COMO TRATAMOS OS SEUS DATOS PERSOAIS

 

Para xestionar as súas relacións connosco, en CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C, E.P., S.A., sociedade unipersoal (“CaixaBank Payments & Consumer”) trataremos os seus datos persoais para cumprir diferentes finalidades, sempre de acordo co establecido pola normativa vixente, respectando os seus dereitos e con total transparencia. 

Para iso, nesta Política de privacidade, á que pode acceder en calquera momento desde www.caixabankpc.com/politicaprivacidad, pode consultar o detalle completo de como utilizaremos os seus datos nas relacións que establezamos con vostede. Igualmente, se vostede o desexa, pode solicitar esta información a través da súa banca dixital e nas nosas aplicacións móbiles.

As principais normativas que regulan os tratamentos que faremos cos seus datos persoais son: 

 • O Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (de agora en diante, o “RXPD”) 
 • A Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais (de agora en diante, a “LOPD”). 

QUEN TRATA OS SEUS DATOS

 

Responsable do tratamento: O responsable do tratamento dos seus datos persoais nas súas relacións contractuais e de negocio connosco («Relacións contractuais») é CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A., co NIF A-08980153 e domicilio na c/ Caleruega 102, de (28033) Madrid. 

Corresponsables de tratamento: Ademais, para determinados tratamentos que lle comunicaremos en detalle nesta política, CaixaBank Payments & Consumer e as empresas do Grupo CaixaBank tratarán conxuntamente os seus datos, decidindo de maneira conxunta os obxectivos (“para que se usan os datos”) e os medios utilizados (“como se usan os datos”) sendo, polo tanto, corresponsables deses tratamentos. 

Os tratamentos para os que CaixaBank Payments & Consumer e as empresas do Grupo CaixaBank tratarán conxuntamente os seus datos, descríbense detalladamente na epígrafe “6 Que tratamentos realizamos cos seus datos”. 

Ademais, encontrará a listaxe das empresas que tratan os seus datos, así como os aspectos esenciais dos acordos do tratamento en corresponsabilidade en: 

www.caixabank.es/empresasgrupo.


DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS

 

CaixaBank Payments & Consumer e as empresas do Grupo CaixaBank nomeamos un delegado de protección de datos, que o/a atenderá para responder a calquera cuestión relativa ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos. 

Pode contactar co delegado de protección de datos para facerlle chegar as súas suxestións, consultas, dúbidas ou reclamacións a través deste enderezo:

www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

 


EXERCICIO DE DEREITOS E PRESENTACIÓN DE RECLAMACIÓNS ANTE A AXENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)

 

Podes exercer os teus dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidade dos teus datos persoais, retirar o teu consentimento e non ser obxecto dunha decisión automatizada, de acordo coa lei. 

Pode solicitar exercer estes dereitos a través de calquera das seguintes canles: 

 • Nas oficinas de Caixabank, S.A. (“CaixaBank”) abertas ao público 
 • Mediante as opcións habilitadas na súa banca dixital e nas nosas aplicacións móbiles 
 • No enderezo electrónico: www.caixabankpc.com/ejerciciodederechos 
 • Mediante un escrito dirixido ao apartado de correos núm. 209 de Valencia, co código postal 46080. 

Ademais, se ten algunha reclamación derivada do tratamento dos seus datos, pode dirixila á Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). 

 


CATEGORÍAS DE DATO

En CaixaBank Payments & Consumer trataremos diferentes datos persoais para poder xestionar as Relacións Contractuais que estableza connosco, para realizar o resto dos tratamentos de datos que se derivan da súa condición de cliente e, se nos deu o seu consentimento, para realizar tamén o tratamento dos seus datos para as actividades que se detallan na epígrafe 6.1. 
 
Para facilitar a súa comprensión, ordenamos os datos que tratamos nas categorías que lle detallamos a continuación. 

Non todas as categorías de datos que lle detallamos se utilizan para todos os tratamentos de datos. Na epígrafe 6, onde lle detallamos os tratamentos de datos que realizamos, vostede poderá consultar especificamente por cada tratamento concreto as categorías de datos que se utilizan, contando así coa información necesaria que lle permita exercer, se así o desexa, os seus dereitos recoñecidos polo RXPD , en especial os de oposición e de revogación do consentimento. 

As categorías de datos que utilizan os distintos tratamentos expostos na epígrafe 6 son as seguintes: 


DATOS QUE VOSTEDE NOS FACILITOU NA ALTA DOS SEUS CONTRATOS OU DURANTE A SÚA RELACIÓN CONNOSCO

Estes datos son: 
 

 • Datos de identificación e de contacto: o seu documento de identificación, nome e apelidos, sexo, información de contacto postal, telefónica e electrónica, domicilio de residencia, nacionalidade e data de nacemento, e idioma de comunicación. 
 • Datos socioeconómicos: detalle da actividade profesional ou laboral, ingresos ou retribucións, unidade ou círculo familiar, nivel de estudos, patrimonio. 
 • Datos fiscais e datos tributarios. datos financeiros: produtos e servizos contratados, relación co produto (condición de titular, autorizado ou representante), categoría MiFID. 
 • Datos biométricos: padrón facial, biometría de voz ou padrón de impresión dactilar. 

DATOS OBSERVADOS NO MANTEMENTO DOS PRODUTOS E SERVIZOS DATOS INFERIDOS

Estes datos son: 

 • Datos financeiros: a información das anotacións e movementos que se realicen en contas correntes, incluíndo o tipo de operación, o emisor, o importe, e o concepto, información sobre investimentos realizados e a súa evolución, información sobre financiamentos, extractos de operacións con tarxetas de débito e crédito, produtos contratados e historial de pagamento. 

É importante que saiba que non trataremos datos observados no mantemento dos produtos e servizos que poidan conter información que revele a súa orixe étnica ou racial, as súas opinións políticas, as súas conviccións relixiosas ou filosóficas, a súa afiliación sindical, o tratamento de datos xenéticos, datos biométricos dirixidos a identificalo/a de maneira unívoca, datos relativos á saúde ou datos relativos á súa vida ou orientación sexual (“Datos sensibles”). 

 • A súa condición de accionista, ou non, de CaixaBank. 
 • Datos dixitais: os datos obtidos das comunicacións que establecemos entre vostede e nós en chats, muros, videoconferencias, chamadas telefónicas ou medios equivalentes e os datos obtidos das súas navegacións polas nosas páxinas web ou aplicacións móbiles e a navegación que realice nelas (ID dispositivo, ID publicidade, enderezo IP e historial de navegación), no caso de que aceptase o uso de cookies e tecnoloxías similares nos seus dispositivos de navegación. 
 • Datos xeográficos: os datos de xeolocalización do seu dispositivo móbil proporcionados pola instalación e/ou o uso das nosas aplicacións móbiles, cando así o autorizase na configuración da propia aplicación.

