Seguridade e información legal

Aviso legal

 

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., SA, sociedade unipersoal, domiciliada en Avenida de Manoteras nº 20, Edificio París, (28050 Madrid), CIF A-08980153. Inscrita no Rexistro Mercantil de Madrid, tomo 36.556, folio 29, folla M-656492 e inscrita co núm. 8776 no Rexistro de Establecementos de Crédito do Banco de España.

O acceso á web de CaixaBank Payments & Consumer e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos nesta comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso legal. Por iso, recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e dos servizos ofrecidos desde a web de CaixaBank Payments & Consumer.

  • Validez da información
  • Política de privacidade e protección de datos
  • Política de cookies
  • Propiedade intelectual e industrial
  • Usos prohibidos e permitidos
  • Responsabilidades

1.1. Validez da información

A información contida nestas páxinas é a vixente na data da súa última actualización.

As presentes condicións son as vixentes desde a data da súa última actualización. CaixaBank Payments & Consumer resérvase o dereito a modificalas en calquera momento, en cuxo caso entrarán en vigor desde a súa publicación e serán aplicables a todos os usuarios da web desde esa data.

Os contidos da web, en especial as referencias informativas e publicitarias, a non ser que expresamente se indique o contrario, non constitúen oferta vinculante. CaixaBank Payments & Consumer resérvase o dereito a introducir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos da web cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.

1.2. Política de privacidade e protección de datos

CaixaBank Payments & Consumer cumpre integramente coa lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cos compromisos de confidencialidade propios da actividade que leva a cabo.

CaixaBank Payments & Consumer adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.

Cando se solicite que se encha un formulario no que se recollan datos de carácter persoal, informarase o cliente ou usuario sobre o destinatario da información, da finalidade para a que se recollen os datos, da identidade e enderezo do responsable do ficheiro e da facultade do usuario de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos. Os datos persoais recollidos só serán tratados e/ou cedidos coa finalidade expresada e sempre co consentimento do usuario ou cliente.

Para que a información que conteñen os nosos ficheiros estea sempre actualizada e non conteña erros pedimos aos nosos clientes e usuarios que nos comuniquen, o máis axiña posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos de carácter persoal.

1.3. Política de cookies

Algunhas das páxinas da web de CaixaBank Payments & Consumer poden dispor de cookies, que son pequenos ficheiros de datos que se xeran no ordenador do usuario ou cliente e que permiten aos nosos sistemas lembrar o idioma e o portal escollido, así como outras características ou preferencias de navegación do usuario na súa anterior sesión.

 

A política de cookies de CaixaBank Payments & Consumer cumpre coa normativa comunitaria e española en vigor, relativa ao tratamento dos datos persoais e á protección da intimidade no sector das comunicacións electrónicas. En virtude desta, CaixaBank Payments & Consumer informarao/a das cookies que utiliza en cada un dos seus sitios web ("Política de cookies") e, cando sexa preciso, solicitará o seu consentimento para poder utilizalas.

 

1.4. Propiedade intelectual e industrial

A web de CaixaBank Payments & Consumer, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nelas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que CaixaBank Payments & Consumer é titular ou lexítima licenciataria.

CaixaBank Payments & Consumer non outorga ningunha garantía sobre a licitude e legalidade da información ou elementos contidos nas páxinas da web de CaixaBank Payments & Consumer cando a titularidade destes non corresponda a ela ou a algunha das empresas do Grupo CAIXABANK, ao que pertence.

1.5. Usos prohibidos e permitidos

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente.

Non obstante, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de CaixaBank Payments & Consumer. En especial, non poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de CaixaBank Payments & Consumer ou de calquera das empresas do Grupo CAIXABANK.

Queda prohibido, agás nos casos en que o autorice expresamente CaixaBank Payments & Consumer, establecer ligazóns, hiperligazóns ou links, desde portais ou sitios web de terceiros a páxinas web de CaixaBank Payments & Consumer distintas da páxina principal do seu portal, accesible no enderezo URL  http://www.caixabankpc.com, ou a que a substitúa no futuro, así como presentar as páxinas web de CaixaBank Payments & Consumer ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

1.6. Responsabilidades

CaixaBank Payments & Consumer non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos nas páxinas da web de CaixaBank Payments & Consumer, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.

