.

L’assessorament prestat es facilita amb la finalitat de contractar una assegurança i no cap altre producte que pogués comercialitzar el mediador.

Descarrega la nostra App