DATOS INFERIDOS OU DEDUCIDOS POR CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER DA ANÁLISE E TRATAMENTO DO RESTO DAS CATEGORÍAS DE DATOS

Estes datos son: 

 • Agrupacións de clientes en categorías e segmentos en función da súa idade, patrimonio e renda estimada, operativas, hábitos de consumo, preferencias ou propensións á contratación de produtos, demografía e relación con outros clientes ou categorización segundo a normativa sobre mercados de instrumentos financeiros (“MiFID”). 
 • Puntuacións de scoring que asignan probabilidades de pagamento ou impagamento ou límites de risco. 

DATOS QUE VOSTEDE NON NOS FACILITOU DIRECTAMENTE, OBTIDOS DE FONTES ACCESIBLES AO PÚBLICO, REXISTROS PÚBLICOS OU FONTES EXTERNAS

Estes datos son: 

 • Datos de solvencia patrimonial e crédito obtidos dos ficheiros Asnef e Badexcug. 
 • Datos sobre riscos mantidos no sistema financeiro obtidos da base de datos da Central de Información de Riscos do Banco de España (CIRBE). 
 • Datos de persoas ou entidades que estean incluídas en leis, regulacións, directrices, resolucións, programas ou medidas restritivas en materia de sancións económico-financeiras internacionais impostas polas Nacións Unidas, a Unión Europea, o Reino de España, Reino Unido e/ou o U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC). 
 • Datos catastrais ou estatísticos obtidos de compañías que facilitan estudos estatísticos socioeconómicos e demográficos asociados a zonas xeográficas ou códigos postais, non a persoas determinadas. 
 • Datos dixitais obtidos das súas navegacións por páxinas web de terceiros (ID dispositivo, ID publicidade, enderezo IP, historial de navegación), no caso de que aceptase o uso de cookies e tecnoloxías similares nos seus dispositivos de navegación. 
 • Datos de redes sociais ou Internet, que vostede fixese públicos ou que nos autorice a consultar.

QUE TRATAMENTOS REALIZAMOS COS SEUS DATOS

Os tratamentos que realizaremos cos seus datos son diversos, e responden a diferentes finalidades e bases xurídicas:


TRATAMENTOS BASEADOS NO CONSENTIMENTO

Estes tratamentos teñen como base xurídica o seu consentimento, segundo se establece no art. 6.1.a) do RXPD. 

Poida que lle solicitásemos ese consentimento por diferentes canles, por exemplo, a través das nosas canles electrónicas ou nalgunha das empresas do Grupo CaixaBank. Se por algunha circunstancia, nunca lle solicitamos o seu consentimento, estes tratamentos non se lle aplicarán. 

Pode consultar as autorizacións que vostede nos consentiu ou denegou, e modificar a súa decisión en calquera momento e de maneira gratuíta na web de CaixaBank Payments & Consumer (www.caixabankpc.com) e na de cada unha das empresas do Grupo CaixaBank, ou na súa área privada da web ou aplicacións móbiles de CaixaBank Payments & Consumer e nas oficinas de CaixaBank. 

Os tratamentos baseados no seu consentimento indícanse a continuación ordenados do (A) ao (D). Sinalaremos para cada un deles: a descrición da finalidade (Finalidade), se son ou non tratamentos realizados en réxime de corresponsabilidade con outras empresas do Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable do tratamento), e as categorías de datos utilizados (Categorías de datos tratados). 

A. Análise dos seus datos para a elaboración de perfís que nos axuden a ofrecerlle produtos que cremos que lle poden interesar

Finalidade: A finalidade deste tratamento de datos é utilizar as categorías de datos que lle indicamos a continuación, para elaborar perfís que nos permitan identificalo/a con segmentos de clientes con similares características ás súas e suxerirlle produtos e servizos que creamos que lle poden interesar, así como establecer a periodicidade coa que nos relacionamos con vostede. 

Mediante este tratamento analizaremos os seus datos para tratar de deducir as súas preferencias ou necesidades e así poder facerlle ofertas comerciais que creamos que poidan ter máis interese que ofertas xenéricas. 

Cando as ofertas que queiramos transmitirlle consistan en produtos que impliquen o pagamento de cotas ou o financiamento, realizaremos unha preavaliación de solvencia para calcular o límite de crédito axeitado que lle ofreceremos, de acordo cos principios de responsabilidade na oferta de produtos de financiamento esixidos polo Banco de España. 

É importante que saiba que este tratamento, incluída a preavaliación de solvencia nos produtos con risco, limítase á finalidade indicada de suxerirlle produtos e servizos que creamos que lle poden interesar, e non se utiliza, en ningún caso, para denegación de ningún produto ou servizo ou límite de crédito. 

Vostede ten sempre á súa disposición o noso catálogo completo de produtos e servizos, e este tratamento non prexulga, limita ou condiciona o seu acceso a eles, que, no caso de que os solicite, serán avaliados con vostede conforme aos procedementos ordinarios de CaixaBank Payments & Consumer. 

Só realizaremos este tratamento dos seus datos se vostede nos deu o seu consentimento para iso. O seu consentimento permanecerá vixente mentres vostede non o retire. 

Se cancela todos os seus produtos ou servizos coas empresas do Grupo CaixaBank, pero esquece retirar o seu consentimento, nós farémolo automaticamente. 

Categorías de datos tratados: As categorías de datos que trataremos para esta finalidade, cuxo contido está detallado na epígrafe 5, son: 

 • Datos que vostede nos facilitou 
 • Datos observados no mantemento dos produtos e servizos, con excepción de datos sensibles. 
 • Datos inferidos ou deducidos por CaixaBank Payments & Consumer. 
 • Datos que vostede non nos facilitou directamente.

Corresponsables do tratamento: O tratamento dos seus datos das categorías indicadas, coa finalidade de análise para a elaboración de perfís que nos axuden a ofrecerlle produtos que cremos que lle poden interesar, realízano en réxime de corresponsabilidade as seguintes empresas do Grupo CaixaBank: 

 • Caixabank, S.A. 
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U. 
 • CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L. 
 • VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros 
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U. 
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U. 
 • Promo Caixa, S.A.U, 
 • Comercia Global Payments, E.P. S.L. 
 • Buildingcenter, S.A.U. 
 • Imagintech S.A. 

Encontrará a listaxe das empresas que tratan os seus datos, así como os aspectos esenciais dos acordos do tratamento en corresponsabilidade en: 
www.caixabank.es/empresasgrupo. 

B. Oferta comercial de produtos e servizos polas canles seleccionadas

Finalidade: A finalidade deste tratamento de datos é pór á súa disposición ofertas comerciais unicamente a través das canles que vostede nos autorizou ao darnos o seu consentimento. 

Só realizaremos este tratamento dos seus datos se vostede nos deu o seu consentimento para iso. O seu consentimento permanecerá vixente mentres vostede non o retire. 

Se cancela todos os seus produtos ou servizos coas empresas do Grupo CaixaBank, pero esquece retirar o seu consentimento, nós farémolo automaticamente. 

Categorías de datos tratados: A categoría de datos que trataremos para esta finalidade, cuxo contido está detallado na epígrafe 5, é: 

 • Datos que vostede nos facilitou (identificadores e de contacto). 