CaixaBank Payments & Consumer non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros, accesibles desde a web de CaixaBank Payments & Consumer mediante ligazóns, hiperligazóns ou links, nin da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas web de terceiros desde os que se acceda mediante ligazóns, hiperligazóns ou links á web de CaixaBank Payments & Consumer ou a calquera das súas páxinas web, nin da información e contidos de calquera páxina web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos de CaixaBank Payments & Consumer, agás autorización expresa desta última.

CaixaBank Payments & Consumer non asume ningunha responsabilidade en relación coa información, contidos de todo tipo, produtos e servizos que puidesen ser ofertados ou prestados na súa web por terceiras persoas ou entidades, aínda que pertenzan ao seu mesmo Grupo económico, e en especial polos danos e perdas de calquera tipo que, vinculados ao anterior, poidan producirse por: (i) ausencia ou deficiencias na información facilitada aos usuarios ou na súa veracidade, exactitude e suficiencia; (ii) incumprimento ou cumprimento defectuoso ou impuntual dos contratos ou relacións precontractuais; (iii) incumprimento das obrigas que incumben aos prestadores de servizos da sociedade da información; (iv) infracción dos dereitos dos consumidores e usuarios; (v) infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial; realización de actos de competencia desleal ou de publicidade ilícita; (vi) infracción do dereito de protección de datos; do segredo profesional e dos dereitos ao honor, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas; e (vii) en xeral, o incumprimento de calquera lei, costume ou código de conduta que resulte de aplicación.

CaixaBank Payments & Consumer tampouco asume ningunha responsabilidade por danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos, producidos por: (i) interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control de CaixaBank Payments & Consumer; (ii) intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outro; (iii) uso indebido ou desaxeitado das páxinas web de CaixaBank Payments & Consumer; (iv) erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas deste.

1.7 Proteccións (información legal)

Certificado de Seguro de Accidentes Colectivo - Póliza 44.000.020 (VISA Clásica e MasterCard)

 

Consulte agora as condicións do seguro asociado á súa tarxeta de crédito:

 

Certificado de Seguro da Tarxeta VISA Clásica e/ou MasterCard

 

Certificado de Seguro de Accidentes Colectivo - Póliza 44.000.025 (VISA Ouro)

Consulte agora as condicións do seguro asociado á súa tarxeta de crédito:

Certificado de Seguro da Tarxeta VISA Ouro

1.7. 1 Información do mediador

CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., S.A.U., (CaixaBank Payments & Consumer) media na contratación do seguro como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa S.A. de Seguros y Reaseguros (VidaCaixa) e de SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros (SegurCaixa), inscrito no Rexistro administrativo especial de mediadores de seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, co número OV0077, segundo se pode comprobar ante esta, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es CaixaBank Payments & Consumer ten concertado un seguro de responsabilidade civil e dispón dunha capacidade financeira de acordo aos requisitos legais.

A empresa matriz de CaixaBank Payments & Consumer ten unha participación superior ao 10% do capital social de VidaCaixa e de SegurCaixa.

Actúa como encargado do tratamento de datos de carácter persoal solicitados con motivo da formalización do contrato de seguro, sendo responsables do tratamento as entidades aseguradoras para as que distribúe esta operación.

O devandito seguro cumpre coas necesidades e esixencias do cliente, segundo as informacións facilitadas por este e cuxas características principais se especifican a continuación:

Seguro de vida: seguro destinado a cubrir o pagamento do principal do préstamo/crédito disposto pendente de vencemento na data de falecemento. Adicionalmente, a operación de seguros poderá ter coberturas de grande invalidez, garantía de compra, utilización fraudulenta, desemprego/incapacidade temporal e/ou indemnización compensatoria automobilística.

En caso de discrepancia entre as devanditas necesidades e esixencias, e o que se establece no contrato que, se é o caso, se subscriba, a Lei de contrato de seguro prevé o prazo dun mes desde a contratación do seguro para que se solucionen as diverxencias existentes. Unha vez transcorrido o devandito prazo sen que o contratante efectúe a reclamación rexe o que se establece na póliza.

O asesoramento prestado facilítase coa finalidade de contratar un seguro e non calquera outro produto que puidese comercializar o mediador.

Descarga a nosa app