POLÍTICA DE PRIVACITAT CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C., E.P., S.A., SOCIETAT UNIPERSONAL

 

ÍNDEX

 

1. COM TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS 

2. QUI TRACTA LES TEVES DADEs

3. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

4. EXERCICI DE DRETS I PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DAVANT L'AGÈNCIA ESPANYOLA DE PROTECCIÓ DE DADES (AEPD)

5. DADES TRACTADES

6. QUINS TRACTAMENTS FEM AMB LES TEVES DADES

- Tractaments basats en el consentiment

- Tractaments necessaris per a l'execució de les relacions contractuals

- Tractaments necessaris per complir les obligacions normatives

- Tractaments basats en l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer

7. DESTINATARIS DE LES DADES

8. TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

9. TRANSFERÈNCIES DE DADES FORA DE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU

10. DECISIONS AUTOMATITZADES

11. Revisió

 

1. Com tractem les teves dades personals

Per gestionar les teves relacions amb nosaltres, a CaixaBank Payments & Consumer tractarem les teves dades personals per complir diferents finalitats, sempre d'acord amb el que estableixi la normativa vigent, respectant els teus drets i amb total transparència.

Per fer-ho, en aquesta Política de Privacidad, a la qual pots accedir en qualsevol moment des de https://www.caixabankpc.com/politicaprivacidad, pots consultar-hi el detall complet sobre com utilitzarem les teves dades en les relacions que establim amb tu.

Les normatives principals que regulen els tractaments que farem amb les teves dades personals són:

> el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el RGPD)

> la Lei Òrgánica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD)

 

2. Qui tracta les teves dades

Responsable del tractament: el responsable del tractament de les teves dades personals en les teves relacions contractuals i de negoci amb nosaltres («Relacions Contractuals») és CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A. («CaixaBank Payments & Consumer» o «entitat»), amb NIF A-08980153 i domicili al carrer Caleruega, 102, de (28033) Madrid.

Corresponsables de tractament: Corresponsables de tractament: a més, per a certs tractaments que t'indicarem en detall en aquesta política, CaixaBank Payments & Consumer tractarà conjuntament les teves dades amb altres empreses i es decidiran de manera conjunta els objectius («per a què s'utilitzen les dades») i els mitjans utilitzats («com s'utilitzen les dades»), amb la qual cosa seran, doncs, corresponsables d'aquests tractaments.

Els tractaments per als quals CaixaBank Payments & Consumer tractarà conjuntament les teves dades amb altres empreses es descriuen detalladament a l'epígraf 6 «Quins tractaments fem amb les teves dades».

A més, trobaràs la llista de les empreses que tracten les teves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat, a: www.caixabank.es/empresasgrupo.

3. Delegat de protecció de dades

CaixaBank Payments & Consumer i les empreses del Grup CaixaBank hem nomenat un delegat de protecció de dades, que t'atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les teves dades personals i a l'exercici dels teus drets.

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades per fer-li arribar els teus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través d'aquesta adreça: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

4. Exercici de drets i presentació de reclamacions davant l'agència espanyola de protecció de dades (AEPD)

Pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les teves dades personals, de retirar el teu consentiment i de no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei.

Pots sol·licitar l'exercici d'aquests drets a través de qualsevol dels canals següents:

les oficines de CaixaBank, S.A. obertes al públic;

mitjançant les opcions habilitades al teu espai privat del web www.caixabankpc.com i a les nostres aplicacions mòbils;

a l'adreça electrònica: www.caixabankpc.com/ejerciciodederechos;

mitjançant un escrit adreçat a l'Apartat de Correus núm. 209 de València, amb codi postal 46080.

A més, si tens alguna reclamació derivada del tractament de les teves dades, pots adreçar-la a l'Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

5. Dades tractades

Per als tractaments que li expliquem en aquesta Política, s'utilitzaran les dades que li detallem a continuació.

No totes les dades que t'indiquem s'utilitzen per a tots els tractaments de dades. A l'epígraf 6, en què et detallem els tractaments de dades que fem, podràs consultar específicament, per cada tractament, la tipologia de dades que es tracten.

En el cas dels tractaments basats en el teu consentiment, també t'informarem del detall de les dades concretes que s'utilitzen.

Les tipologies i el detall de les dades que utilitzen els diferents tractaments exposats a l'epígraf 6 són els següents:

· Dades que ens has facilitat en l'alta dels teus contractes o durant la teva relació amb nosaltres mitjançant entrevistes o formularis.

Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:

· Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.

· Dades de la teva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d'estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.

· Dades biomètriques: patró facial, biometria de veu o patró d'empremta dactilar.

· Dades sobre la capacitat jurídica i sobre les necessitats especials de comunicació: dades sobre la facultat d'obrar d'una persona establerta en sentència judicial i dades proporcionades per interessats amb discapacitat per permetre l'accessibilitat a la interlocució i a la gestió operativa.

· Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat: dades relatives a situacions personals de vulnerabilitat que puguin ser necessàries per a l'adopció de mesures especials en la gestió dels contractes i l'adopció de mesures establertes en el RDL 6/2012, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos.

· Dades observades en la contractació i el manteniment dels productes i serveis que se't comercialitzin (propis o de tercers).

Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:

· Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats, condició de titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat, categorització segons la normativa en matèria de mercats de valors i instruments financers (categoria MIFID), informació sobre inversions efectuades i la seva evolució i informació i moviments de les operacions de finançament.

· Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i historial de pagament dels productes i serveis contractats.

· Dades de tercers observades als extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament: la informació dels apunts i moviments que tercers emissors facin als teus comptes, inclosos el tipus d'operació, l'emissor, l'import i el concepte que apareixen als rebuts i extractes d'operacions amb targetes de dèbit, crèdit i prepagament.

· Dades sobre la teva condició d'accionista, o no, de CaixaBank: si tens o no accions de CaixaBank.

· Dades de les comunicacions mantingudes amb tu: dades obtingudes en xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents.

· Dades de navegació pròpies: les dades obtingudes de les teves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que hi facis: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP si has acceptat l'ús de galetes i tecnologies similars als teus dispositius de navegació.

· Dades geogràfiques: les dades de la ubicació dels comerços de les teves operacions amb targeta i les dades de geolocalització del teu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació i/o l'ús de les nostres aplicacions mòbils, quan així ho hagis autoritzat en la configuració de l'aplicació mateixa.

· Dades inferides o deduïdes de l'anàlisi i tractament de la resta de dades.

