AVISO LEGAL

 

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A., empresa individual, con domicilio en Avenida de Manoteras nº 20. Edificio París. 28050 Madrid. CIF A-08980153. Inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, Tomo 36.556, Folio 29, Folio M-656492 e inscrita co número 8776 no Rexistro de Establecementos de Crédito do Banco de España.

 

O acceso á web de CaixaBank Payments & Consumer e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos nela comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso legal. Por iso, recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e dos servizos ofrecidos desde a web de CaixaBank Payments & Consumer.


VALIDEZ DA INFORMACIÓN

 

A información contida nestas páxinas é a vixente na data da súa última actualización. 
As presentes condicións son as vixentes desde a data da súa última actualización. 
CaixaBank Payments & Consumer resérvase o dereito a modificalas en calquera momento, en cuxo caso entrarán en vigor desde a súa publicación e serán aplicables a todos os usuarios da web desde esa data. 

 

Os contidos da web, en especial as referencias informativas e publicitarias, a non ser que expresamente se indique o contrario, non constitúen oferta vinculante. CaixaBank Payments & Consumer resérvase o dereito a introducir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos da web cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.


POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS

 

CaixaBank Payments & Consumer cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da actividade que leva a cabo. 

CaixaBank Payments & Consumer adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. 

Cando se solicite que se cubra un formulario en que se recollan datos de carácter persoal, informarase o cliente ou usuario do destinatario da información, da finalidade para a que se recollen os datos, da identidade e enderezo do responsable do ficheiro e da facultade do usuario de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos. Os datos persoais recollidos só serán tratados e/ou cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou cliente. 

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.


POLÍTICA DE COOKIES

Algunhas das páxinas da web de CaixaBank Payments & Consumer poden dispor de cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario ou cliente e que permiten aos nosos sistemas lembrar o idioma e o portal escollido, así como outras características ou preferencias de navegación do usuario na súa anterior sesión.

A política de cookies de CaixaBank Payments & Consumer está suxeita á normativa comunitaria e española en vigor, relativa ao tratamento dos datos persoais e á protección da intimidade no sector das comunicacións electrónicas. En virtude desta, CaixaBank Payments & Consumer indicaralle as cookies que utiliza en cada un dos seus sitios web ("Política de cookies") e, cando sexa preciso, solicitará o seu consentimento para poder utilizalas. 


PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIA

 

A web de CaixaBank Payments & Consumer, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nelas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que CaixaBank Payments & Consumer é titular ou lexítima licenciataria. 

CaixaBank Payments & Consumer non outorga ningunha garantía sobre a licitude e legalidade da información ou elementos contidos nas páxinas da web de CaixaBank Payments & Consumer cando a titularidade destes non corresponda a esta ou a algunha das empresas do Grupo CAIXABANK, ao que pertence. 


USOS PROHIBIDOS E PERMITIDOS

 

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente. 

Non obstante, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de CaixaBank Payments & Consumer. En especial, non poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de CaixaBank Payments & Consumer ou de calquera das empresas do Grupo CAIXABANK. 

Queda prohibido, agás nos casos que expresamente o autorice CaixaBank Payments & Consumer, establecer ligazóns, hiperligazóns ou links, desde portais ou sitios web de terceiros a páxinas web de CaixaBank Payments & Consumer distintas da páxina principal do seu portal, accesible no enderezo URL http://www.caixabankpc.com, ou o que o substitúa no futuro, así como presentar as páxinas web de CaixaBank Payments & Consumer ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade. 


RESPONSABILIDADES

 

CaixaBank Payments & Consumer non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas da web de CaixaBank Payments & Consumer, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control. 

CaixaBank Payments & Consumer non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros, accesibles desde a web de CaixaBank Payments & Consumer mediante ligazóns, hiperligazóns ou links, nin da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros desde os que se acceda mediante ligazóns, hiperligazóns ou links á web de CaixaBank Payments & Consumer ou a calquera das súas páxinas web, nin da información e contidos de calquera páxina web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos de CaixaBank Payments & Consumer, agás autorización expresa desta última. 

 CaixaBank Payments & Consumer non asume ningunha responsabilidade con relación á información, contidos de todo tipo, produtos e servizos que puidesen ser ofertados ou prestados na súa web por terceiras persoas ou entidades, aínda que pertenzan ao seu mesmo Grupo económico, e en especial polos danos e perdas de calquera tipo que, vinculados ao anterior, poidan producirse por: (i) ausencia ou deficiencias na información facilitada aos usuarios ou na súa veracidade, exactitude e suficiencia; (ii) incumprimento ou cumprimento defectuoso ou impuntual dos contratos ou relacións precontractuais; (iii) incumprimento das obrigas que incumben aos prestadores de servizos da sociedade da información; (iv) infracción dos dereitos dos consumidores e usuarios; (v) infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial; realización de actos de competencia desleal ou de publicidade ilícita; (vi) infracción do dereito de protección de datos; do segredo profesional e dos dereitos ao honor, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas; e (vii) en xeral, o incumprimento de calquera lei, costume ou código de conduta que resulte de aplicación. 


PROTECCIONES (INFORMACIÓN LEGAL)

 

Certificado de Seguro de Accidentes Colectivo - Póliza 44.000.020 (VISA Clásica y MasterCard)
Consulte ahora las condiciones del seguro asociado a su tarjeta de crédito:
Certificado de Seguro de la Tarjeta VISA Clásica y/o MasterCard

Certificado de Seguro de Accidentes Colectivo - Póliza 44.000.025 (VISA Oro)
Consulte ahora las condiciones del seguro asociado a su tarjeta de crédito:
Certificado de Seguro de la Tarjeta VISA Oro

 

1.7. 1 Información del mediador

CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S.A.U., (CaixaBank Payments & Consumer) media en la contratación del seguro como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa S.A. de Seguros y Reaseguros (VicaCaixa) y de SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros (SegurCaixa), inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con el número OV0077, según puede comprobarse ante ésta, con domicilio en Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es CaixaBank Payments & Consumer tiene concertado un seguro de responsabilidad civil y dispone de una capacidad financiera de acuerdo a los requisitos legales.
La empresa matriz de CaixaBank Payments & Consumer tiene una participación superior al 10% del capital social de VidaCaixa y de SegurCaixa.

Actúa como encargado del tratamiento de datos de carácter personal recabados con motivo de la formalización del contrato de seguro, siendo responsables del tratamiento las entidades aseguradoras para las cuales distribuye esta operación.

El referido seguro da cumplimiento a las necesidades y exigencias del cliente, según las informaciones facilitadas por el mismo y cuyas características principales se especifican a continuación:

Seguro de vida: seguro destinado a cubrir el pago del principal del préstamo/crédito dispuesto pendiente de vencimiento en la fecha de fallecimiento. Adicionalmente, la operación de seguros podrá tener coberturas de gran invalidez, garantía de compra, utilización fraudulenta, desempleo / incapacidad temporal y/o indemnización compensatoria automovilística.

En caso de discrepancia entre dichas necesidades y exigencias, y lo establecido en el contrato que, en su caso, se suscriba, la Ley de Contrato de Seguro contempla el plazo de un mes desde la contratación del seguro para que se subsanen las divergencias existentes. Transcurrido dicho plazo sin que el contratante efectúe la reclamación rige lo establecido en la póliza.

El asesoramiento prestado se facilita con la finalidad de contratar un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar el mediador.