Corresponsables do tratamento: O tratamento dos seus datos da categoría indicada, coa finalidade de comunicarlle a nosa oferta comercial de produtos e servizos polas canles seleccionadas por vostede, realízano en réxime de corresponsabilidade as mesmas empresas do Grupo CaixaBank listadas na anterior epígrafe 6.1 (A). Estas empresas poderán compartir os datos e utilizalos con esa mesma finalidade de comunicarlle unha oferta comercial. 

Encontrará a listaxe das empresas que tratan os seus datos, así como os aspectos esenciais dos acordos do tratamento en corresponsabilidade en: www.caixabank.es/empresasgrupo.

C. Cesión de datos a empresas que non forman parte do Grupo CaixaBank

Finalidade: A finalidade deste tratamento é ceder os seus datos a empresas que non forman parte do Grupo CaixaBank coas que teñamos acordos, co propósito de que lle fagan ofertas comerciais de produtos que comercializan. 

Esas terceiras empresas ás que poderiamos ceder os seus datos dedícanse a actividades bancarias, de servizos de investimento e asegurador, posesión de accións, capital risco, inmobiliarias, viarias, venda e distribución de bens e servizos, servizos de consultoría, lecer e benéfico-sociais. Que vostede nos autorice a ceder os seus datos, non significa que o fagamos inmediatamente.

Se chegamos a algún acordo cunha terceira empresa para cederlle os seus datos, comunicarémoslle esta circunstancia, así como os detalles do tratamento que pretende levar a cabo. 

Só realizaremos este tratamento dos seus datos se vostede nos deu o seu consentimento para iso. O seu consentimento permanecerá vixente mentres vostede non o retire. 

Se cancela todos os seus produtos ou servizos coas empresas do Grupo CaixaBank, pero esquece retirar o seu consentimento, nós farémolo automaticamente. 

Categorías de datos tratados: A categoría de datos que trataremos para esta finalidade, cuxo contido está detallado na epígrafe 5 é:

 • Datos que vostede nos facilitou (identificadores e de contacto).

Corresponsables do tratamento: O tratamento dos seus datos das categorías indicadas, coa finalidade de cedelos a empresas que non forman parte do Grupo CaixaBank coas que teñamos acordos, co propósito de que lle fagan ofertas comerciais de produtos que comercializan, realízano en réxime de corresponsabilidade as mesmas empresas do Grupo CaixaBank listadas na anterior epígrafe 6.1 (A). Estas empresas poderán compartir os datos e utilizalos con esa mesma finalidade de comunicarlle unha oferta comercial. 

Encontrará a listaxe das empresas que tratan os seus datos, así como os aspectos esenciais dos acordos do tratamento en corresponsabilidade en: www.caixabank.es/empresasgrupo. 

D. Identificación de clientes e sinatura de documentación mediante uso de biometría

Finalidade: A finalidade deste tratamento de datos é empregar medios técnicos que utilicen a biometría para verificar a súa identidade e a súa sinatura nas relacións que manteña con CaixaBank Payments & Consumer. 

A súa autorización a este tratamento permitiranos solicitarlle o rexistro da súa imaxe facial, voz ou impresións dactilares con axuda de métodos de recoñecemento biométrico, para contrastalos logo cos orixinais cando necesitemos verificar a súa identidade ou a súa aceptación a contratos ou operacións. 

O rexistro da súa biometría é totalmente voluntario, e só realizaremos este tratamento dos seus datos se vostede nos deu o seu consentimento para iso. O seu consentimento permanecerá vixente mentres vostede non o retire. 

Se vostede non nos dá o seu consentimento para este tratamento non significa que deixe de acceder a ningún produto ou servizo ofrecido por CaixaBank Payments & Consumer. Nese caso realizaremos as tarefas de verificación da súa identidade e sinatura por medios que non utilicen biometría. 

Se cancela todos os seus produtos ou servizos, pero esquece retirar o seu consentimento, nós farémolo automaticamente coa cancelación do último dos seus produtos e/ou servizos. 

Categorías de datos tratados: A categoría de datos que trataremos para esta finalidade, cuxo contido está detallado na epígrafe 5 é:

 • Datos que vostede nos facilitou (datos biométricos).

Responsable do tratamento: O responsable deste tratamento é CaixaBank Payments & Consumer. Non hai tratamentos en corresponsabilidade con outros responsables.

TRATAMENTOS NECESARIOS PARA A EXECUCIÓN DAS RELACIÓNS CONTRACTUAIS

Estos tratamientos de datos tienen como base jurídica el hecho de que son necesarios para gestionar los contratos que usted solicite o en los que usted es parte, o para aplicar, si usted lo solicita, medidas precontractuales, según se establece en el art. 6.1.b) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por tanto, son tratamientos necesarios para que usted pueda establecer y mantener Relaciones Contractuales con nosotros. Si se opusiera a ellos, finalizaríamos esas relaciones, o no las podríamos establecer si aún no las hubiéramos iniciado.

Los tratamientos necesarios para la ejecución de las relaciones contractuales se indican a continuación ordenados de la (A) a la (B). Señalaremos para cada uno de ellos: la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de Perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Formalización, mantenimiento y ejecución de las Relaciones Contractuales

Finalidad: La finalidad de este tratamiento de datos es formalizar y mantener las Relaciones Contractuales que usted y nosotros establezcamos, incluido el tratamiento de sus solicitudes o mandatos, las gestiones previas a una contratación (relaciones precontractuales), que pueden tramitarse con nosotros directamente o a través de uno de nuestros intermediarios (como nuestro agente CaixaBank, S.A. o cualquiera de nuestros prescriptores, que cuentan con establecimientos comerciales de los que Usted puede ser cliente), así como el establecimiento de medidas para asegurar el cumplimiento de los contratos que tenga con nosotros y, en su caso, la gestión de la recuperación de deuda.

Este tratamiento de datos implica recoger la información necesaria para establecer la relación o gestionar la solicitud, evaluar la idoneidad de la contratación y tratar la información necesaria para el correcto mantenimiento y ejecución de los contratos.
Las actividades de tratamiento que se realizan en la formalización, mantenimiento y ejecución de las Relaciones Contractuales, son:

 • Recogida y registro de los datos y documentos necesarios para la contratación de los productos solicitados
 • Formalizar la firma de los contratos de los productos y servicios.
 • Gestionar la operativa de los productos y servicios que usted haya contratado con nosotros, lo que incluye la atención de sus consultas operativas, la gestión de las incidencias derivadas y la anotación y verificación de los apuntes contables de cobros y pagos de los productos y la remisión de comunicaciones operativas
 • Ajustar medidas para resolver impagos que pudieran producirse, lo que incluye: la gestión temprana de cobro de la deuda, la comunicación, en su caso, a agencias externas para realizar acciones de recobro, la comunicación, en su caso, de datos a sistemas de información crediticia, la interposición, en su caso, de demandas judiciales y su seguimiento, la identificación y seguimiento de situaciones de concurso de acreedores, y la revisión y valoración de venta de carteras.