Estas son las tipologías de datos y el detalle de los datos:

· Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per lluitar contra el frau, deduir els teus hàbits de consum, preferències o propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels teus productes i/o serveis.

· Dades d'avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o pagament per quotes, deduirem la teva capacitat de pagament o impagament, o els límits de risc, aplicant models matemàtics estadístics que es calculen amb les teves dades.

· Dades obtingudes de fonts d'accés públic, registres públics o fonts externes.

Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:

· Dades de sistemes d'informació creditícia: resultat de la consulta de fitxers d'informació creditícia Asnef i Badexcug, que faciliten informació sobre deutes, solvència patrimonial i crèdit (deutor, creditor i deute).

· Dades RISK SCORE d'Equifax: en les operacions de finançament o pagament per quotes, utilitzarem el resultat que proporciona aquest sistema de deducció de situacions d'impagament a 12 mesos, calculat mitjançant l'aplicació de models estadístics i matemàtics al teu DNI, al codi postal de residència i a les teves dades en sistemes d'informació creditícia.

· Dades CIRBE: consultarem si tens riscos (finançaments) en altres entitats. Aquestes dades les obtindrem de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE).

· Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social: dades obtingudes de la Tresoreria General de la Seguretat Social relatives al tipus d'activitat laboral (treball per compte propi o d'altri) i CNAE de l'activitat.

· Dades relatives a sancions internacionals: dades de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d'Espanya, l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty's Treasury (HTM) del Regne Unit i/o el U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

· Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a persones determinades, sinó a zones geogràfiques, sectors d'edat o sectors d'activitat professional, que utilitzarem per posar-les en relació amb la informació dels clients.

· Dades sobre immobles i vehicles associats a la teva persona: dades obtingudes del cadastre i dades bàsiques de vehicles obtingudes de la Direcció General de Trànsit, que utilitzarem per complementar la informació sobre els teus immobles i vehicles.

· Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries: dades extretes de les bases de dades d'INFORMA, que utilitzarem per complementar la informació sobre la teva activitat.

· Dades de subvencions i assegurances agràries: dades publicades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA).

· Dades de terceres empreses a les quals hagis donat el teu consentiment per compartir-les amb nosaltres: dades teves tractades per altres empreses amb les quals tinguem acords i a les quals hagis autoritzat compartir la teva informació amb nosaltres.

· Informacions obtingudes de fonts d'accés públic i registres públics: dades que proporcionen fonts d'accés públic i registres públics per contrastar la informació que ens facilites en l'alta, manteniment i compliment de les Relacions Contractuals, informació del fitxer Consultes Situacions Concursals d'Equifax i dades addicionals de contacte obtingudes de directoris telefònics (Pàgines Blanques, Pàgines Grogues, Lleida.net) i de la base de dades d'INFORMA, per contactar amb els nostres clients en el supòsit d'incompliment d'obligacions contractuals.

· Dades de navegació: les dades obtingudes de les teves navegacions per webs o aplicacions mòbils de tercers i la navegació que hi facis: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP si has acceptat l'ús de galetes i tecnologies similars als teus dispositius de navegació.

· Dades de xarxes socials o Internet: dades de xarxes socials o Internet que autoritzis a consultar.

6. Quins tractaments fem amb les teves dades

Els tractaments que farem amb les teves dades són diversos i responen a diferents finalitats i bases jurídiques:

· Tractaments basats en el consentiment.

· Tractaments necessaris per a l'execució de les Relacions Contractuals.

· Tractaments necessaris per complir obligacions normatives.

· Tractaments basats en l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer.

A més dels tractaments generals que et detallem tot seguit, podem fer tractaments específics no previstos en aquesta política, derivats de sol·licituds teves de productes o serveis. La informació detallada sobre aquests tractaments te la proporcionarem en el moment de tramitar la sol·licitud concreta.

6.1. TRACTAMENTS BASATS EN EL CONSENTIMENT

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el teu consentiment, segons estableix l'art. 6.1. a) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Podem haver-te sol·licitat aquest consentiment per diferents canals, com ara a través dels nostres canals electrònics i aplicacions mòbils, a través d'alguna de les empreses amb què mantenim un acord de col·laboració («Prescriptors»), en alguna de les empreses del Grup CaixaBank que resulti corresponsable del concret tractament o per qualsevol canal de Bankia S.A. abans de la seva fusió amb CaixaBank.

Si, per alguna circumstància, mai no t'hem sol·licitat el teu consentiment, aquests tractaments no se t'aplicaran.

Pots consultar les autoritzacions que ens has consentit o denegat i modificar la teva decisió en qualsevol moment de manera gratuïta al web de CaixaBank Payments & Consumer (www.caixabankpc.es) i al de cadascuna de les empreses corresponsables del tractament concret, a les oficines de CaixaBank o a la teva àrea privada del web o de les aplicacions mòbils de CaixaBank Payments & Consumer.

Seguidament s'indiquen els tractaments basats en el teu consentiment ordenats de la (A) a la (D). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), el detall de les dades tractades (Dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de Perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són, o no, tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

En el cas que haguessis atorgat els teus consentiments per al tractament de les teves dades amb finalitats comercials a Bankia, amb caràcter previ a la seva fusió amb CaixaBank, els tractaments A, B i C que t'indiquem tot seguit es faran d'acord amb les preferències que vas indicar en el moment oportú a Bankia.

En concret, els tractaments descrits als apartats A i B següents només els faran les empreses del grup CaixaBank en corresponsabilitat si has consentit la comunicació de dades entre les empreses del grup Bankia (ara, CaixaBank).

A. PERSONALITZACIÓ DE L'OFERTA DE PRODUCTES SEGONS L'ANÀLISI DE LES TEVES DADES

Finalitat: si tenim el teu consentiment per fer-ho, utilitzarem les dades que t'indicarem tot seguit per elaborar un perfil comercial teu que ens permeti deduir les teves preferències o necessitats per, així, oferir-te els productes i serveis comercialitzats per les empreses corresponsables que creguem que et poden interessar en funció de les preferències i necessitats deduïdes.

Mitjançant aquest tractament de les teves dades, podrem fer-te ofertes personalitzades que creguem que et puguin interessar més que les ofertes genèriques.

Dades tratades: no utilitzarem per a aquest tractament dades que continguin informació que reveli el teu origen ètnic o racial, les teves opinions polítiques, les teves conviccions religioses o filosòfiques, la teva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques o dades biomètriques adreçat a identificar-te de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la teva vida o orientació sexual.

