¿Quieres utilizar la página simplificada? Descárgatela

TODO O QUE DEBES SABER DA TÚA TARXETA
QUE É UNHA TARXETA DE CRÉDITO?

    En CaixaBank Payments & Consumer pomos á túa disposición unha ampla variedade de tarxetas de crédito para que elixas a que máis se axuste ás túas necesidades financeiras. Aquí podes ver as nosas tarxetas. 

Como podes ver, todas as nosas tarxetas, excepto a tarxeta de crédito HIT, están asociadas aos colaboradores/prescritores cos que traballamos (IKEA, FNAC, MediaMarkt, etc.), e é a través dos seus establecementos onde se realiza a maioría das contratacións das nosas tarxetas de crédito asociadas á súa respectiva marca. Ten en conta que tamén as poderás contratar en liña naquelas que ofrezan esta posibilidade.

 

Tamén debes saber que, aínda que a contratación se realice maioritariamente nos establecementos dos nosos colaboradores/prescritores, cos que temos unha relación comercial, sendo eles os que obteñen os datos e a documentación dos nosos clientes para a contratación, estas tarxetas son emitidas e contratadas por e con CaixaBank Payments & Consumer.

 

Cunha tarxeta de crédito pagarás as túas compras sen utilizar o saldo da túa conta bancaria, gastando do límite de crédito que poñamos á túa disposición na tarxeta, e reembolsarás o crédito total que utilizases na data que acordemos. Se chegada a data acordada de pagamento aboas a totalidade do crédito que dispuxeses, non pagarás xuros. En cambio, se escolles a modalidade de pagamento adiado (revolving) ou pagamento fraccionado, pagarás o crédito disposto de forma adiada (pagando mensualmente só unha cantidade do crédito disposto) ou o crédito dunha concreta compra de forma fraccionada (fraccionando o pagamento dunha concreta compra en varios meses) e, en ambos os casos, deberás pagar xuros asociados.

 

 

Animámoste a que vexas os seguintes vídeos para acabar de ter claro que debes saber das tarxetas de crédito e se che convén a súa contratación:

· “Que tes que saber das tarxetas”: VER VÍDEO

· Programa Finanzas para Followers, “Tarxetas de pagamento”: VER VÍDEO

· "Débito ou crédito? Axudámosche a elixir": IR Á PÁXINA

 

     

 

 

 

Segues sen telo claro? Bótalle un ollo a este vídeo:

· “Financiar as túas compras: como elixir”: VER VÍDEO

As nosas tarxetas de crédito funcionan coas seguintes modalidades de pagamento, que poderás escoller no momento da contratación e modificar despois cando queiras:

· Pagamento “Fin de mes”

· Pagamento Adiado - “Revolving

· Pagamento Fraccionado

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PAGAMENTO "FIN DE MES"

Pagamento “Fin de mes”: a final de mes pagarás a totalidade do crédito que utilizases durante ese mes e non terás que pagar xuros.

Con esta modalidade, vas utilizando o crédito que che permite a túa tarxeta (ata o límite de crédito concedido) e, ao final do período de liquidación que se indica no teu contrato, cobrámosche o importe utilizado na conta bancaria en que domiciliases o pagamento.

Non che cobraremos xuros polo crédito que utilizases e aboases integramente a final de mes.

 

  

Exemplo: Xoán vai coa súa muller de escapada de fin de semana o venres 25 de setembro e decide utilizar a súa tarxeta de crédito para pagar o hotel e a comida do sábado. Deste xeito, a tarxeta de crédito sérvelle para pagar a crédito a estancia e a comida sen gastar o saldo que ten na súa conta bancaria nese momento. Xoán devolverá o crédito gastado sen xuros, a partir do 1 de outubro. Cobrarémosllo na conta bancaria designada para o cobramento das operacións realizadas coa tarxeta de crédito.

 

Ademais, co Pagamento "Fin de mes", tamén poderás optar por fraccionar o pagamento de determinadas compras que realizases con anterioridade ao día da súa liquidación en 3, 6, 10 ou 12 meses, cando así cho ofrecésemos. Neste caso, terás que pagar o prezo que se indica nas condicións particulares do teu contrato, que variará segundo o período de fraccionamento. Se decides fraccionar, deberás solicitalo antes do día 20 de cada mes.

 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PAGAMENTO ADIADO – REVOLVING

A forma de Pagamento Adiado (Revolving) permíteche pagar o crédito que utilizases a prazos e coa cota que ti escolles. O importe da cota mensual escóllelo ti sempre respectando a cota mínima que establecemos desde CaixaBank Payments & Consumer para que non se eternice o pagamento do teu crédito, a cal pode variar segundo o uso que fagas da tarxeta.

Esta modalidade de pagamento xera xuros desde o momento en que realizas as compras coa túa tarxeta.

Queres saber máis sobre a modalidade de Pagamento Adiado (Revolving)?

Máis información

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PAGAMENTO FRACCIONADO

Pagamento Fraccionado: cando así o acordemos, pagarás o importe dunha compra determinada en 3, 6, 10 ou os meses que che poidamos ofrecer. Esta modalidade de pagamento está pensada para ser utilizada dentro dos establecementos dos intermediarios/prescritores.

Esta modalidade pode xerar xuros; se é o caso, o máximo que se indique nas condicións particulares do teu contrato, podendo ofrecer xuros inferiores en campañas comerciais acordadas cos nosos prescritores (poderás consultar o prezo nos propios establecementos dos nosos intermediarios/prescritores ou na súa web).

 

Para utilizar o Pagamento Fraccionado, deberás solicitalo e autorizalo seguindo as instrucións que che indiquemos no momento de efectuar a compra.

 

Tamén poderás fraccionar o pagamento dunha compra determinada, realizada coa modalidade de pagamento “Fin de mes” con anterioridade ao día da súa liquidación, en 3, 6, 10 ou 12 meses, cando así cho ofrecésemos. Con esta opción terás que pagar o prezo indicado nas condicións particulares do teu contrato, que variará segundo o período de fraccionamento. Se decides fraccionar, deberás solicitalo antes do día 20 de cada mes.

 

Co Pagamento Fraccionado terás que devolver as cantidades fraccionadas nos prazos que acordemos e pagar o importe que corresponda a cada período o día acordado posterior a ese período.

Os pagamentos por fraccionamento de compras concretas súmanse ao pagamento do importe que tes que pagar polo crédito utilizado, o que corresponde á cota que escolleses.

Exemplo: Xoán quere comprar o último ordenador que saíu ao mercado, pero custa 1.500 €, polo que non o quere pagar coa súa tarxeta de crédito coa modalidade de pagamento “Fin de mes”, xa que debería devolver o crédito gastado ao final de mes e quedaría sen saldo na súa conta bancaria. Xoán pode, aproveitando unha campaña lanzada ao mercado pola nosa parte, optar por fraccionar o pagamento desa compra con xuros asociados, escollendo o prazo en que o quere pagar. Xoán pagará o que resulte de dividir o prezo da compra + os xuros asociados polos meses escollidos de fraccionamento. 