Tipología de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos sensibles relativos a situaciones de vulnerabilidad
 • Datos biométricos
 • Datos sobre capacidad jurídica y sobre necesidades especiales de comunicación
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos RISK SCORE de Equifax
 • Datos CIRBE
 • Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
 • Datos relativos a sanciones internacionales
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Cuando usted solicite la contratación de un producto o servicio utilizaremos mecanismos para comprobar que, según sus características objetivas (por ejemplo, su situación laboral o su residencia fiscal), el producto resulta no adecuado a sus necesidades, intereses y objetivos.

El establecimiento de estas categorías objetivas deriva de obligaciones normativas en materia de gobernanza de productos e instrumentos financieros y se incluye en las políticas internas de diseño de productos de la entidad.

En caso de que el producto no resulte adecuado, no será posible la contratación del mismo, rechazándose su solicitud de contratación de manera automatizada en función de la coincidencia de sus características objetivas con las del producto concreto que Ud. desee contratar.

Ud. puede ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política

 • Comunicación a sistemas de información crediticia: Este tratamiento puede conllevar la comunicación a sistemas de información crediticia de los datos de la deuda o situación de impago, que se realizaría en base a nuestro interés legítimo de acuerdo con lo que le detallamos en el apartado 6.4.D
 • Obtención de datos de contacto:  Este tratamiento puede conllevar la obtención de datos adicionales de contacto suyos por agencias externas de recuperación de deuda de investigación, que se realizará en base a nuestro interés legítimo, de acuerdo con lo que le detallamos en el apartado 6.4.E
 • Consulta a la Tesorería General de la Seguridad Social: Las consultas al fichero VEDACON, responsabilidad de la Tesorería General de la Seguridad Social, tienen como finalidad verificar la información facilitada por el solicitante y las haremos en base a su consentimiento.
 • Consulta a Confirma Sistemas de Información, S.L.: Las consultas a Confirma Sistemas de Información, S.L. se efectúan para prevenir el fraude y las haremos en base a nuestro interés legítimo, que le detallamos en el apartado 6.4.D.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

Además, si el producto o servicio que contrate lo comercializamos desde CaixaBank Payments & Consumer, pero lo emite otra empresa, esta empresa será la responsable del tratamiento de sus datos en relación con ese contrato.

Esto significa que, si contrata a través de CaixaBank Payments & Consumer, un seguro emitido por VidaCaixa o SegurCaixa estas empresas serán las responsables de sus datos como emisores de los productos y responsables de los mismos.

Le informaremos sobre ello, en detalle, en la documentación contractual de cada producto o servicio.

B. Análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación

Finalidad: La finalidad de este tratamiento de datos es evaluar si los solicitantes y/o titulares de productos o servicios que impliquen la devolución de dinero adelantado, o el pago aplazado de cuotas, tienen solvencia y capacidad de devolución suficientes para atender a los pagos previstos en las operaciones que se analicen y/o que han sido concedidas.
La información detallada sobre los tratamientos de análisis de la solvencia y la capacidad de devolución que se vayan a realizar cuando usted solicite o ya se le hayan concedido operaciones que impliquen la devolución de dinero adelantado, o el pago aplazado de cuotas, le serán informadas de manera detallada en la solicitud de operación que deberá firmar cuando solicite estas operaciones o, para el caso de operaciones ya concedidas, en el correspondiente contrato.

Las actividades de tratamiento que se realizan en el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación son:

 • Análisis de la capacidad de devolución de los Solicitantes en el momento de la concesión de nuevas operaciones de crédito.
 • Análisis de la solvencia de los titulares de productos que impliquen financiación durante toda la vida de las operaciones de crédito que mantenga con nosotros, para la gestión interna de riesgos y para la prevención del impago de las mismas.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos RISK SCORE de Equifax
 • Datos CIRBE
 • Datos demográficos y socioeconómicos
 • Datos sobre inmuebles y vehículos asociados a su persona
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Uso de perfiles: ara este tratamiento elaboraremos un perfil de riesgos que utilizaremos exclusivamente para el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución de los solicitantes y/o titulares de productos que impliquen financiación.

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad determinar la probabilidad de impago en la concesión de operaciones, evaluar si procede ajustar el riesgo de operaciones vigentes y realizar el cálculo de las provisiones y las exigencias de capital aplicables a CaixaBank Payments & Consumer.
 • Consecuencias: los perfiles de riesgo son herramientas de soporte en las decisiones sobre concesión o no de operaciones de riesgo, o del ajuste de los limites en las operaciones concedidas.

En los supuestos de operaciones solicitadas por canales electrónicos pueden implicar decisiones automatizadas de concesión o no, según se detalla en el apartado “Otra información relevante” siguiente.

 • Lógica: El perfil del solicitante usará la información indicada en epígrafe anterior “Tipología de datos tratados”.

Con esta información de base se atribuye un valor específico a cada uno de estos datos del interesado, cuya suma dará una puntuación relativa a la probabilidad de morosidad o incumplimiento de las obligaciones dinerarias.

La importancia de cada variable y su influencia en el resultado final se calcula de manera previa a través de modelos matemáticos y se incluye en las políticas internas de riesgo de la entidad.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Para el análisis de la solvencia y la capacidad de devolución, en solicitudes realizadas a través de canales electrónicos, utilizaremos tratamientos automatizados para comprobar que, según sus características y la información que nos haya facilitado, la financiación resulta o no adecuada a sus necesidades.

En caso de que la financiación solicitada no resulte adecuada a su capacidad de devolución según los cálculos de los perfiles utilizados no será posible la contratación del producto, rechazándose su solicitud de contratación de manera automatizada en ese canal.
Ud. puede volver a solicitar la operación para que el análisis no incorpore decisiones automatizadas, impugnar la decisión automatizada o ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política.

 • Obligaciones normativas: Adicionalmente a que estos tratamientos sean necesarios para la ejecución de la relación contractual que mantenemos con usted, este tratamiento se realiza en base a lo establecido por la Ley 44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, y demás obligaciones y principios de las normativas sobre concesión de préstamo responsable, normativas a las que nosotros, como establecimiento financiero de crédito, estamos sometidos.
 • Consultas a sistemas de información crediticia: Las consultas a sistemas de información crediticia necesarias para el análisis de la solvencia las realizaremos en base a nuestro interés legítimo, que le detallamos en el apartado 6.4.D.
 • Consulta y comunicación la CIRBE: Las consultas a la CIRBE necesarias para el análisis de la solvencia se realizan en base a lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero. Asimismo, se comunicarán los datos necesarios para identificar a las personas con quienes se mantengan riesgos de crédito, en base a la misma norma.

Corresponsables del tratamiento: La normativa sectorial sobre requisitos prudenciales y de solvencia que aplica al sector financiero obliga a que la concesión y el seguimiento de operaciones de crédito a clientes se realice conjuntamente entre todas las sociedades que componen un mismo grupo consolidado de entidades de crédito.