Les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

· Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.

· Dades de la teva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d'estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.

· Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats (propis o de tercers), condició de titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat i informació i moviments de les operacions de finançament.

· Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i historial de pagament dels productes i serveis contractats (propis o de tercers).

· Dades de tercers observades als extractes: la informació dels apunts i moviments que tercers emissors facin als teus comptes, inclosos el tipus d'operació, l'emissor, l'import i el concepte que apareixen als rebuts i extractes d'operacions amb targetes de crèdit.

· Dades sobre la teva condició d'accionista, o no, de CaixaBank: si tens o no accions de CaixaBank.

· Dades de les comunicacions mantingudes amb tu: dades obtingudes en xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents.

· Dades de navegació pròpies: les dades obtingudes de les teves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que hi facis: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP si has acceptat l'ús de galetes i tecnologies similars als teus dispositius de navegació.

· Dades geogràfiques: les dades de la ubicació dels comerços de les teves operacions amb targeta i les dades de geolocalització del teu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació i/o l'ús de les nostres aplicacions mòbils, quan així ho hagis autoritzat en la configuració de l'aplicació mateixa.

· Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per lluitar contra el frau, deduir els teus hàbits de consum, preferències o propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels teus productes i/o serveis.

· Dades d'avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o pagament per quotes, deduirem la teva capacitat de pagament o impagament, o els límits de risc, aplicant models matemàtics estadístics que es calculen amb les teves dades.

· Dades RISK SCORE d'Equifax: en les operacions de finançament o pagament per quotes, utilitzarem el resultat que proporciona aquest sistema de deducció de situacions d'impagament a 12 mesos, calculat mitjançant l'aplicació de models estadístics i matemàtics al teu DNI, al codi postal de residència i a les teves dades en sistemes d'informació creditícia.

· Dades de sistemes d'informació creditícia: resultat de la consulta als fitxers de solvència Asnef i Badexcug, que faciliten informació sobre deutes, solvència patrimonial i crèdit (deutor, creditor i deute).

· Dades CIRBE: consultarem si tens riscos (finançaments) en altres entitats. Aquestes dades les obtindrem de la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE).

· Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a persones determinades, sinó a zones geogràfiques, sectors d'edat o sectors d'activitat professional, que utilitzarem per posar-les en relació amb la informació dels clients.

· Dades sobre immobles i vehicles associats a la teva persona: dades obtingudes del cadastre i dades bàsiques de vehicles obtingudes de la Direcció General de Trànsit, que utilitzarem per complementar la informació sobre els teus immobles i vehicles.

· Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries: dades extretes de les bases de dades d'INFORMA, que utilitzarem per complementar la informació sobre la teva activitat.

· Dades de subvencions i assegurances agràries: dades publicades pel Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) i per l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA).

· Dades de terceres empreses a les quals hagis donat el teu consentiment per compartir-les amb nosaltres: dades teves tractades per altres empreses amb les quals tinguem acords i a les quals hagis autoritzat compartir la teva informació amb nosaltres.

· Dades de navegació: les dades obtingudes de les teves navegacions per webs o aplicacions mòbils de tercers i la navegació que hi facis: historial de navegació (pàgines visitades i clics en continguts), ID del dispositiu, ID de publicitat, adreça IP si has acceptat l'ús de galetes i tecnologies similars als teus dispositius de navegació.

<· Dades de xarxes socials o Internet: dades de xarxes socials o Internet que ens autoritzis a consultar.

Ús de perfils: per a aquest tractament elaborarem un perfil comercial, que utilitzarem exclusivament per personalitzar-te la nostra oferta de productes i serveis:

· Finalitat del perfil: el perfil utilitzat té com a finalitat deduir els productes i serveis que creguem que et poden interessar, partint de la informació que tenim sobre tu, per oferir-te'n la contractació en comptes d'adreçar-te ofertes comercials genèriques.

· Conseqüències: si autoritzes el tractament, utilitzarem perfils comercials per decidir quins productes o serveis t'oferim comercialment. Si no ho autoritzes, no utilitzarem la teva informació per personalitzar-te l'oferta comercial.

No utilitzarem aquesta anàlisi, en cap cas, per a la denegació de cap producte o servei, ni per determinar límits de crèdit. La no acceptació d'aquest tractament no impedeix, limita ni condiciona el teu accés al nostre catàleg complet de productes i serveis, que tens sempre a la teva disposició.

En cas que sol·licitis la contractació de qualsevol producte o servei, la teva sol·licitud s'avaluarà amb tu de conformitat amb els nostres procediments ordinaris, sense que l'acceptació o no de l'anàlisi de les teves dades per a la personalització de l'oferta de productes afecti aquesta avaluació.

· Lògica: el perfil d'un client es calcula a partir de les dades indicades a l'apartat «dades tractades».

 

A aquestes dades, se'ls apliquen fórmules matemàtiques obtingudes a partir de comportaments observats en el passat en clients de característiques similars, per inferir, així, el comportament del client a futur. Aquestes fórmules matemàtiques permeten determinar la importància de cadascuna de les dades tractades en el resultat final del perfil del sol·licitant.

 

Aquest resultat final és la probabilitat que el client estigui interessat en un producte o servei.

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Comprovació prèvia de la teva capacitat de pagament: quan les ofertes que et vulguem transmetre consisteixin en productes o serveis que impliquin el pagament de quotes o en finançament, comprovarem prèviament la teva capacitat de pagament.

Aquesta comprovació prèvia la farem mitjançant el tractament detallat a l'epígraf 6.2.C de la nostra Política de Privacitat, per tal d'oferir-te un límit de crèdit i un termini de devolució adequats al coneixement que tinguem de la teva situació financera, d'acord amb els principis de responsabilitat en l'oferta de productes de finançament exigits pel Banc d'Espanya i per la normativa sobre supervisió prudencial i de solvència de les entitats de crèdit i de préstec responsable.

La no acceptació d'aquest tractament no impedeix, limita ni condiciona el teu accés al nostre catàleg de productes i serveis de finançament, que, en cas de sol·licitud per part teva, s'avaluarà amb tu de conformitat amb els nostres procediments ordinaris.

· Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les teves dades si ens has donat el teu consentiment per fer-lo, i el teu consentiment romandrà vigent mentre no el retiris. Si cancel·les tots els teus productes o serveis amb nosaltres, però t'oblides de retirar el teu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

· Oferta de productes i serveis de les empreses corresponsables: si dones el teu consentiment a aquest tractament, t'oferirem els productes i serveis comercialitzats per les empreses corresponsables que et detallem a l'apartat següent. Aquestes empreses es dediquen a l'activitat financera, bancària i de mitjans de pagament, inclosa l'oferta d'actius immobiliaris derivats d'aquestes activitats, a l'activitat asseguradora, al comerç electrònic generalista, a l'oci i a la promoció d'activitats socials i de sostenibilitat.

Corresponsables del tractament: les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les teves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

· CaixaBank, S.A.

· CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

· Nuevo Micro Bank, S.A.U.

· Wivai Select Place, S.A.U,

· ImaginersGen, S.A.

· VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Trobaràs els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: ww.caixabank.es/empresasgrupo.

B. CCOMUNICACIÓ DE L'OFERTA COMERCIAL PER ALTRES CANALS.

Finalitat: Posarem a la teva disposició la nostra oferta comercial únicament a través dels canals que ens autoritzis.

Dades tractades: les dades que tractarem per a aquesta finalitat són:

· Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, idioma de comunicació.

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les teves dades si ens has donat el teu consentiment per fer-lo, i el teu consentiment romandrà vigent mentre no el retiris. Si cancel·les tots els teus productes o serveis amb nosaltres, però t'oblides de retirar el teu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Corresponsables del tractament: les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les teves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

· CaixaBank, S.A.

· CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

· Nuevo Micro Bank, S.A.U.

· Wivai Select Place, S.A.U,

· ImaginersGen, S.A.

· VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Trobaràs els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: ww.caixabank.es/empresasgrupo.

C. CESSIÓ DE DADES A ALTRES EMPRESES.

Finalitat: si tenim el teu consentiment per fer-ho, cedirem les dades que t'indicarem tot seguit a altres empreses amb què tinguem acords, amb el propòsit que et facin ofertes comercials dels productes i serveis que comercialitzen.

Si no ens consents aquest tractament, no cedirem les teves dades; si el consents, les dades que comunicarem a altres empreses variaran en funció de si ens has autoritzat o no a personalitzar l'oferta de productes segons l'anàlisi de les teves dades:

· Si no tenim el teu consentiment per personalitzar-te la nostra oferta comercial (tractament A anterior), facilitarem a aquestes empreses únicament les teves dades identificatives i de contacte. /p>

· Si ens has donat el teu consentiment per personalitzar-te la nostra oferta comercial (tractament A anterior), també comunicarem a aquestes empreses informació del teu perfil comercial, que consisteix en la informació deduïda sobre les teves preferències i necessitats, així com en la informació deduïda sobre la teva probabilitat de pagament o impagament, o sobre límits de risc.

Aquestes terceres empreses a les quals podríem cedir les teves dades es dediquen a les activitats següents:

· activitats bancàries

· serveis d'inversió

· assegurances i reassegurances

· capital de risc

· immobiliàries

· viàries

· venda i distribució de béns i serveis

· serveis de consultoria

· activitats d'oci i beneficosocials

Dades tractades: no utilitzarem per a aquest tractament dades que continguin informació que reveli el teu origen ètnic o racial, les teves opinions polítiques, les teves conviccions religioses o filosòfiques, la teva afiliació sindical, el tractament de dades genètiques o dades biomètriques adreçades a identificar-te de manera unívoca, dades relatives a la salut o dades relatives a la teva vida o orientació sexual.l

Aquestes són les dades teves que utilitzarem si consents que comuniquem les teves dades a terceres empreses, però no tenim el teu consentiment per personalitzar-te la nostra oferta comercial de productes i serveis (tractament A anterior):

· Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.

Si ens has donat el teu consentiment per personalitzar-te la nostra oferta comercial de productes i serveis (tractament A anterior), a més, utilitzarem les dades següents:

· Dades obtingudes de l'execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l'aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per lluitar contra el frau, deduir els teus hàbits de consum, preferències o propensions de contractació, complir les nostres obligacions normatives i gestionar les operatives dels teus productes i/o serveis.

· Dades d'avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o pagament per quotes, deduirem la teva capacitat de pagament o impagament, o els límits de risc, aplicant models matemàtics estadístics que es calculen amb les teves dades.

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Informació sobre la cessió: si arribem a algun acord amb una tercera empresa per cedir-li les teves dades, l'empresa destinatària t'informarà d'aquesta circumstància, així com de les dades cedides i els detalls del tractament que pretén dur a terme.

· Vigència del tractament: només farem aquest tractament de les teves dades si ens has donat el teu consentiment per fer-lo, i el teu consentiment romandrà vigent mentre no el retiris. Si cancel·les tots els teus productes o serveis amb nosaltres, però t'oblides de retirar el teu consentiment, nosaltres ho farem automàticament.

Corresponsables del tractament: les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les teves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

· CaixaBank, S.A.

· CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

· Nuevo Micro Bank, S.A.U.

· Wivai Select Place, S.A.U,

· ImaginersGen, S.A.

· VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros

Trobaràs els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: ww.caixabank.es/empresasgrupo.

6.2. TRACTAMENTS NECESSARIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES RELACIONS CONTRACTUALS

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per gestionar els contractes que sol·licitis o en què ets part, o per aplicar, si ho sol·licites, mesures precontractuals, segons estableix l'art. 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són tractaments necessaris perquè puguis establir i mantenir Relacions Contractuals amb nosaltres. Si t'hi oposes, finalitzarem aquestes relacions, o bé no les podrem establir si encara no les hem iniciat.

Els tractaments necessaris per a l'execució de les relacions contractuals s'indiquen a continuació, ordenats de la (A) a la (B). . Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de Perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són o no tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

A. FORMALITZACIÓ, MANTENIMENT I EXECUCIÓ DE LES RELACIONS CONTRACTUALS.

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament de dades és formalitzar i mantenir les Relacions Contractuals que nosaltres dos establim, inclòs el tractament de les teves sol·licituds o mandats, les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals), que poden tramitar-se amb nosaltres directament o a través d'un dels nostres intermediaris (com el nostre agent CaixaBank, S.A. o qualsevol dels nostres prescriptors, que disposen d'establiments comercials dels quals tu pots ser client), així com l'establiment de mesures per assegurar el compliment dels contractes que tinguis amb nosaltres i, si escau, la gestió de la recuperació de deute.

Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per establir la relació o gestionar la sol·licitud, avaluar la idoneïtat de la contractació i tractar la informació necessària per al manteniment i execució correctes dels contractes.