 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
RESUMO

RESUMO MÉTODOS DE PAGAMENTO

No seguinte cadro resumímosche as características de cada unha das modalidades de pagamento que che explicamos:

Pagamento “Fin de mes”

Momento do pagamento: ao final do mes.

Importe do pagamento: a totalidade do crédito que utilizases durante ese mes.

Xera xuros ou custos específicos? Non xera xuros nin custos específicos.

 

Pagamento Adiado

Momento do pagamento: varios pagamentos en períodos mensuais sucesivos.

Importe do pagamento: indícase nas condicións particulares do contrato que subscribas.

Xera xuros ou custos específicos? Cada operación xera xuros desde o momento en que a realizas. Ademais, o reembolso (pagamento) anticipado xera un prezo por compensación.

Cada cota mensual componse dos xuros asociados + a parte do capital disposto que poida amortizar. Se aumenta a cota mensual, pagará a débeda en menos tempo, polo que ao amortizar o capital máis rápido, pagará menos xuros.

 

Pagamento Fraccionado

Momento do pagamento: unha operación concreta pode pagarse en períodos de 3, 6, 10 meses ou os meses que poidan ofrecerse en cada caso.

Importe do pagamento: é unha cota de cantidade constante que pagará tantas veces como meses seleccionados e que comprende tanto xuros (os que se indiquen nas condicións particulares do teu contrato) como parte do importe inicial da operación fraccionada. A última cota poderá ser de cantidade inferior debido ao axuste por decimais.

Xera xuros ou custos específicos? Pode xerar xuros e tamén che podemos cobrar un prezo polo servizo.

 

IMPORTANTE: Podes elixir a modalidade de pagamento que máis che conveña no momento da contratación da tarxeta de crédito e poderás consultala e modificala cando queiras, polas que ofreza a túa tarxeta, no establecemento correspondente, a través do teléfono 900 101 601 ou 933 203 391, de luns a sábado de 09:00 a 21:00 horas, ou ben a través da aplicación habilitada para ese fin (por web e/ou por app).

Unha cousa máis!

Independentemente da modalidade de pagamento que elixas, se contratas o seguro voluntario de protección do crédito que che ofrecemos desde CaixaBank Payments & Consumer, canda o importe da cota mensual, cobrarémosche o importe correspondente á prima mensual de tal seguro. O importe da prima mensual será o que resulte de multiplicar a porcentaxe indicada no apartado “Custo prima seguro” das condicións particulares do teu contrato polo saldo disposto do crédito. CaixaBank Payments & Consumer actúa como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa e de SegurCaixa, inscrito no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co número OV0077, segundo se pode comprobar ante esta, con domicilio no Paseo de la Castellana 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 7000 e enderezo electrónico www.dgsfp.mineco.es.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
CAL É O PROCESO DE CONTRATACIÓN?
PROCESO DE CONTRATACIÓN DUNHA TARXETA


     

 

 

 

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
ELIXE A TARXETA QUE PREFIRAS

Elixe a tarxeta que prefiras!

Elixe a tarxeta de crédito que mellor se axuste ás túas necesidades, xuros e situación financeira. Tanto os nosos prescritores como nós darémosche todas as explicacións necesarias.

Para determinar que a tarxeta elixida é a axeitada, pedirémosche información e documentación a través dos nosos prescritores, para coñecer a túa situación patrimonial, familiar e profesional.

  
 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PERSONALÍZAA!

Personalízaa!

Ti mesmo elixes a modalidade de pagamento que mellor se axusta ás túas necesidades e economía e, no caso de Pagamento Adiado (Revolving), o importe da cota mensual que queiras aboar. Lembra que o importe será de mínimo 5 € ou a cota mínima que establecemos para garantir en calquera caso que pagues completamente a débeda nun prazo máximo de 5,5 anos.

 
 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
ENTREGA DA INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL

Entrega da información precontractual

Antes de asinar o teu contrato, entregarémosche a información normalizada europea (INE), que é a información precontractual que temos a obriga de entregarche de forma gratuíta e en papel ou soporte duradeiro, na que se analizan os aspectos máis importantes da tarxeta que queiras contratar. Entregarémoscha coa debida antelación, antes de que asumas calquera obriga contractual, para que poidas comparar as diversas ofertas existentes no mercado e adoptar unha decisión informada sobre a subscrición dun contrato de crédito.

  
 

O principal obxectivo desta información é que dispoñas dos datos suficientes e necesarios para poder comparar outras ofertas doutras entidades de crédito coa nosa e estudar a que mellor se axeita á túa economía.

Entregarémosche a INE en formato papel e/ou enviarémoscha por correo electrónico con carácter previo a que asines o contrato dependendo do proceso de contratación que sigas:

· Contratación en liña: a información mostrarase nunha das pantallas do proceso antes de asinar o contrato. Poderás descargala e enviarase unha copia ao teu enderezo electrónico.

· Contratación presencial nalgún dos establecementos dos nosos prescritores: mostrarémosche a información a través do ordenador ou tableta do vendedor que te atenda e poderás solicitar que se che entregue unha copia.

 

IMPORTANTE: Unha vez que se che entregue a INE, dedica o tempo que necesites para decidir se queres ou non contratar a tarxeta de crédito. Compáraa con outras ofertas existentes no mercado e revisa a información que necesites e as condicións económicas aplicables ao produto de financiamento que pretendes contratar (estas condicións detállanse na INE). As condicións económicas que se che indican na INE manterémoschas durante un prazo de 30 días, contados desde a data da súa emisión.

Tamén che facilitaremos gratuitamente, se ti nolo solicitas previamente, unha copia do proxecto do contrato, agás cando nós non esteamos dispostos, no momento da solicitude, a asinar o contrato de crédito contigo.

Accede aquí para ver un exemplo de INEAVISO: os datos económicos (TXN e TAE) que verás no exemplo de INE son propios do EXEMPLO e, polo tanto, pode ser que non sexan os que finalmente lle apliquemos á túa tarxeta, xa que estas condicións económicas son as máximas aplicables. Isto acontece porque, como non iniciaches o proceso de contratación, non puidemos estudar a túa situación económico-financeira; polo que non che podemos dicir que condicións económicas se aplicarán á túa tarxeta e vémonos obrigados a mostrarche os tipos máximos.

 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
ASINA O CONTRATO!

Asina o contrato!

Unha vez asinado o contrato, entregaráseche un exemplar a través do correo electrónico ou mediante entrega física. Asinarás dunha forma ou doutra dependendo da canle de contratación:


· Contratación en establecementos dos prescritores: asinarás de forma manuscrita ou dixital presencialmente.
· Contratación en liña: mediante a aplicación de sinatura introducindo o número secreto que se che envíe por SMS.

  
 

Unha vez que asines o contrato e, polo tanto, contrates a tarxeta de crédito, tanto se é de forma electrónica como presencialmente no establecemento dalgún dos prescritores cos que colaboramos, enviarémosche a tarxeta física desactivada ao teu domicilio no prazo máximo de 15 días. Cando a actives poderás empezar a usala!