Por ello, las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • Hipotecaixa 2, S.L.U,
 • Banco BPI, S.A.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

TRATAMENTOS NECESARIOS PARA CUMPRIR CON OBRIGAS NORMATIVAS

Estos tratamientos de datos tienen como base jurídica el hecho de que son necesarios para cumplir una obligación legal que nos es exigible, según se establece en el art. 6.1.c) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

Por tanto, son necesarios para que usted pueda establecer y mantener Relaciones Contractuales con nosotros. Si se opusiera a ellos, deberíamos finalizar esas relaciones, o no las podríamos establecer si aún no las hubiéramos iniciado.

Los tratamientos necesarios para cumplir con obligaciones normativas se indican a continuación ordenados de la (A) a la (D). Señalaremos para cada uno de ellos: la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de Perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Tratamiento para cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales de la financiación del terrorismo son:

 • Recabar la información y documentación que permite cumplir con las medidas de diligencia debida y de conocimiento de los clientes;
 • Comprobar la información que usted nos facilite;
 • Verificar si usted desempeña o ha desempeñado cargos de responsabilidad pública;
 • Categorizar su nivel de riesgo, en función del cual se aplicarán las distintas medidas de diligencia debida con base en la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo;
 • Realizar el análisis de las operaciones que se realizan a través de CaixaBank Payments & Consumer, de acuerdo con lo que establecen las obligaciones legales;
 • Verificar su relación con sociedades y, si es necesario, su posición de control en la estructura de propiedad de las mismas, y;
 • Comunicar y actualizar mensualmente su información en el Fichero de Titularidades Financieras, responsabilidad del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos sobre administradores, cargos funcionales y vinculaciones societarias
 • Datos de la Tesorería General de la Seguridad Social
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Uso de perfiles: Este tratamiento implica la elaboración de un perfil que utilizamos exclusivamente para la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 10/2010, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad impedir la contratación de operativas susceptibles de ser objeto de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
 • Consecuencias: Los perfiles son herramientas que ayudan a las unidades de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a determinar si las operativas son susceptibles o no de ser objeto de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo y, por tanto, a aceptarlas o no.

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento.

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • Buildingcenter, S.A.U.
 • Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
 • BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.
 • Banco BPI, S.A.
 • Bankia Habitat, S.L.U.
 • Puerto Triana, S.A.U.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

B. Tratamiento para cumplir con la normativa en materia tributaria

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el Real Decreto 1021/2015, de 13 de noviembre, por el que se establece la obligación de identificar la residencia fiscal de las personas que ostenten la titularidad o el control de determinadas cuentas financieras y de informar acerca de las mismas en el ámbito de la asistencia mutua, y demás normativas fiscales vigentes.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa en materia tributaria son:

 • Recabar la información y documentación relativa a su fiscalidad que establezcan las normas fiscales, y;
 • Comunicar a la administración pública los datos relativos a su fiscalidad, cuando así esté establecido por las normas o sea requerido por la autoridad.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

C. Tratamiento para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las políticas de sanciones y contramedidas financieras internacionales

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la adopción de las medidas impuestas a nuestra actividad en los programas de sanciones y contramedidas financieras internacionales adoptados por la Unión Europea y el Reino de España.

Para cumplir los programas de sanciones y contramedidas financieras internacionales nosotros contrastaremos si usted consta en listas de personas o entidades que estén incluidas en leyes, regulaciones, directrices, resoluciones, programas o medidas restrictivas en materia de sanciones económico-financieras internacionales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino de España, así como la Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty´s Treasury (HTM) del Reino Unido y/o el U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos relativos a sanciones internacionales

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento:

 • · CaixaBank, S.A.
 • · CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • · VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros
 • · Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • · CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U
 • · Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.
 • · Buildingcenter, S.A.U.
 • · Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.
 • · Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
 • · Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
 • · Banco BPI, S.A.
 • · CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.
 • · Bankia Habitat, S.L.U.
 • · CaixaBank Equipment Finance, S.A.
 • · Puerto Triana, S.A.U.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

D. Tratamiento para la atención de quejas y reclamaciones.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es la atención de las consultas, quejas y reclamaciones que se realicen ante CaixaBank Payments & Consumer, de acuerdo con la normativa aplicable a su condición de entidad financiera; en concreto, la Ley 44/2002 de 22 de noviembre, así como la orden ECO/73/2004, que obliga a tener disponible un servicio de atención al cliente donde se puedan atender las quejas y reclamaciones de los usuarios financieros.

A su vez, la Ley 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, obliga al responsable del tratamiento, en este caso CaixaBank Payments & Consumer, a atender las reclamaciones que se presenten ante su Delegado de Protección de Datos, así como a atender los derechos en materia de protección de datos que puedan ejercer los interesados.

Las operaciones de tratamiento que se realizan para cumplir la normativa en materia de tratamiento de atención de quejas y reclamaciones son:

 • Recepción de la queja o reclamación del usuario financiero por el Servicio de Atención al cliente de CaixaBank Payments & Consumer;
 • Contestación en el plazo establecido a la queja o reclamación presentada, y;
 • Atención de los derechos en materia de protección de datos y consultas al Delegado de Protección de datos de CaixaBank Payments & Consumer, así como, las actividades necesarias para colaborar con la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de datos)

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido está detallado en el epígrafe 5 son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos sobre capacidad jurídica y sobre necesidades especiales de comunicación
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos de navegación propios
 • Datos de sistemas de información crediticia
 • Datos CIRBE

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

TRATAMENTOS BASEADOS NO INTERESE LEXÍTIMO DE CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER

Estos tratamientos tienen como base jurídica la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por CaixaBank Payments & Consumer o por un tercero, siempre que sobre esos intereses no prevalezcan los intereses de usted, o sus derechos y libertades fundamentales, según se establece en el art. 6.1.f) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

La realización de estos tratamientos implicará que habremos realizado una ponderación entre sus derechos y nuestro interés legítimo en la cual habremos concluido que el último prevalece. En caso contrario, no realizaríamos el tratamiento. Usted puede consultar en cualquier momento el análisis de ponderación del interés legítimo de un tratamiento mandando su consulta a la dirección de correo electrónico delegado.proteccion.datos@caixabank.com 

Asimismo, le recordamos que tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Detallamos estos tratamientos a continuación, ordenados de la (A) a la (F). Señalaremos para cada uno de ellos: el Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer (Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer) la descripción de la finalidad (Finalidad), la tipología de los datos tratados (Tipología de datos tratados), si procede, información sobre el uso de perfiles (Uso de perfiles), otra información necesaria acerca del tratamiento (Otra información relevante) y si son o no tratamientos realizados en régimen de corresponsabilidad con otras empresas del Grupo CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tratamiento).

A. Gestión del desempeño de empleados, agentes y proveedores

Interés Legítimo de CaixaBank: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es gestionar las relaciones con los empleados, agentes, proveedores y prescriptores en base a su desempeño profesional.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es hacer seguimiento del desempeño, objetivos y retos profesionales de empleados, agentes, proveedores y prescriptores, mediante el análisis de las operaciones y contrataciones que estos mantienen con los clientes.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Uso accesorio de su información: En estos tratamientos de datos, se trata la información de los clientes, pero su información es accesoria a la finalidad perseguida. Estos tratamientos no tienen ningún efecto ni consecuencia para el titular de los datos.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

B. Prevención del fraude

Interés Legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: el interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer y las empresas corresponsables detalladas en este epígrafe para realizar este tratamiento es prevenir fraudes que supongan pérdidas económicas o reputacionales, a la entidad, o a sus clientes.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es adoptar las medidas necesarias para evitar operaciones o conductas maliciosas antes de su consecución, o revertir sus efectos si se llegan a producir, mediante la identificación de operaciones o conductas sospechas de intentar cometer fraude a la entidad o a sus clientes.