Les activitats de tractament que es fan en la formalització, manteniment i execució de les relacions contractuals són:

· Recollida i registre de les dades i documents necessaris per a la contractació dels productes sol·licitats.

· Formalitzar la signatura dels contractes dels productes i serveis.

· Gestionar l'operativa dels productes i serveis que hagis contractat amb nosaltres, cosa que inclou l'atenció de les teves consultes operatives, la gestió de les incidències derivades i l'anotació i verificació dels apunts comptables de cobraments i pagaments dels productes i la remissió de comunicacions operatives.

· Ajustar mesures per resoldre impagaments que es puguin produir, la qual cosa inclou: la gestió primerenca de cobrament del deute; la comunicació, si escau, a agències externes per fer accions de recobrament; la comunicació, si escau, de dades a sistemes d'informació creditícia; la interposició, si escau, de demandes judicials i el seu seguiment; la identificació i seguiment de situacions de concurs de creditors, i la revisió i valoració de venda de carteres.

Tipologia de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

· Dades identificatives i de contacte

· Dades de la teva activitat professional o laboral i socioeconòmiques

· Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat

· Dades biomètriques

· Dades sobre capacitat jurídica i sobre necessitats especials de comunicació /p>

· Dades de contractació

· Dades financeres bàsiques

· Dades de tercers observades als extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament

· Dades de les comunicacions mantingudes amb tu

· Dades obtingudes de l'execució de models estadístics

· Dades d'avaluació de risc o scoring

· Dades de sistemes d'informació creditícia

· Dades RISK SCORE d'Equifax

· Dades CIRBE

· Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social Dades

· Dades relatives a sancions internacionals

· Informacions obtingudes de fonts d'accés públic i registres públics

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest

· Decisions automatitzades: quan sol·licitis la contractació d'un producte o servei, utilitzarem mecanismes per comprovar si, segons les teves característiques objectives (per exemple, la teva situació laboral o la teva residència fiscal), el producte resulta adequat o no a les teves necessitats, interessos i objectius.

L'establiment d'aquestes categories objectives deriva d'obligacions normatives en matèria de governança de productes i instruments financers i s'inclou en les polítiques internes de disseny de productes de l'entitat.

En cas que el producte no resulti adequat, no serà possible contractar-lo i es rebutjarà la teva sol·licitud de contractació de manera automatitzada, en funció de la coincidència de les teves característiques objectives amb les del producte concret que vulguis contractar.

Pots exercir el teu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat contactant directament amb CaixaBank Payments & Consumer a través dels canals indicats a l'epígraf 4 d'aquesta política.

· Comunicació a sistemes d'informació creditícia: aquest tractament pot comportar la comunicació a sistemes d'informació creditícia de les dades del deute o de la situació d'impagament, que es faria sobre la base del nostre interès legítim, d'acord amb el que detallem a l'apartat 6.4.D.

· Obtenció de dades de contacte: aquest tractament pot comportar l'obtenció de dades addicionals de contacte teves per part d'agències externes de recuperació de deute o d'investigació, que es farà sobre la base del nostre interès legítim, d'acord amb el que detallem a l'apartat 6.4.E.

· Consulta a la Tresoreria General de la Seguretat Social: les consultes al fitxer VEDACON, responsabilitat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, tenen com a finalitat verificar la informació facilitada pel sol·licitant i les farem sempre amb el teu consentiment.

· Consulta a Confirma Sistemas de Información, S.L.: les consultes a Confirma Sistemas de Información, S.L. es fan per prevenir el frau i les farem sobre la base del nostre interès legítim, que et detallem a l'apartat 6.4.D.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat..

A més, si el producte o servei que contractes el comercialitzem des de CaixaBank Payments & Consumer, però l'emet una altra empresa, aquesta empresa serà la responsable del tractament de les teves dades en relació amb aquest contracte.

Això vol dir que, si contractes a través de CaixaBank Payments & Consumer una assegurança emesa per VidaCaixa o SegurCaixa, aquestes empreses seran les responsables de les teves dades com a emissores i responsables dels productes.

Te n'informarem en detall a la documentació contractual de cada producte o servei.

B. ANÀLISI DE LA SOLVÈNCIA I LA CAPACITAT DE DEVOLUCIÓ DELS SOL·LICITANTS I/O TITULARS DE PRODUCTES QUE IMPLIQUIN FINANÇAMENT n

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament de dades és avaluar si els sol·licitants o titulars de productes o serveis que impliquin la devolució de diners avançats, o el pagament ajornat de quotes, tenen prou solvència i capacitat de devolució per atendre els pagaments previstos en les operacions que s'analitzin o que han estat concedides.

La informació detallada sobre els tractaments d'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució que es facin quan sol·licitis o ja se t'hagin concedit operacions que impliquin la devolució de diners avançats, o bé el pagament ajornat de quotes, la trobaràs a la sol·licitud d'operació, que hauràs de signar quan sol·licitis aquestes operacions o, en el cas d'operacions ja concedides, al contracte corresponent.

Les activitats de tractament que es fan en l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament són:

· Anàlisi de la capacitat de devolució dels sol·licitants en el moment de la concessió de noves operacions de crèdit.

· Anàlisi de la solvència dels titulars de productes que impliquin finançament durant tota la vida de les operacions de crèdit que mantinguin amb nosaltres, per a la gestió interna de riscos i per a la prevenció de l'impagament d'aquestes.

· Comunicació de dades a la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE). Es comunicaran les dades necessàries per identificar les persones amb qui es mantinguin riscos de crèdit.

Tipologiess de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

· Dades identificatives i de contacte

· Dades de la teva activitat professional o laboral i socioeconòmiques

· Dades de contractació

· Dades financeres bàsiques

· Dades de tercers observades als extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament

· Dades obtingudes de l'execució de models estadístics

· Dades d'avaluació de risc o scoring

· Dades de sistemes d'informació creditícia /p>

· Datos RISK SCORE de Equifax

·Datos CIRBE

· Dades demogràfiques i socioeconòmiques

· Dades sobre immobles i vehicles associats a la teva persona

· Informacions obtingudes de fonts d'accés públic i registres públics

Ús de perfils: per a aquest tractament, elaborarem un perfil de riscos que utilitzarem exclusivament per a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament.

· Finalitat: el perfil utilitzat té com a finalitat determinar la probabilitat d'impagament en la concessió d'operacions, avaluar si és procedent ajustar el risc d'operacions vigents i fer el càlcul de les provisions i les exigències de capital aplicables a CaixaBank Payments & Consumer.