Como activala? Enviarémosche o PIN da tarxeta a través de SMS e poderás modificalo escollendo o que queiras a través dos caixeiros de CaixaBank, S.A. ou, no seu lugar, terás que seguir as instrucións que che indiquemos e escoller o PIN durante o proceso de activación.

 

Debes saber que no momento da contratación, aínda que non disporás da tarxeta e, polo tanto, non poderás facer uso dela ata que a teñas fisicamente e a actives, si que poderás realizar operacións no establecemento do prescritor concreto onde a contrataches que se cargarán na conta de crédito asociada á tarxeta de crédito contratada.

Exemplo: Se contratas a tarxeta de crédito IKEA nun dos establecementos IKEA, unha vez asinado o contrato, poderás facer compras nese establecemento que se cargarán na conta de crédito vinculada á tarxeta que acabas de contratar. Porén, ata que non recibas a tarxeta física no teu domicilio (15 días despois) e a actives, non poderás realizar disposicións de efectivo en caixeiros, compras noutros establecementos ou transferencias de saldo.

Lembra que podes solicitarnos unha copia adicional do contrato subscrito pola túa parte cando queiras e nós enviarémoscha o máis axiña posible.

 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
POSIBILIDADE DE DESISTENCIA

Posibilidade de desistencia

Tes dereito a desistir, é dicir, a renunciar ao contrato subscrito para a contratación dalgunha das nosas tarxetas de crédito ou a deixalo sen efecto, durante os primeiros catorce (14) días naturais desde que o asinaches. Non é necesario que expreses ningún motivo para renunciar ao teu contrato.

Pasados estes 14 días, poderás cancelar o contrato unilateralmente en calquera momento, pagando anticipadamente as cantidades que poidas deber. Se non hai ningunha débeda pendente, nós cancelaremos o contrato en 24 horas desde a túa solicitude.

    
 

Podes desistir ou cancelar o contrato por escrito, en soporte electrónico duradeiro no enderezo hola@caixabankpc.com, en papel dirixido á Gran Via Corts Catalanes, 159-163, de (08014) Barcelona, ou por calquera outro medio admitido en dereito, que permita deixar constancia da súa recepción e contido.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
UN POUCO MÁIS DE INFORMACIÓN SOBRE TARXETAS

  

A continuación facilitámosche a páxina web do cliente bancario do Banco de España onde poñen á túa disposición un simulador para que poidas calcular cantos xuros pagarías e cando acabarías de amortizar (pagar) a débeda, ao escoller unha ou outra cota mensual: IR Á WEB

Pomos á túa disposición unha serie de preguntas frecuentes:  FAQs

Tamén che anexamos, para o teu coñecemento, a INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE COMISIÓNS E TIPOS PRACTICADOS OU OFERTADOS DE MANEIRA MÁIS HABITUAL NAS OPERACIÓNS MÁIS FRECUENTES COS PERFÍS DE CLIENTES MÁIS COMÚNS QUE SEXAN PERSOAS FÍSICAS (anexo 1 da Circular 5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos). 

 

Fai clic aquí se queres coñecer a descrición que fai o Banco de España sobre este tipo de produto de financiamento, así como os dereitos que te asisten en relación á contratación deste.  

 

Por último, lembra que en caso de ter calquera dúbida antes da contratación dalgunha das nosas tarxetas de crédito ou despois de contratala, podes contactar connosco a través dos seguintes medios

Bota un ollo a outras landings relacionadas coas tarxetas que poden ser do teu interese:

·Reclamacións: IR Á LANDING

· PSD2: IR Á LANDING

 

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
TODO O QUE DEBES SABER DA TÚA LIÑA DE CRÉDITO
QUE É UNHA LIÑA DE CRÉDITO?

  En CaixaBank Payments & Consumer pomos á túa disposición unha ampla variedade de liñas de crédito para que elixas a que máis se axuste ás túas necesidades financeiras.

As nosas liñas de crédito, principalmente, asócianse aos colaboradores/prescritores cos que traballamos (IKEA, MediaMarkt, clubs de fútbol, talleres mecánicos, tendas de electrodomésticos, de mobles, etc.), para que poidas realizar compras nas súas tendas e/ou webs. Algunhas das liñas de crédito que che ofrecemos tamén che permiten realizar transferencias do crédito da liña á túa conta bancaria.

 

Debes saber que, aínda que a contratación se realice maioritariamente nos establecementos dos nosos colaboradores/prescritores ou de forma electrónica, cando estea habilitada esta última opción, sendo eles os que obteñen os datos e a documentación dos nosos clientes para a contratación, estas liñas de crédito son contratadas con CaixaBank Payments & Consumer.

Así mesmo, é importante que saibas que desde CaixaBank Payments & Consumer podemos ofrecerche a posibilidade de contratar unha liña de crédito directamente connosco, sen que medie ningún dos nosos colaboradores/prescritores, para que poidas levar a cabo os teus proxectos ou ilusións (por exemplo, arranxar o teu cuarto, facer reformas, comprar un patinete ou facer unha viaxe). Neste caso, unha vez contratada a liña de crédito, poderás realizar transferencias de diñeiro da túa liña de crédito á túa conta bancaria ata o límite de crédito dispoñible acordado.

 

Cunha liña de crédito pagarás as túas compras sen utilizar, no momento de realizalas, o saldo da túa conta bancaria, gastando o saldo do límite de crédito dispoñible na liña, e reembolsarás o crédito total que utilizases na data acordada. Se chegada a data de pagamento aboas a totalidade do crédito que utilizases (modalidade fin de mes), non pagarás xuros (TAE 0%). En cambio, se escolles a modalidade de pagamento adiado (revolving) ou pagamento fraccionado, pagarás o crédito que utilices de forma adiada (pagando mensualmente só unha cantidade do crédito utilizado) ou o crédito dunha compra concreta de forma fraccionada (fraccionando o pagamento desa compra en varios meses) e, en ambos os casos, non sendo que se trate dunha campaña especial sen xuros no pagamento fraccionado, deberás pagar xuros asociados.

 

 

Animámoste a que vexas o seguinte vídeo para acabar de ter clara a diferenza entre o crédito e o débito e se che convén a contratación dunha das liñas de crédito que che ofrecemos:

· "Débito ou crédito? Axudámosche a escoller" IR Á PÁXINA

 

 

 

 

Segues sen telo claro? Bótalle un ollo a este vídeo:

· “Financiar as túas compras: como elixir”: VER VÍDEO

As nosas liñas de crédito funcionan coas seguintes modalidades de pagamento, que poderás escoller no momento da contratación e modificar despois cando queiras:

· Pagamento “Fin de mes”

· Pagamento Adiado - “Revolving

· Pagamento Fraccionado

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PAGAMENTO "FIN DE MES"

Pagamento a “Fin de mes”: a final de mes pagarás a totalidade do crédito que utilizases durante ese mes e non terás que pagar xuros.

