Es cliente de CaixaBank Payments & Consumer?*

Se es cliente de CaixaBank Payments & Consumer, atenderémoste da maneira máis axeitada a través da túa área privada: Ir á área privada.


Antes de escribir a túa mensaxe, selecciona o motivo e enche os seguintes datos.
Motivo

DATOS PERSOAIS

Para poderte identificar correctamente, necesitamos que nos anexes copia do teu DNI, por ambas as caras*
DATOS DE CONTACTO
Os datos persoais recollidos a través deste formulario serán tratados por CaixaBank Payments & Consumer para atender a súa consulta e enviarlle a información solicitada. A persoa interesada pode exercer os dereitos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (RXPD) e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, en relación cos seus datos dirixíndose a CaixaBank Payments & Consumer na c/ Pintor Sorolla, 2-4 de (46002) Valencia ou a www.caixabankpc.com/gl/ejerciciodederechos.