Las operaciones de tratamiento que se realizan en la lucha contra el fraude son:

 • Verificar la identidad de los clientes que se relacionan con la entidad para prevenir accesos fraudulentos a información u operativas.
 • Revisar y analizar las contrataciones y operaciones que se realizan en nuestros sistemas para proteger a nuestros clientes del fraude en cualquier canal y prevenir ciberataques.
 • Consultar su identidad y la validez de los documentos identificativos aportados ante las bases de datos nacionales e internacionales gestionadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad y organizaciones análogas como INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal), para validar que usted es el titular del documento identificativo que nos aporta y para protegerle del fraude de suplantación (que otra persona se haga pasar por usted).
 • Consultar la información incluida en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD, para detectar cuentas fraudulentas, y comunicar, en su caso, sus operaciones fraudulentas.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad, cuyo contenido esta detallado en el epígrafe 5, son:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de terceros observados en los extractos y recibos de cuentas a la vista y cuentas de pago
 • Datos de las comunicaciones mantenidas con usted
 • Datos de navegación propios
 • Datos geográficos
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring

Uso de perfiles: Este tratamiento implica la elaboración de un perfil relativo a su operativa y actividades habituales que utilizamos exclusivamente para identificar situaciones anómalas que pueden ser indicativas de intento de fraude

 • Finalidad: El perfil utilizado tiene como finalidad identificar operativas o interacciones no habituales o alejadas de su perfil de comportamientos susceptibles de ser intentos de fraude o de acceso fraudulento a información.
 • Consecuencias: Los perfiles son herramientas que ayudan a identificar operaciones fraudulentas y su uso comporta la aplicación de medidas que van desde la revisión detallada de la operación, a su bloqueo o denegación de ejecución automática.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Decisiones automatizadas: Para la prevención del fraude utilizaremos tratamientos automatizados para tratar de detectar operaciones fraudulentas.

En el caso operaciones que no puedan ser anuladas una vez realizadas, tales como pagos o trasferencias inmediatas, si los tratamientos automatizados detectan operaciones sospechosas de no ser legitimas las bloquearán impidiendo su ejecución.
Usted puede volver a solicitar la operación, impugnar la decisión automatizada o ejercer su derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado contactando directamente con CaixaBank Payments & Consumer a través de los canales informados en el epígrafe 4 de esta política.

 • Derecho de oposición al tratamiento: sted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD: CaixaBank está adherida al Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD, en el que participan las principales entidades financieras del país y que es gestionado por Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A. (Iberpay).

La finalidad de este Servicio es reducir los niveles de fraude relacionados con los movimientos entre cuentas, mediante la detección, investigación, control y posible denuncia de operaciones sospechosas y fraudulentas cometidas en la cuenta corriente o de ahorro de los clientes. La base jurídica del tratamiento es el interés legítimo en la lucha contra el fraude que puede afectar a estas operaciones.

CaixaBank podrá incluir en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD los datos relativos al número de IBAN y datos identificativos del titular de la cuenta donde se hubiera detectado la operación sospechosa o fraudulenta. Usted podrá consultar la lista actualizada de las entidades participantes en: https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/

Los datos serán conservados un máximo de treinta días en el caso de las operaciones sospechosas, y de un año en el caso de operaciones fraudulentas confirmadas.

Las entidades participantes en el Servicio de Prevención del Fraude PAYGUARD son las corresponsables de tratamiento de sus datos. Usted puede solicitar los aspectos esenciales del acuerdo de corresponsabilidad dirigiendo un correo a www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos, y ejercer sus derechos en relación al tratamiento de los datos a través de cualquiera de los canales indicados en el epígrafe 4. Ejercicio de derechos y presentación de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Corresponsables del tratamiento: Las siguientes empresas del Grupo CaixaBank tratarán sus datos en corresponsabilidad para este tratamiento:

 • CaixaBank, S.A.
 • CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
 • Nuevo Micro Bank, S.A.U.
 • Global Payments Moneytopay, EDE, S.L.

Encontrará los aspectos esenciales de los acuerdos del tratamiento en corresponsabilidad en: www.caixabank.es/empresasgrupo

C. Consulta y comunicación a sistemas de información crediticia en el marco de la solicitud y posterior gestión de productos que impliquen financiación.

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es evitar impagos y moras de los solicitantes o titulares de productos que impliquen financiación.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es evaluar la solvencia y capacidad de devolución para (i) garantizar un adecuado cumplimiento por parte de los interesados de las obligaciones de pago derivadas de las operaciones concedidas, (ii) hacer el seguimiento y la gestión de las operaciones concedidas, y (iii) prevenir y gestionar el impago y las situaciones de morosidad.

Las operaciones de tratamiento que se realizan en la consulta y comunicación a ficheros de solvencia son:

 • Consultar su información: Con carácter previo a la concesión de las operaciones que impliquen financiación o con el fin de llevar a cabo el seguimiento y gestión del riesgo del crédito concedido, se consultarán las bases de datos de los siguientes ficheros de solvencia patrimonial y de crédito: (i) Fichero Asnef; (ii) Fichero Badexcug, y;
 • Comunicar sus datos personales: Si usted dejara de pagar cualquiera de las obligaciones dinerarias que ha contraído con nosotros respecto de nuestras Relaciones Contractuales, podremos comunicar los datos del impago a los mismos ficheros de solvencia patrimonial y de crédito, en las condiciones y con los requisitos previstos en la normativa.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Datos de contratación
 • Datos financieros básicos
 • Datos de sistemas de información crediticia

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Corresponsables del tratamiento: CaixaBank Payments & Consumer y los ficheros de solvencia Asnef y Badexcug realizan en régimen de corresponsabilidad este tratamiento. A continuación, le indicamos los datos de contacto de los ficheros de solvencia:

 • Fichero Asnef: Asnef Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito. Apartado de correos10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)
 • Fichero Badexcug: Apartado de correos 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

D. Obtención de datos de contacto adicionales para la gestión de situaciones de impago

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer es recuperar deuda en situaciones de impago, para lo que es necesario tener datos de contacto actualizados de los clientes.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es recabar información de contacto adicional de los clientes para contactar con ellos en caso de incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Los datos de contacto adicionales se obtienen de fuentes de acceso público a través de agencias de recuperación de deuda y de investigación, garantizando siempre que los datos recabados cumplan con el principio de calidad, y que se obtengan de manera lícita.

Tipologías de datos tratados: Las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto
 • Informaciones obtenidas de fuentes de acceso público y registros públicos

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

E. Elaboración de informes de gestión y modelos matemáticos

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es diseñar, organizar y optimizar su actividad empresarial y su actividad comercial de la manera más eficiente posible, para lo que es necesario disponer de informes sobre la gestión y actividad de la compañía y del mercado, así como algoritmos matemáticos de análisis avanzado de información.