Con esta modalidade, vas utilizando o crédito que che permite a túa liña de crédito (ata o límite de crédito concedido) e, ao final do período de liquidación que se indica no teu contrato, cobrámosche o importe utilizado na conta bancaria en que domiciliases o pagamento.

Non che cobraremos xuros polo crédito que utilizases e aboases integramente a final de mes.

 

Exemplo: Xoán vai a IKEA comprar un armario o venres 25 de setembro e decide utilizar a liña de crédito que lle ofreceron no establecemento de IKEA para pagar o armario. Deste xeito, a liña de crédito sérvelle para pagar a crédito o armario sen gastar o saldo que ten na súa conta bancaria nese momento. Xoán devolverá o crédito gastado sen xuros, a partir do 1 de outubro. Cobrarémosllo na conta bancaria designada para o cobramento das operacións realizadas coa liña de crédito.

 

 

 

Ademais, se escolles a modalidade de pagamento “Fin de mes”, tamén poderás optar por fraccionar o pagamento de determinadas compras que realizases con anterioridade ao día da súa liquidación en 3, 6, 10, 12 ou os meses que che ofrezamos, cando así cho ofrecésemos. Neste caso, terás que pagar o prezo que se indica nas condicións particulares do teu contrato, que variará segundo o período de fraccionamento. Se decides fraccionar, deberás solicitalo antes do día 20 de cada mes.

 

Exemplo: Xoán vai a IKEA comprar o venres 25 de setembro e decide utilizar a liña de crédito que ten aberta en IKEA para pagar as compras que fai no propio IKEA. Deste xeito, Xoán devolverá o crédito gastado sen xuros a final de mes porque é a súa modalidade de pagamento. Porén, o seu fillo rompe as lentes e Xoán utiliza a liña de crédito para comprarlle unhas novas nunha tenda de venda de lentes coa que CaixaBank Payments & Consumer ten un acordo para que poida utilizarse a liña aberta en IKEA para pagar tamén neste establecemento. Non contaba con ese gasto a final de mes, así que entra na app de xestión da liña e decide fraccionar esa compra concreta en 6 meses, pagando 6 cotas de 38,90 €. A final de mes, cobrarémoslle na conta bancaria designada para o cobramento das operacións realizadas o total da compra feita en IKEA e 38,90 € das lentes do seu fillo, compra que ten fraccionada.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PAGAMENTO ADIADO - REVOLVING

A forma de Pagamento Adiado (Revolving) permíteche pagar o crédito que utilizases a prazos e coa cota que ti escolles. O importe da cota mensual escóllelo ti sempre respectando a cota mínima que establecemos desde CaixaBank Payments & Consumer para que non se eternice o pagamento do teu crédito, a cal pode variar segundo o uso que fagas da tarxeta.

Esta modalidade de pagamento xera xuros desde o momento en que realizas as compras coa túa tarxeta.

Queres saber máis sobre a modalidade de Pagamento Adiado (Revolving)?

Máis información

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PAGAMENTO FRACCIONADO

Pagamento Fraccionado: cando así o acordemos, pagarás o importe dunha compra ou transferencia á túa conta determinada en 3, 6, 10, 12 ou os meses que che poidamos ofrecer. Esta modalidade de pagamento está pensada para ser utilizada, principalmente, dentro dos establecementos dos intermediarios/prescritores.

Esta modalidade pode xerar, se é o caso, xuros. Neste suposto, os xuros serán polo valor máximo que se indique nas condicións particulares do teu contrato, podéndoche ofrecer xuros inferiores ou operacións fraccionadas gratuítas en campañas comerciais acordadas cos nosos prescritores (poderás consultar o prezo nos propios establecementos dos nosos intermediarios/prescritores ou na súa web) ou ofrecidas directamente desde CaixaBank Payments & Consumer (neste caso, normalmente, serán campañas enfocadas a ofrecerche transferencias de crédito da túa liña á túa conta bancaria). Para utilizar o Pagamento Fraccionado, deberás solicitalo e autorizalo seguindo as instrucións que che indiquemos no momento de efectuar a compra.

 

Lembrámosche que tamén poderás fraccionar o pagamento dunha compra determinada, realizada coa modalidade de pagamento “Fin de mes” con anterioridade ao día da súa liquidación, en 3, 6, 10 ou 12 meses, cando así cho ofrecésemos. Con esta opción terás que pagar o prezo indicado nas condicións particulares do teu contrato, que variará segundo o período de fraccionamento. Se decides fraccionar, deberás solicitalo antes do día 20 de cada mes.

Co Pagamento Fraccionado terás que devolver as cantidades fraccionadas nos prazos que acordemos e pagar o importe que corresponda a cada período o día acordado posterior a ese período.

Como che indicamos, os pagamentos por fraccionamento de compras concretas súmanse ao pagamento do importe que tes que pagar polo crédito utilizado, o que corresponde á cota que escolliches.

 

Exemplo: Xoán quere comprar o último ordenador que saíu ao mercado, pero custa 1.500 €, polo que non o quere pagar coa súa liña de crédito coa modalidade de pagamento “Fin de mes”, xa que debería devolver o crédito gastado a final de mes e quedaría sen saldo na súa conta bancaria. Xoán pode, aproveitando unha campaña lanzada ao mercado pola nosa parte, optar por fraccionar o pagamento desa compra con xuros asociados, escollendo o prazo en que o quere pagar. Xoán pagará o que resulte de dividir o prezo da compra + os xuros asociados polos meses escollidos de fraccionamento.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
RESUMO

RESUMO MÉTODOS DE PAGAMENTO

No seguinte cadro resumímosche as características de cada unha das modalidades de pagamento que che explicamos:

Pagamento “Fin de mes”

Momento do pagamento: ao final do mes.

Importe do pagamento: a totalidade do crédito que utilizases durante ese mes.

Xera xuros ou custos específicos? Non xera xuros nin custos específicos.

 

Pagamento Adiado

Momento do pagamento: varios pagamentos en períodos mensuais sucesivos.

Importe do pagamento: indícase nas condicións particulares do contrato que subscribas.

Xera xuros ou custos específicos? Cada operación xera xuros desde o momento en que a realizas. Ademais, o reembolso (pagamento) anticipado xera un prezo por compensación.

Cada cota mensual componse dos xuros asociados + a parte do capital disposto que poida amortizar. Se aumentas a cota mensual, pagarás a débeda en menos tempo, polo que, ao amortizar capital máis rápido, pagarás menos xuros.

 

Pagamento Fraccionado

Momento do pagamento: unha operación concreta pode pagarse en períodos de 3, 6, 10 meses ou os meses que poidan ofrecerse en cada caso.

Importe do pagamento: é unha cota de cantidade constante que pagarás tantas veces como meses seleccionados e que comprende tanto xuros (os que se indiquen nas condicións particulares do teu contrato), se é o caso, como parte do importe inicial da operación fraccionada. A última cota poderá ser de cantidade inferior debido ao axuste por decimais.

Xera xuros ou custos específicos? Pode xerar xuros e tamén che podemos cobrar un prezo polo servizo.