· Conseqüències: els perfils de risc són eines de suport a les decisions sobre concessió o no d'operacions de risc, o de l'ajust dels límits en les operacions concedides.

En els supòsits d'operacions sol·licitades per canals electrònics, poden implicar decisions automatitzades de concessió o no, segons es detalla a l'apartat «Altra informació rellevant» següent.

· Lògica: el perfil del sol·licitant utilitzarà la informació indicada a l'epígraf anterior «Tipologia de dades tractades».

Amb aquesta informació de base, s'atribueix un valor específic a cadascuna d'aquestes dades de l'interessat, la suma de les quals donarà una puntuació relativa a la probabilitat de morositat o incompliment de les obligacions dineràries.

La importància de cada variable i la seva influència en el resultat final es calcula de manera prèvia a través de models matemàtics i s'inclou en les polítiques internes de risc de l'entitat.

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Decisions automatitzades: per a l'anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució, en sol·licituds fetes a través de canals electrònics utilitzarem tractaments automatitzats per comprovar si, segons les teves característiques i la informació que ens hagis facilitat, el finançament resulta adequat o no a les teves necessitats.

En cas que el finançament sol·licitat no sigui adequat a la teva capacitat de devolució segons els càlculs dels perfils utilitzats, no serà possible la contractació del producte i la teva sol·licitud de contractació es rebutjarà de manera automatitzada en aquest canal.

Pots tornar a sol·licitar l'operació perquè l'anàlisi no incorpori decisions automatitzades, impugnar la decisió automatitzada o exercir el teu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat contactant directament amb CaixaBank Payments & Consumer a través dels canals indicats a l'epígraf 4 d'aquesta política.

· Obligacions normatives: a banda que aquests tractaments siguin necessaris per a l'execució de la relació contractual que mantenim amb tu, aquest tractament es fa partint del que estableixen la Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema financer; la Llei 10/2014, de 26 de juny, d'ordenació, supervisió i solvència d'entitats de crèdit, i altres obligacions i principis de les normatives sobre concessió de préstec responsable, normatives a les quals nosaltres, com a establiment financer de crèdit, estem sotmesos.

· Consultes a sistemes d'informació creditícia: les consultes a sistemes d'informació creditícia necessàries per a l'anàlisi de la solvència les farem sobre la base del nostre interès legítim, que detallem a l'apartat 6.4.D.

· Consulta a la CIRBE: les consultes a la CIRBE, necessàries per a l'anàlisi de la solvència, es fan partint del que disposa la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

Corresponsables del tractament: la normativa sectorial sobre requisits prudencials i de solvència aplicable al sector financer estableix l'obligació que la concessió i el seguiment d'operacions de crèdit a clients es faci conjuntament entre totes les societats que componen un mateix grup consolidat d'entitats de crèdit.

Per això, les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les teves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

· CaixaBank, S.A.

· CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

· Nuevo Micro Bank, S.A.U.

· Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.

· CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.

· Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.

· Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito

· Hipotecaixa 2, S.L.U,

· Banco BPI, S.A.

Trobaràs els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: ww.caixabank.es/empresasgrupo.

6.3. TRACTAMENTS NECESSARIS PER COMPLIR OBLIGACIONS NORMATIVES

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per complir una obligació legal que ens és exigible, segons estableix l'art. 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD).

Per tant, són necessaris perquè puguis establir i mantenir Relacions Contractuals amb nosaltres. Si t'hi oposes, hauríem de finalitzar aquestes relacions, o bé no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per complir obligacions normatives s'indiquen tot seguit, ordenats de la (A) a la (F). Indiquem per a cadascun d'ells: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de Perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són o no tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

TRACTAMENT PER COMPLIR LA NORMATIVA DE PREVENCIÓ DEL BLANQUEIG DE CAPITALS I DEL FINANÇAMENT DEL TERRORISME

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa sobre prevenció del blanqueig de capitals del finançament del terrorisme són:

· Recollir la informació i la documentació que permet complir les mesures de diligència deguda i de coneixement dels clients;

· Comprovar la informació que ens facilitis;

· Verificar si desenvolupes o has desenvolupat càrrecs de responsabilitat pública;

· Categoritzar el teu grau de risc, en funció del qual s'aplicaran les diferents mesures de diligència deguda sobre la base de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme;

· Fer l'anàlisi de les operacions que es fan a través de CaixaBank Payments & Consumer, d'acord amb el que estableixen les obligacions legals;

· Verificar la teva relació amb societats i, si és necessari, la teva posició de control en l'estructura de propietat d'aquestes, i

· Comunicar i actualitzar mensualment la teva informació al Fitxer de Titularitats Financeres, responsabilitat del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (SEPBLAC).

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

· Dades identificatives i de contacte

· Dades de la teva activitat professional o laboral i socioeconòmiques

· Dades de contractació

· Dades financeres bàsiques

·Dades de tercers observades als extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament

· Dades de les comunicacions mantingudes amb tu

· Dades obtingudes de l'execució de models estadístics

· Dades sobre administradors, càrrecs funcionals i vinculacions societàries

· Dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social

· Informacions obtingudes de fonts d'accés públic i registres públics

Ús de perfils: aquest tractament implica l'elaboració d'un perfil que utilitzem exclusivament per a l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 10/2010, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

· Finalitat: el perfil utilitzat té com a finalitat impedir la contractació d'operatives susceptibles de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme.

· Conseqüències: els perfils són eines que ajuden a les unitats de prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme a determinar si les operatives són susceptibles o no de ser objecte de blanqueig de capitals o finançament del terrorisme i, per tant, si acceptar-les o no.

Corresponsables del tractament: les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les teves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

· CaixaBank, S.A.

· CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

· VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros

· BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.

· Nuevo Micro Bank, S.A.U.

· CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U

· Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.

· Buildingcenter, S.A.U.

· Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.

· Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.

· Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito

· CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.

· CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.

· BPI Gestão de Ativos, SGOIC, S.A.

· Banco BPI, S.A.

· Bankia Habitat, S.L.U.

Trobaràs els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: ww.caixabank.es/empresasgrupo.

B. TRACTAMENT PER COMPLIR LA NORMATIVA EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat per la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, el Reial decret 1021/2015, de 13 de novembre, pel qual s'estableix l'obligació d'identificar la residència fiscal de les persones que ostentin la titularitat o el control de determinats comptes financers i d'informar sobre aquests en l'àmbit de l'assistència mútua, i altres normatives fiscals vigents.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria tributària són:

· Comunicar a l'Administració pública les dades relatives a la seva fiscalitat, quan així estigui establert per les normes o sigui requerit per l'autoritat.