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es elaborar informes sobre la actividad de la compañía y su relación con el mercado, sobre la composición y evolución de su base de clientes y sobre la conveniencia y eficacia de sus productos y servicios, que permitan su eficiente dirección y gestión y crear y mantener modelos estadísticos y matemáticos que permitan realizar los tratamientos detallados en esta política que requieran de cálculos y análisis avanzados de la información.

Tipologías de datos tratados Los datos que trataremos para esta finalidad son los que se han identificado previamente en cada uno de los tratamientos, aplicando, cuando sea posible, técnicas de anonimización o pseudonimizacion para garantizar que esos tratamientos no tienen impacto en los derechos de sus titulares, y que el resultado de los tratamientos son informes con información estadística o agregada, o fórmulas matemáticas o algorítmicas.

Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

 • Derecho de oposición al tratamiento: Usted tiene derecho a oponerse a los tratamientos basados en el interés legítimo. Puede hacerlo de forma sencilla y gratuita a través de los canales que le indicamos en el epígrafe 4.
 • Tratamiento de datos accesorio: Los tratamientos de datos para la creación de informes estadísticos y modelos matemáticos no tienen como finalidad el tratamiento de los datos en relación con los clientes de manera individual.

Este tratamiento de datos es necesario, pero accesorio, a la finalidad principal que es elaborar informes de gestión, o formulas algorítmicas o matemáticas y por ello se realizan utilizando siempre que es posible técnicas de anonimización o, en su defecto, pseudonimización y minimización de la información tratada.

Estos tratamientos no tienen ninguna afectación individual ni consecuencia sobre los titulares de los datos.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.

F. Envío de comunicaciones comerciales basadas en un perfil comercial básico

¿A quién aplica este tratamiento?: Realizaremos este tratamiento con sus datos únicamente si: 

 • no nos ha manifestado sus preferencias sobre los tratamientos comerciales descritos en los apartados 6.1.A., 6.1.B. y 6.1.C de esta Política.
 • le hemos enviado una comunicación personalizada informándole al respecto; y
 • no ha ejercido su derecho de oposición.

Interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer: El interés legítimo de CaixaBank Payments & Consumer para realizar este tratamiento es potenciar la comercialización de los productos y servicios de su cartera y la fidelización de los clientes. 

Finalidad: La finalidad de este tratamiento es el envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios similares a los que usted haya contratado a CaixaBank Payments & Consumer, en base a un perfil comercial básico que realizaremos con sus datos.

Tipologías de datos tratados: las tipologías de datos que trataremos para esta finalidad son los siguientes:

 • Datos identificativos y de contacto: nombre y apellidos, sexo, información de contacto postal, telefónica y electrónica, domicilio de residencia, nacionalidad y fecha de nacimiento, idioma de comunicación, documento identificativo.
 • Datos de su actividad profesional o laboral y socioeconómicos: actividad profesional o laboral, ingresos o retribuciones.
 • Datos de contratación: productos y servicios contratados o solicitados, condición de titular, autorizado o representante del producto y servicio contratado e información y movimientos de las operaciones de financiación.
 • Datos financieros básicos: saldos actuales e históricos de productos y servicios e historial de pago de los productos y servicios contratados.
 • Datos obtenidos de la ejecución de modelos estadísticos: utilizamos los resultados de la aplicación de modelos matemáticos con los datos de los clientes, para luchar contra el fraude, deducir sus hábitos de consumo, preferencias o propensiones de contratación, cumplir con nuestras obligaciones normativas y gestionar las operativas de sus productos y/o servicios.
 • Datos de evaluación de riesgo o scoring: en las operaciones de financiación o pago por cuotas, deduciremos su capacidad de pago o impago, o los límites de riesgo, aplicando modelos matemáticos estadísticos que se calculan con sus datos.
 • Datos demográficos y socioeconómicos: datos estadísticos no asociados a personas determinadas sino a zonas geográficas, sectores de edad o sectores de actividad profesional, que utilizaremos para ponerlos en relación con la información de los clientes.

Uso de perfiles: Para este tratamiento elaboraremos un perfil comercial básico únicamente con los datos que le hemos indicado anteriormente:

 • Finalidad del perfil:  El perfil utilizado tiene como finalidad deducir los productos y servicios que creamos que pueden interesarle, para ofrecerle su contratación en lugar de dirigirle ofertas comerciales genéricas.
 • Consecuencias: la consecuencia del uso del perfil comercial básico es el envío de ofertas sobre productos y servicios de CaixaBank, personalizadas en base a los datos que le hemos indicado. Este perfilado no lo utilizamos, en ningún caso, para la denegación de ningún producto o servicio, ni para determinar límites de crédito. Que se oponga a este tratamiento no impide, limita o condiciona su acceso a nuestro catálogo completo de productos y servicios que tiene siempre a su disposición. En caso de que solicite la contratación de cualquier producto o servicio, su solicitud será evaluada con usted conforme a nuestros procedimientos ordinarios, sin que la oposición a este tratamiento afecte a esta evaluación.
 • Lógica: Este perfil comercial básico se calcula a partir de los datos indicados en el apartado “Datos tratados”, con una profundidad temporal de trece meses.

A estos datos se les aplican fórmulas matemáticas obtenidas a partir de comportamientos observados en el pasado en clientes de similares características para, de esta forma, inferir la propensión al consumo del cliente. Estas fórmulas matemáticas permiten determinar la importancia de cada uno de los datos tratados en el resultado final del perfil del cliente.

Dicho resultado final es la probabilidad de que el cliente esté interesado en un producto o servicio.

 Otra información relevante: A continuación, encontrará otra información importante sobre este tratamiento:

Además, tiene a su disposición los canales habituales que le indicamos en el epígrafe 4. 

Si decidiera ejercer su derecho de oposición, le informamos que dejaremos de realizar el tratamiento sin requerirle ningún otro requisito adicional. 

 • Comprobación previa de su capacidad de pago: Cuando las ofertas que queramos transmitirle consistan en productos o servicios que impliquen el pago de cuotas o en financiación, comprobaremos previamente su capacidad de pago.Esta comprobación previa la realizaremos mediante el tratamiento detallado en el epígrafe 6.2.B de esta Política de Privacidad, con el fin de ofrecerle un límite de crédito y un plazo de devolución adecuados al conocimiento que tengamos de su situación financiera, de acuerdo con los principios de responsabilidad en la oferta de productos de financiación exigidos por el Banco de España y por la normativa sobre supervisión prudencial y de solvencia de las entidades de crédito y de préstamo responsable.
 • Vigencia del tratamiento: Este tratamiento entrará en vigor a partir del 10 de octubre de 2022. En todo caso, con carácter previo, recibirá una comunicación informativa personalizada.