 

IMPORTANTE: Podes elixir a modalidade de pagamento que máis che conveña no momento da contratación da liña de crédito e poderás consultala e modificala cando queiras, polas que ofreza a túa liña, no establecemento correspondente, a través do teléfono 900 101 601 ou 933 203 391, de luns a sábado de 09:00 a 21:00 horas, ou ben a través da aplicación habilitada para ese fin (por web e/ou por app).

Unha cousa máis!
Independentemente da modalidade de pagamento que elixas, se contratas o seguro voluntario de protección do crédito que che ofrecemos desde CaixaBank Payments & Consumer, canda o importe da cota mensual, cobrarémosche o importe correspondente á prima mensual de tal seguro. O importe da prima mensual será o que resulte de multiplicar a porcentaxe indicada no apartado “Custo prima seguro” das condicións particulares do teu contrato polo saldo disposto do crédito. Debes saber que CaixaBank Payments & Consumer actúa como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa e de SegurCaixa, inscrito no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co número OV0077, segundo se pode comprobar ante esta, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 7000 e enderezo electrónico www.dgsfp.mineco.es.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
Elixe se queres contratar unha liña de crédito!
Elixe se queres contratar unha liña de crédito!

Elixe se queres contratar unha liña de crédito!

Cando vaias a algún dos establecementos dos colaboradores/prescritores cos que traballamos e queiras contratar unha liña de crédito para financiar o prezo de compra dos produtos que comercializan ou cando che ofrezamos directamente desde CaixaBank Payments & Consumer unha liña de crédito para realizar os teus proxectos, pensa se se axusta ás túas necesidades, intereses e situación financeira. Tanto os nosos prescritores como nós darémosche todas as explicacións necesarias. Informarémoste do tipo de liña de crédito que vas contratar, funcionamentos, características... E advertirémosche de se ten ou non custos asociados.

Para determinar que a liña de crédito é axeitada para ti, pedirémosche información e documentación a través dos nosos prescritores, para coñecer a túa situación patrimonial, familiar e profesional.

 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PERSONALÍZAA!

Personalízaa!

Ti mesmo elixes a modalidade de pagamento que mellor se axusta ás túas necesidades e economía e, no caso de Pagamento Adiado (Revolving), o importe da cota mensual que queiras aboar. Lembra que o importe será de mínimo 5 € ou a cota mínima que establecemos para garantir en calquera caso que pagues completamente a débeda nun prazo máximo de 5,5 anos.

 
 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
Entrega da información precontractual

Entrega da información precontractual

Antes de asinares o contrato, entregarémosche a información normalizada europea (INE), que é a información precontractual que temos a obriga de entregarche de forma gratuíta e en papel ou soporte duradeiro, na que se analizan os aspectos máis importantes da liña de crédito que queres contratar. Entregarémoscha coa debida antelación, antes de que asumas calquera obriga contractual, para que poidas comparar as diversas ofertas existentes no mercado e adoptar unha decisión informada sobre a subscrición dun contrato de crédito.

O principal obxectivo desta información é que dispoñas dos datos suficientes e necesarios para poder comparar outras ofertas doutras entidades de crédito coa nosa e estudar a que mellor se axeita á túa economía.

Entregarémosche a INE en formato papel e/ou enviarémoscha por correo electrónico con carácter previo a que asines o contrato dependendo do proceso de contratación que sigas:

· Contratación en liña: a información mostrarase nunha das pantallas do proceso antes de asinar o contrato. Poderás descargala e enviarase unha copia ao teu enderezo electrónico.viará una copia a tu email.

· Contratación presencial nalgún dos establecementos dos nosos prescritores: mostrarémosche a información a través do ordenador ou tableta do vendedor que te atenda e poderás solicitar que se che entregue unha copia.

 

Unha vez que se che entregue a INE, dedica o tempo que necesites para decidir se queres ou non contratar a liña de crédito. Compáraa con outras ofertas existentes no mercado e revisa a información que necesites e as condicións económicas aplicables ao produto de financiamento que pretendes contratar (estas condicións detállanse na INE). As condicións económicas que se che indican na INE manterémoschas durante un prazo de 30 días, contados desde a data da súa emisión.

Tamén che facilitaremos gratuitamente, se ti nolo solicitas previamente, unha copia do proxecto do contrato, agás cando nós non esteamos dispostos, no momento da solicitude, a asinar o contrato de crédito contigo.

Queres ver un exemplo da INE? Accede aquí.

Queres ver un exemplo da INE? Accede aquí.
AVISO: os datos económicos (TXN e TAE) que verás no exemplo da INE son propios do EXEMPLO e, polo tanto, pode ser que non sexan os que finalmente lle apliquemos á túa liña de crédito, xa que estas condicións económicas son as máximas aplicables. Isto acontece porque, como non iniciaches o proceso de contratación, non puidemos estudar a túa situación económico-financeira; polo que non che podemos dicir que condicións económicas se aplicarán á túa liña e vémonos obrigados a mostrarche os tipos máximos. 

 
Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
Asina o contrato!

Asina o contrato!

Tras a lectura da INE, mostrarémosche o contrato. Le o contrato e asínao cando esteas listo/a!

Unha vez asinado o contrato, entregaráseche un exemplar a través do correo electrónico ou mediante entrega física. Asinarás dunha forma ou doutra dependendo da canle de contratación:


· Contratación en establecementos dos prescritores: asinarás de forma manuscrita ou dixital presencialmente.
· Contratación en liña: mediante a aplicación de sinatura introducindo o número secreto que se che envíe por SMS.

Lembra que podes solicitarnos unha copia adicional do contrato cando queiras e enviarémoscha o máis axiña posible.

 

 

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
POSIBILIDADE DE DESISTENCIA

Posibilidade de desistencia

Tes dereito a desistir, é dicir, a renunciar ao contrato subscrito para a contratación da liña de crédito ou a deixalo sen efecto, durante os primeiros catorce (14) días naturais desde que o asinaches. Non é necesario que expreses ningún motivo.

Pasados estes 14 días, poderás cancelar o contrato unilateralmente en calquera momento, pagando anticipadamente as cantidades que poidas deber. Se non hai ningunha débeda pendente, nós cancelaremos o contrato en 24 horas desde a túa solicitude.

 
 

Podes desistir ou cancelar o contrato por escrito, en soporte electrónico duradeiro no enderezo hola@caixabankpc.com, en papel dirixido á Gran Via Corts Catalanes, 159-163, de (08014) Barcelona, ou por calquera outro medio admitido en dereito, que permita deixar constancia da súa recepción e contido.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
UN POUCO MÁIS DE INFORMACIÓN SOBRE LIÑAS DE CRÉDITO

A continuación facilitámosche a páxina web do cliente bancario do Banco de España onde pon á túa disposición un simulador para que poidas calcular cantos xuros pagarías e cando acabarías de amortizar (pagar) a débeda, ao escoller unha ou outra cota mensual: IR Á WEB

Pomos á túa disposición unha serie de preguntas frecuentes (FAQs).