· Comunicar a la administración pública los datos relativos a su fiscalidad, cuando así esté establecido por las normas o sea requerido por la autoridad.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són

· Dades identificatives i de contacte

· Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques

· Dades de contractació

· Dades financeres bàsiques/p>

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

C. TRACTAMENT PER AL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DERIVADES DE LES POLÍTIQUES DE SANCIONS I CONTRAMESURES FINANCERES INTERNACIONALS s

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptades per la Unió Europea i el Regne d'Espanya.

Per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals, nosaltres contrastarem si constes en llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regne d'Espanya, l'Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty's Treasury (HTM) del Regne Unit o el U. S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

· Dades identificatives i de contacte

· Dades relatives a sancions internacionals

Corresponsables del tractament: les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les teves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

· CaixaBank, S.A.

· CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

· VidaCaixa, S.A. de seguros y reaseguros

· Nuevo Micro Bank, S.A.U.

· CaixaBank Asset Management SGIIC, S.A.U

· Telefónica Consumer Finance, E.F.C., S.A.

· Buildingcenter, S.A.U.

· Livingcenter Activos Inmobiliarios, S.A.U.

· Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.

· Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito

· Banco BPI, S.A.

· CaixaBank Wealth Management Luxembourg, S.A.

· Bankia Habitat, S.L.U.

Trobaràs els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: ww.caixabank.es/empresasgrupo.

D. TRACTAMENT PER A L'ATENCIÓ DE QUEIXES I RECLAMACIONS.

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és l'atenció de les consultes, queixes i reclamacions que es facin davant CaixaBank Payments & Consumer, d'acord amb la normativa aplicable a la seva condició d'entitat financera; en concret, la Llei 44/2002 de 22 de novembre, així com l'ordre ECO/73/2004, que obliga a tenir disponible un servei d'atenció al client on es puguin atendre les queixes i reclamacions dels usuaris financers.

Al seu torn, la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, obliga el responsable del tractament, en aquest cas CaixaBank Payments & Consumer, a atendre les reclamacions que es presentin davant el seu delegat de protecció de dades, així com a atendre els drets en matèria de protecció de dades que puguin exercir els interessats.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria de tractament d'atenció de queixes i reclamacions són:

· Recepció de la queixa o reclamació de l'usuari financer pel Servei d'Atenció al Client de CaixaBank Payments & Consumer;

· Resposta en el termini establert a la queixa o reclamació presentada; i

· Atenció dels drets en matèria de protecció de dades i consultes al delegat de protecció de dades de CaixaBank Payments & Consumer, així com les activitats necessàries per col·laborar amb l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de dades)

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

· Dades identificatives i de contacte

· Dades sobre capacitat jurídica i sobre necessitats especials de comunicació

· Dades de contractació

· Dades financeres bàsiques

· Dades de tercers observades als extractes

· Dades de les comunicacions mantingudes amb tu

· Dades de navegació pròpies

· Dades de sistemes d'informació creditícia

· Dades CIRBE

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

6.4. TRACTAMENTS BASATS EN L'INTERÈS LEGÍTIM DE CAIXABANK K

Aquests tractaments tenen com a base jurídica la satisfacció d'interessos legítims perseguits per CaixaBank Payments & Consumer o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos teus, o els teus drets i llibertats fonamentals, segons estableix l'art. 6.1.f) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

La realització d'aquests tractaments implicarà que haurem fet una ponderació entre els teus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que l'últim preval. En cas contrari, no realitzaríem el tractament. Pots consultar en qualsevol moment l'anàlisi de ponderació de l'interès legítim d'un tractament enviant la teva consulta a l'adreça electrònica delegado.proteccion.datos@caixabank.com

Així mateix, et recordem que tens dret a oposar-te als tractaments basats en l'interès legítim. Pots fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que t'indiquem a l'epígraf 4.

Detallem aquests tractaments tot seguit, ordenats de la (A) a la (E). Indiquem per a cadascun d'ells: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer (Interès Legítim de CaixaBank Payments & Consumer), la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l'ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són o no tractaments fets en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

A. GESTIÓ DE L'ACOMPLIMENT D'EMPLEATS, AGENTS I PROVEÏDORS

Interès legítim de CaixaBank: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer per fer aquest tractament és gestionar les relacions amb els empleats, agents, proveïdors i prescriptors en funció del seu acompliment professional.

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és fer un seguiment de l'acompliment, els objectius i els reptes professionals d'empleats, agents, proveïdors i prescriptors, mitjançant l'anàlisi de les operacions i contractacions que aquests mantenen amb els clients.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, són:

· Dades de contractació

· Dades financeres bàsiques

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Dret d'oposició al tractament: tens dret a oposar-te als tractaments basats en l'interès legítim. Pots fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que t'indiquem a l'epígraf 4.

· Ús accessori de la teva informació: en aquests tractaments de dades es tracta la informació dels clients, però la teva informació és accessòria a la finalitat perseguida. Aquests tractaments no tenen cap efecte ni conseqüència per al titular de les dades.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

B. PREVENCIÓ DEL FRAU.

Interès Legítim de CaixaBank Payments & Consumer: el l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer i les empreses corresponsables detallades en aquest epígraf per fer aquest tractament és prevenir fraus que suposin pèrdues econòmiques o reputacionals per a l'entitat o els seus clients.

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és adoptar les mesures necessàries per evitar operacions o conductes malicioses abans de la seva consecució, o revertir els seus efectes si s'arriben a produir, mitjançant la identificació d'operacions o conductes sospitoses d'intentar cometre frau a l'entitat o als seus clients./p>

Les operacions de tractament que es fan en la lluita contra el frau són:

· Verificar la identitat dels clients que es relacionen amb l'entitat per prevenir accessos fraudulents a informació o operatives.

· Revisar i analitzar les contractacions i operacions que es fan en els nostres sistemes per protegir els nostres clients del frau en qualsevol canal i prevenir ciberatacs.

· Consultar la teva identitat i la validesa dels documents identificatius aportats davant les bases de dades nacionals i internacionals gestionades per les forces i cossos de seguretat i organitzacions anàlogues, com la INTERPOL (Organització Internacional de Policia Criminal), per validar que ets el titular del document identificatiu que ens aportes i per protegir-te del frau de suplantació (que una altra persona es faci passar per tu).