Dejaremos de realizar este tratamiento, sin ningún otro requisito adicional, en cualquiera de estas dos circunstancias: 

 •  Cuando nos pongamos en contacto con usted para solicitar su consentimiento a los tratamientos comerciales de las empresas del Grupo CaixaBank descritos en los apartados 6.1. (A, B y C), tanto si usted los autoriza como si los rechaza.
 •  En caso de que usted ejercite su derecho de oposición.

Responsable del tratamiento: El responsable de este tratamiento es CaixaBank Payments & Consumer. Este tratamiento no se realiza en corresponsabilidad.


DESTINATARIOS DOS DATOS

 

Responsable e corresponsables do tratamento dos datos:

Os datos que tratamos na túa condición de cliente de CaixaBank Payments & Consumer tratámolos desde CaixaBank Payments & Consumer. Se os tratamentos son en corresponsabilidade, realízanos as empresas do Grupo CaixaBank, de acordo co que expuxemos para cada un dos tratamentos. 

Autoridades ou organismos oficiais 

As entidades de crédito como CaixaBank Payments & Consumer e demais provedores de servizos de pagamento podemos estar obrigados legalmente a facilitar información sobre as transaccións que realizamos ás autoridades ou organismos oficiais doutros países situados tanto dentro coma fóra da Unión Europea. Esa obriga dáse no marco da loita contra o financiamento do terrorismo e formas graves de delincuencia organizada e a prevención do branqueo de capitais, así como no marco da supervisión prudencial das entidades de crédito que realizan o Banco de España e o Banco Central Europeo.

Tamén poden estar suxeitos a esta obriga os sistemas de pagamento e prestadores de servizos tecnolóxicos cos que mantemos relacións e aos que transmitimos os datos para levar a cabo transaccións.

Ficheiros de cumprimento ou incumprimento de obrigas monetarias 

Se vostede deixase de pagar calquera das obrigas monetarias que contraeu connosco respecto das nosas Relacións Contractuais, poderemos comunicar, nas condicións e cos requisitos previstos na normativa, os datos da falta de pagamento aos seguintes sistemas de información crediticia: 

 • Ficheiro Asnef: Equifax Ibérica, S.L.. Apartado de correos 10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es). 
 • Ficheiro Badexcug: Experian Bureau de Crédito, S.A.. Apartado de correos 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com). 

Así mesmo, informámolo/a de que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación, portabilidade dos seus datos persoais e a non ser obxecto de unha decisión automatizada, de acordo coa lei, ante estes ficheiros de cumprimento ou incumprimento nos enderezos que lle indicamos.

Comunicación de datos na externalización de servizos

Por veces, recorremos a prestadores de servizos con acceso potencial a datos de carácter persoal. 

Estes prestadores achegan garantías axeitadas e suficientes en relación co tratamento de datos, xa que levamos a cabo unha selección responsable de prestadores de servizo que incorpora requirimentos específicos no suposto de que os servizos impliquen o tratamento de datos de carácter persoal. 

A tipoloxía de servizos que podemos encargar a prestadores de servizos é: 

 • Servizos de backoffice financeiro 
 • Servizos de apoio administrativo 
 • Servizos de auditoría e consultoría 
 • Servizos xurídicos e de recuperación de activos e impagamentos 
 • Servizos de pagamento 
 • Servizos de márketing e publicidade Servizos de enquisas 
 • Servizos de call center 
 • Servizos loxísticos 
 • Servizos de seguridade física 
 • Servizos informáticos (seguridade dos sistemas e da información, ciberseguridade, sistemas de información, arquitectura, aloxamento, proceso de datos) 
 • Servizos de telecomunicacións (voz e datos) 
 • Servizos de impresión, ensobramento, envíos postais e mensaxaría 
 • Servizos de custodia e destrución da información (dixital e física) 
 • Servizos de mantemento de edificios, instalacións e equipos

PRAZOS DE CONSERVACIÓN DOS DATOS

Conservación para o mantemento das Relacións Contractuais

Trataremos os seus datos mentres sigan vixentes as Relacións Contractuais establecidas. 
Conservación das autorizacións para os tratamentos baseados no consentimento. Faremos tratamentos de datos baseados no seu consentimento, ata que vostede o revogue. 

Se vostede cancela todos os seus contratos de produtos e servizos coas empresas do Grupo CaixaBank, pero non revoga os consentimentos que nos deu nós automaticamente deixarémolos sen efecto desde que deixe de ser cliente.

Conservación para o cumprimento de obrigas legais e formulación, exercicio e defensa de reclamacións

Unha vez revogadas as autorizacións de uso dos seus datos mediante a retirada do seu consentimento, ou finalizadas as relacións contractuais ou de negocio que estableceu connosco, conservaremos os seus datos unicamente para cumprir coas obrigas legais e para permitir a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións durante o prazo de prescrición das accións derivadas das relacións contractuais. 

Trataremos estes datos aplicándolles as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir que só son utilizados para estas finalidades.

Destrución dos datos

Destruiremos os seus datos cando transcorran os prazos de conservación que impoñen as normas que regulan a actividade de CaixaBank Payments & Consumer e os prazos de prescrición das accións administrativas ou xudiciais derivadas das relacións establecidas entre vostede e nós.


TRANSFERENCIAS DE DATOS FÓRA DO ESPAZO ECONÓMICO EUROPEO

 

En CaixaBank Payments & Consumer tratamos os teus datos dentro do Espazo Económico Europeo e, con carácter xeral, contratamos prestadores de servizos situados tamén dentro do Espazo Económico Europeo ou en países que foron declarados cun nivel axeitado de protección. 

Se necesitamos utilizar provedores de servizos que realicen tratamentos fóra do Espazo Económico Europeo ou en países que non foron declarados cun nivel axeitado de protección, asegurarémonos de garantir a seguridade e lexitimidade do tratamento os seus datos. 

Para iso, esiximos as garantías axeitadas a eses provedores de servizos de acordo co que se establece no RXPD de maneira que dispoñan, por exemplo, de normas corporativas vinculantes que garantan a protección da información de maneira similar á que establecen as normas europeas ou que subscriban as cláusulas tipo da Unión Europea.


DECISIÓNS AUTOMATIZADAS

 

Se durante as Relacións Contractuais que mantén connosco, adoptamos decisións que puidesen producir efectos xurídicos sobre vostede ou lle puidesen afectar significativamente (por exemplo, denegarlle a contratación dun determinado produto) baseadas única e exclusivamente no tratamento automatizado (é dicir, sen a participación dunha persoa), informarémolo/a sobre iso, así como da lóxica pola que se adopta a decisión, na documentación contractual do produto ou servizo que nos solicitou. 

Así mesmo, nese momento, adoptaremos medidas para salvagardar os seus dereitos e intereses facilitándolle o dereito a obter intervención humana, a expresar o seu punto de vista e a impugnar a decisión.


REVISIÓN

 

Realizaremos unha revisión desta Política de Privacidade cada vez que resulte necesario para mantelo/a debidamente informado, por exemplo, con motivo da publicación de novas normas ou criterios ou a realización de novos tratamentos.

Avisarémolo/a polas canles de comunicación habituais sempre que se produzan cambios substanciais ou importantes nesta política de privacidade.