Tamén che achegamos, para o teu coñecemento, a INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE COMISIÓNS E TIPOS PRACTICADOS OU OFERTADOS DE XEITO MÁIS HABITUAL NAS OPERACIÓNS MÁIS FRECUENTES COS PERFÍS DE CLIENTES MÁIS COMÚNS QUE SEXAN PERSOAS FÍSICAS (anexo 1 da Circular 5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos). 

 

Por último, lembra que en caso de ter algunha dúbida antes da contratación das nosas liñas de crédito ou despois de contratalas, podes contactar connosco a través dos seguintes medios

 

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
TODO O QUE DEBES SABER SOBRE O TEU PRÉSTAMO
QUE É UN PRÉSTAMO?

Que é un préstamo?

Un préstamo é un produto de financiamento mediante o cal CaixaBank Payments & Consumer che deixa unha cantidade de diñeiro para que realices unha compra concreta ou leves a cabo algún dos proxectos do teu día a día e que despois terás que devolver mediante o pagamento das cotas mensuais pactadas, sumándolle, se é o caso, o importe dos xuros acordados e os custos xerados. 

En CaixaBank Payments & Consumer pomos á túa disposición unha ampla variedade de préstamos para que elixas o que máis se axuste ás túas necesidades financeiras. 

Ofrecemos os nosos préstamos, principalmente, a través dos nosos colaboradores/prescritores cos que traballamos (tendas de electrodomésticos, de mobles, clínicas odontolóxicas, tendas de bicicletas, concesionarios de motos, etc.), para que poidas realizar compras nas súas tendas e/ou webs. Ademais, ofrecémosche tamén a posibilidade de contratar un préstamo para a adquisición dun vehículo, así como préstamos persoais para o teu día a día. 

 

Debes saber que, aínda que a contratación se realice maioritariamente nos establecementos/concesionarios dos nosos colaboradores/prescritores ou de forma electrónica, cando estea habilitada esta última opción, sendo eles os que obteñen os datos e a documentación dos nosos clientes para a contratación, estes préstamos son contratados con CaixaBank Payments & Consumer.  


Cun préstamo ao consumo pagarás a compra á que se vincula o préstamo sen utilizar, no momento de realizala, o saldo da túa conta bancaria, e será CaixaBank Payments & Consumer a que aboe o importe desta compra directamente ao subministrador do ben que adquiriches, que deberás reembolsar mensualmente mediante o pagamento da cota mensual acordada ata a data pactada para a devolución total do importe prestado. A non ser que se trate dunha campaña especial sen xuros, tamén deberás reembolsar mensualmente os xuros asociados pactados contractualmente.

Exemplo 1: A Xandra rómpelle o quentador en decembro, coincidindo coas compras do Nadal e as comidas e ceas de celebración con amigos e familia. Dadas as datas festivas, prevé un aumento dos gastos e, polo tanto, considera que necesita financiar a compra doutro quentador que ten un custo duns 3.000 €. Por iso, Xandra, que viu que hai unha empresa de instalación de caldeiras no seu barrio que ofrece a posibilidade de financiar o prezo de compra da caldeira que lle interesa e a súa instalación cunha campaña especial de 24 meses sen xuros que ofrece CaixaBank Payments & Consumer, tramita ante esta empresa de instalación a concesión do préstamo cun prazo de amortización de 24 meses. Xandra, escollendo esta oferta, terá que pagar 125 € durante 24 meses, sen ter que pagar xuros.

Exemplo 2: Xoán quere comprar o último ordenador que saíu ao mercado, pero custa 1.500 €, polo que prefire financiar este pagamento. Xoán pode, aproveitando unha campaña lanzada ao mercado pola nosa parte, optar por fraccionar o pagamento desa compra con xuros asociados, escollendo o prazo en que o quere pagar. Xoán pagará o que resulte de dividir o prezo da compra + os xuros asociados polos meses escollidos de fraccionamento.  

 

Ademais, é importante que saibas que desde CaixaBank Payments & Consumer podemos ofrecerche a posibilidade de contratar un préstamo persoal directamente connosco, sen que medie ningún dos nosos colaboradores/prescritores/concesionarios, para que poidas levar a cabo os teus proxectos ou ilusións (por exemplo, arranxar o teu cuarto, facer reformas, comprar un patinete ou realizar unha viaxe). Neste caso, unha vez contratado o préstamo, recibirás o importe concedido na túa conta bancaria, que deberás devolver en 12, 18 ou os meses que che poidamos ofrecer. Esta modalidade de préstamo, normalmente, comporta o pagamento de xuros.


Segues sen telo claro? Bótalle un ollo a este vídeo:

O pagamento dos préstamos que che ofrecemos realízase mediante o aboamento de cotas mensuais, cuxo importe poderás escoller no momento da contratación. Terás que pagar o prezo que se indica nas condicións particulares do teu contrato e no cadro de amortización que se une a este (contrato), que variará segundo o período de fraccionamento (12, 18, 24 ou o número de cotas que che ofrezamos e ti escollas). 
Nas condicións particulares do teu contrato e no cadro de amortización que incorporamos nel (contrato) poderás ver a cantidade que tes que pagar cada mes, detallada en capital e xuros —cando non se trate dunha oferta sen xuros—, así como o prazo en que acabarás de pagar o préstamo.Ademais, é posible que che cobremos coa primeira cota ou de forma financiada —neste caso, incluirase no importe do nominal concedido— o prezo polo servizo de financiamento que che prestamos, cuxo importe tamén poderás ver nas condicións particulares do teu contrato.

IMPORTANTE: Canto maior sexa a cota mensual escollida, antes pagarás o préstamo que che concedemos e, polo tanto, menor será o custo do crédito, xa que pagarás xuros durante menos tempo e un maior importe da cota mensual irá destinado a amortizar capital.

Exemplo: Se compras un sofá, unha mesa e as súas cadeiras por valor de 1.500 € nun dos establecementos cos que colabora CaixaBank Payments & Consumer e financias esta compra mediante a contratación dun préstamo dos que ofrece esta entidade, cun prazo de amortización de 12 meses, tendo en conta que o tipo de xuro é do 9,95% TXN anual (TAE 10,41%), terás que devolver 1.582,06 €, en 11 cotas de 131,84 € e unha última cota de 131,82 €. 

Exemplo: Xandra quere comprar un coche, vai a un concesionario cos que colabora CaixaBank Payments & Consumer e interésase polo financiamento ofrecido por esta. Tendo en conta que o prezo de compra do vehículo é de 29.106 €, o prezo do servizo do financiamento de 1.106 € (que se incorpora no nominal para ser tamén financiado) e o tipo de xuro é do 3,99% TXN anual (TAE 5,08%), terá que devolver 35.339,79 € (dos que 5.127,79 € corresponden a xuros) en 95 cotas de 368,12 € cada unha e unha última cota de 368,39 €.

Tamén debes saber que poderás reembolsar anticipadamente o importe do préstamo de forma total ou parcial en calquera momento, comunicándonolo por escrito. Os pagamentos parciais non poderán ser inferiores á suma de dúas cotas do préstamo. Na túa condición de consumidor para os efectos da Lei de contratos de crédito ao consumo, terás dereito a unha redución do custo total do crédito que comprenda os xuros e custos, incluso os xa pagados, correspondentes á duración do contrato que quede por transcorrer. Como todos os nosos financiamentos son a tipo fixo, poderemos cobrarche unha compensación non superior ao 1% do importe do capital reembolsado anticipadamente se o período restante entre o reembolso anticipado e a terminación do contrato é superior a un ano; no caso de que ese período sexa inferior a un ano, a compensación non será superior ao 0,5% do importe do capital reembolsado anticipadamente. O importe concreto da compensación que terás que satisfacer será o establecido, se é o caso, nas condicións particulares do teu contrato.

Ningunha compensación excederá o importe dos xuros que pagarías durante o período de tempo comprendido entre o reembolso anticipado e a data pactada de finalización do contrato de crédito.

Conforme ao previsto no artigo 4 da Lei de contratos de crédito ao consumo, o artigo 30 da devandita lei e, polo tanto, o indicado sobre a compensación non será de aplicación naqueles contratos de préstamo de importe superior a 75.000 euros.

É importante que saibas que, no caso de que realices un reembolso de forma parcial en calquera momento, enviarémosche de forma gratuíta o teu novo cadro de amortización, para que saibas o que che queda por pagar e durante canto tempo.

Ademais, debes coñecer o que pode ocorrer se non cumpres coas túas obrigas de pagamento.

Se incumpres a túa obriga de pagamento, CaixaBank Payments & Consumer verase obrigada decontado a destinar recursos para pór ao día a débeda non pagada, que son os custos de cobramento. 1º) CaixaBank Payments & Consumer vaiche reclamar: i) mediante comunicacións telemáticas (p. ex.: SMS ou similares medios); ii) por correo electrónico e/ou comunicación remitida por correo postal e/ou na "ÁREA PRIVADA PARTICULARES" da páxina web www.caixabankpc.com, cando acordases estas vías de comunicación con CaixaBank Payments & Consumer; e iii) a través dunha ou varias chamadas telefónicas ao número de teléfono facilitado pola túa parte que consta nos sistemas de CaixaBank Payments & Consumer (o número e frecuencia adaptarase ás circunstancias particulares de cada impagamento e cada cliente —sempre se realizarán polo menos dous (2) intentos co fin de establecer contacto persoal contigo—) ou calquera outro método personalizado que permita a CaixaBank Payments & Consumer pórse en contacto contigo. A compensación de custos de cobramento razoable e acorde con estas xestións é de 15 € ou 35 € —un ou outro dependendo de se se trata dun préstamo diferente ao destinado á adquisición dun vehículo ou é para este fin— (aínda que o custo estimado das xestións de cobramento ascende a 40 €, prevese a súa repercusión parcial, atendido o importe medio que resulta non pagado na tipoloxía de produto), salvo que se indique outro prezo nas condicións particulares (prevalece o indicado nas condicións particulares). 2º) Se o impagamento persiste tras 15 días, CaixaBank Payments & Consumer poderá remitir adicionalmente un burofax ou equivalente con certificación de contido e recibo. O custo postal actual deste envío é de 24 €. A 1ª compensación: i) só se devindicará en débedas iguais ou superiores a 20 € ou 60 € —un ou outro dependendo de se se trata dun préstamo diferente ao destinado á adquisición dun vehículo ou é para este fin—; ii) unicamente despois de realizar efectivamente as concretas xestións de cobramento descritas; e iii) un mesmo impagamento non poderá xerar máis dunha compensación. A 2ª compensación: i) só se devindicará en débedas superiores a 300 €; ii) unicamente tras a remisión efectiva do burofax por persistencia do impagamento, e iii) un mesmo impagamento non poderá xerar máis dunha compensación.  

Custo de cobramento e xuro de demora son conceptos diferentes. Os recursos efectivamente destinados para pór ao día a débeda non pagada son os custos de cobramento; o beneficio deixado de percibir que ocasiona o impagamento é o xuro de demora.

Con respecto ao xuro de demora, este xérase co incumprimento das obrigas monetarias ao teu cargo derivadas do teu contrato vencidas e non satisfeitas. Neste caso devindicaranse a favor de CaixaBank Payments & Consumer xuros de demora ao tipo que resulte de sumar dous (2) puntos porcentuais ao do xuro ordinario ou remuneratorio (TXN) fixado contractualmente, desde a data do impagamento e ata o seu efectivo cumprimento, con carácter independente ao cobramento da compensación contractual referida no parágrafo inmediato anterior.Unha cousa máis! 

Se contratas o seguro voluntario de protección do crédito que che ofrecemos desde CaixaBank Payments & Consumer, canda o importe da cota mensual, cobrarémosche o importe correspondente á prima mensual de tal seguro. O importe da prima mensual será o que resulte de multiplicar a porcentaxe indicada no apartado “Custo prima seguro” das condicións particulares do teu contrato polo saldo disposto do crédito.

Debes saber que CaixaBank Payments & Consumer actúa como operador de banca-seguros vinculado de VidaCaixa e de SegurCaixa, inscrito no Rexistro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións co número OV0077, segundo se pode comprobar ante esta, con domicilio no Paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 7000 e enderezo electrónico www.dgsfp.mineco.es.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
CAL É O PROCESO DE CONTRATACIÓN?
PROCESO DE CONTRATACIÓN DUN PRÉSTAMO

1. Elixe se queres contratar un préstamo!

Cando vaias a algún dos establecementos dos concesionarios/prescritores cos que traballamos e queiras contratar un préstamo para financiar o prezo de compra dos produtos que comercializan ou cando che ofrezamos directamente desde CaixaBank Payments & Consumer este produto de financiamento para realizar os teus proxectos, pensa en se se axusta ás túas necesidades. Informarémoste do tipo de préstamo que vas contratar, funcionamento, características… E advertirémoste de se ten ou non custos asociados.

2. Personalízao!

Elixe como queres devolver o crédito usado.

3. Entrega da información precontractual

Antes de contratar, mostrarémosche o documento de información precontractual (INE), onde se detallan as condicións económicas do préstamo. Enviarémosche as condicións ofrecidas, que che manteremos durante 30 días, para que as poidas ler con tempo e comparar a nosa oferta con outras.

4. Asina o contrato!

Tras a lectura da INE, mostrarémosche o contrato. Le o contrato e asínao cando esteas listo/a!

5. Posibilidade de desistencia

Unha vez asinado o contrato, terás 14 días naturais para desistir (resolver) do contrato.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
Elixe se queres contratar un préstamo!

Elixe se queres contratar un préstamo!

  

Pensa en se o préstamo se axusta ás túas necesidades, intereses e situación financeira. Tanto os nosos prescritores como nós darémosche todas as explicacións necesarias

Para determinar que o préstamo é axeitado para ti, pedirémosche información e documentación a través dos nosos prescritores ou nós mesmos, para coñecer a túa situación patrimonial, familiar e profesional.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
PERSONALÍZAO

Personalízao!

Ti mesmo elixes o número de cotas e o importe que mellor se axustan ás túas necesidades e economía. Lembra que o importe mensual que deberás pagar será de mínimo 20 €.

 

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
Entrega da información precontractual

Entrega da información precontractual

      Antes de asinar o teu contrato, entregarémosche a información normalizada europea (INE), que é a información precontractual que temos a obriga de entregarche de forma gratuíta e en papel ou soporte duradeiro, na que se analizan os aspectos máis importantes do préstamo que queres contratar. Entregarémoscha coa debida antelación, antes de que asumas calquera obriga contractual, para que poidas comparar as diversas ofertas existentes no mercado e adoptar unha decisión informada sobre a subscrición dun contrato de crédito.

O principal obxectivo desta información é que dispoñas dos datos suficientes e necesarios para poder comparar outras ofertas doutras entidades de crédito coa nosa e estudar a que mellor se adecúa á túa economía.

Entregarémosche a INE en formato papel e/ou enviarémoscha por correo electrónico con carácter previo a que asines o contrato dependendo do proceso de contratación que sigas:

  • Contratación en liña: a información mostrarase nunha das pantallas do proceso antes de asinar o contrato. Poderás descargala e enviarase unha copia ao teu enderezo electrónico.
  • Contratación presencial nalgún dos establecementos dos nosos prescritores/concesionarios: mostrarémosche a información a través do ordenador ou tableta do vendedor que te atenda, poderás solicitar que se che entregue unha copia e enviarase outra copia ao teu enderezo electrónico.

IMPORTANTE: Unha vez que se che entregue a INE, dedica o tempo que necesites para decidir se queres ou non contratar o préstamo. Compáraa con outras ofertas existentes no mercado e revisa a información que necesites e as condicións económicas aplicables ao produto de financiamento que pretendes contratar (estas condicións detállanse na INE). As condicións económicas que se che indican na INE manterémoschas durante un prazo de 30 días, contados desde a data da súa emisión.

Tamén che facilitaremos gratuitamente, se ti nolo solicitas previamente, unha copia do proxecto do contrato, agás cando nós non esteamos dispostos, no momento da solicitude, a asinar o contrato de crédito contigo.

Queres ver un exemplo de INE? Accede aquí.

AVISO: Trátase dun exemplo de INE que utilizamos na contratación do préstamo para a adquisición dun vehículo, sen cubrir as condicións económicas que lle aplicaremos ao teu préstamo, que pomos á túa disposición co fin de que coñezas o modelo de documento que utilizamos e poidas familiarizarte con el.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
Asina o contrato!

Asina o contrato!

  Unha vez asinado o contrato, entregaráseche un exemplar a través do correo electrónico ou mediante entrega física. Asinarás dunha forma ou doutra dependendo da canle de contratación:

  • Contratación en establecementos dos prescritores: asinarás presencialmente de forma manuscrita, dixital ou introducindo na aplicación de sinatura o número secreto que se che envíe por SMS ao teu móbil.
  • Contratación en liña: introducindo na aplicación de sinatura o número secreto que se che envíe por SMS.

Lembra que podes solicitarnos unha copia adicional do contrato cando queiras e enviarémoscha o máis axiña posible.

Queres ver un exemplo de contrato? Accede aquí.

AVISO: Trátase dun exemplo de contrato que utilizamos na contratación do préstamo para a adquisición dun vehículo, sen cubrir as condicións económicas que lle aplicaremos ao teu préstamo, que pomos á túa disposición co fin de que coñezas o modelo de documento que utilizamos e poidas familiarizarte con el.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
Posibilidade de desistencia

Posibilidade de desistencia

Tes dereito a desistir, é dicir, a renunciar ao contrato subscrito para a contratación do préstamo ou a deixalo sen efecto, durante os primeiros catorce (14) días naturais desde que se formaliza a operación. Non é necesario que expreses ningún motivo.

Pasados estes 14 días, poderás cancelar o contrato unilateralmente en calquera momento, pagando anticipadamente as cantidades que puideses deber.

Podes desistir ou cancelar o contrato por escrito, en soporte electrónico duradeiro no enderezo hola@caixabankpc.com, en papel dirixido á Gran Via Corts Catalanes, 159-163, de (08014) Barcelona, ou por calquera outro medio admitido en dereito, que permita deixar constancia da súa recepción e contido.

Así mesmo, debes saber que cando o préstamo teña o carácter de vinculado, ademais de poder exercitar os dereitos que che correspondan fronte ao provedor dos bens ou servizos adquiridos financiados, tal como se define na devandita lei de contratos de crédito ao consumo, poderás exercitar eses mesmos dereitos fronte a CaixaBank Payments & Consumer respecto ao contrato vinculado, sempre que concorran todos os requisitos seguintes:

  • Que os bens ou servizos obxecto do contrato vinculado non fosen entregados en todo ou en parte, ou non sexan conforme ao pactado nel.
  • Que reclamases, xudicial ou extraxudicialmente, por calquera medio acreditado en dereito, contra o provedor e non obtiveses a satisfacción a que tes dereito.

Cando exerzas o dereito de desistencia respecto dalgún contrato de subministración de bens e/ou servizos financiados/s por medio do contrato de préstamo, deixarás de estar obrigado canto a ese financiamento, sen ningunha penalización. Non obstante, se é o caso, quedarás obrigado ao reintegro do capital financiado máis o xuro acumulado, ao tipo pactado, sobre o devandito capital, computado entre a data de disposición do capital do préstamo e a data do seu reembolso, que non deberá superar os trinta (30) días naturais contados desde o envío da notificación de desistencia, e o xuro de demora pactado devindicarase a partir desa data.

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *
UN POUCO MÁIS DE INFORMACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS
UN POUCO MÁIS DE INFORMACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS

A continuación facilitámosche a páxina web do cliente bancario do Banco de España onde poñen á túa disposición un simulador para que poidas calcular cantos xuros pagarías e cando acabarías de amortizar (pagar) a débeda, ao escoller unha ou outra cota mensual:  IR Á WEB

 

Pomos á túa disposición unha serie de preguntas frecuentes (FAQ).

Tamén che anexamos, para o teu coñecemento, a INFORMACIÓN TRIMESTRAL SOBRE COMISIÓNS E TIPOS PRACTICADOS OU OFERTADOS DE MANEIRA MÁIS HABITUAL NAS OPERACIÓNS MÁIS FRECUENTES COS PERFÍS DE CLIENTES MÁIS COMÚNS QUE SEXAN PERSOAS FÍSICAS (anexo 1 da Circular 5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos).

Por último, lembra que, en caso de ter calquera dúbida antes da contratación dos nosos préstamos ou despois de contratalos, podes contactar connosco a través dos seguintes medios.

 

Serviuche de axuda?
Poderías indicarnos o motivo
Comentario* *