· Consultar la informació inclosa en el Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD, per detectar comptes fraudulents i comunicar, si escau, les teves operacions fraudulentes.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l'epígraf 5, só

· Dades identificatives i de contacte

· Dades de la teva activitat professional o laboral i socioeconòmiques

· Dades de contractació

· Dades financeres bàsiques

· Dades de tercers observades als extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament

· Dades de les comunicacions mantingudes amb tu

· Dades de navegació pròpies

· Dades geogràfiques

· Dades obtingudes de l'execució de models estadístics

· Dades d'avaluació de risc o scoring

Ús de perfils: aquest tractament implica l'elaboració d'un perfil relatiu a la teva operativa i les teves activitats habituals, que utilitzem exclusivament per identificar situacions anòmales que poden ser indicatives d'intent de frau.

· Finalitat: el perfil utilitzat té com a finalitat identificar operatives o interaccions no habituals o allunyades del teu perfil de comportaments susceptibles de ser intents de frau o d'accés fraudulent a informació.

· Conseqüències: els perfils són eines que ajuden a identificar operacions fraudulentes, i el seu ús comporta l'aplicació de mesures que van des de la revisió detallada de l'operació, al seu bloqueig o denegació d'execució automàtica.

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Decisions automatitzades: per a la prevenció del frau utilitzarem tractaments automatitzats per intentar detectar operacions fraudulentes.

En el cas d'operacions que no puguin ser anul·lades un cop efectuades, com ara pagaments o transferències immediates, si els tractaments automatitzats detecten operacions sospitoses de no ser legítimes, les bloquejaran impedint-ne l'execució.

Pots tornar a sol·licitar l'operació, impugnar la decisió automatitzada o exercir el teu dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat contactant directament amb CaixaBank Payments & Consumer a través dels canals indicats a l'epígraf 4 d'aquesta política.

· Dret d'oposició al tractament: tens dret a oposar-te als tractaments basats en l'interès legítim. Pots fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que t'indiquem a l'epígraf 4.

· Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD: CaixaBank està adherida al Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD, en què participen les principals entitats financeres del país i que és gestionat per Sociedad Española de Sistemas de Pago, S.A. (Iberpay).

La finalitat d'aquest servei és reduir els nivells de frau relacionats amb els moviments entre comptes, mitjançant la detecció, investigació, control i possible denúncia d'operacions sospitoses i fraudulentes comeses en el compte corrent o d'estalvi dels clients. La base jurídica del tractament és l'interès legítim en la lluita contra el frau que pot afectar aquestes operacions.

CaixaBank podrà incloure, en el Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD, les dades relatives al número d'IBAN i dades identificatives del titular del compte on s'hagi detectat l'operació sospitosa o fraudulenta. Podràs consultar la llista actualitzada de les entitats participants a: https://www.iberpay.es/es/servicios/servicios/prevenci%C3%B3n-del-fraude/

Les dades es conservaran un màxim de trenta dies en el cas de les operacions sospitoses, i d'un any en el cas d'operacions fraudulentes confirmades.

Les entitats participants en el Servei de Prevenció del Frau PAYGUARD són les corresponsables de tractament de les teves dades. Pots sol·licitar els aspectes essencials de l'acord de corresponsabilitat adreçant un correu a www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos, i exercir els teus drets en relació amb el tractament de les dades a través de qualsevol dels canals indicats a l'epígraf 4. Exercici de drets i presentació de reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

Corresponsables del tractament: les empreses següents del Grup CaixaBank tractaran les teves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament:

· CaixaBank, S.A.

· CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.

· Nuevo Micro Bank, S.A.U.

· Global Payments Moneytopay, EDE, S.L.

Trobaràs els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: ww.caixabank.es/empresasgrupo.

C. CONSULTA I COMUNICACIÓ A SISTEMES D'INFORMACIÓ CREDITÍCIA EN EL MARC DE LA SOLICITUD I POSTERIOR GESTIÓ DE PRODUCTES QUE IMPLIQUEN FINANÇAMENT.

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer per fer aquest tractament és evitar impagaments i mores dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament./p>

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és avaluar la solvència i la capacitat de devolució per (i) garantir per part dels interessats un compliment adequat de les obligacions de pagament derivades de les operacions concedides, (ii) fer el seguiment i la gestió de les operacions concedides, i (iii) prevenir i gestionar l'impagament i les situacions de morositat.

Les operacions de tractament que es fan en la consulta i comunicació a fitxers de solvència són:

· Consultar la seva informació: amb caràcter previ a la concessió de les operacions que impliquin finançament, o bé per tal de dur a terme el seguiment i la gestió del risc del crèdit concedit, es consultaran les bases de dades dels següents fitxers de solvència patrimonial i de crèdit: (i) Fitxer Asnef i (ii) Fitxer Badexcug, i;

· Comunicar les seves dades personals: si deixes de pagar qualsevol de les obligacions dineràries que has contret amb nosaltres en relació amb les nostres Relacions Contractuals, podrem comunicar les dades de l'impagament als mateixos fitxers de solvència patrimonial i de crèdit, en les condicions i amb els requisits que preveu la normativa.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat són les següents:

· Dades identificatives i de contacte

· Dades de contractació

· Dades financeres bàsiques

· Dades de sistemes d'informació creditícia

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Dret d'oposició al tractament: tens dret a oposar-te als tractaments basats en l'interès legítim. Pots fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que t'indiquem a l'epígraf 4.

Corresponsables del tractament: CaixaBank Payments & Consumer i els fitxers de solvència Asnef i Badexcug fan aquest tractament en règim de corresponsabilitat. Tot seguit t'indiquem les dades de contacte dels fitxers de solvència:

· Fitxer Asnef: Asnef Equifax Serveis d'Informació sobre Solvència i Crèdit. Apartat de correus 10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)

· Fitxer Badexcug: Apartat de correus 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

D. OBTENCIÓ DE DADES DE CONTACTE ADDICIONALS PER A LA GESTIÓ DE SITUACIONS D'IMPAGAMENT

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer és recuperar deute en situacions d'impagament, per a la qual cosa cal tenir dades de contacte actualitzades dels clients.

Finalidad: la finalitat d'aquest tractament és recollir informació de contacte addicional dels clients per contactar amb ells en cas d'incompliment de les seves obligacions contractuals.

Les dades de contacte addicionals s'obtenen de fonts d'accés públic a través d'agències de recuperació de deute i d'investigació, garantint sempre que les dades recollides compleixin el principi de qualitat i que s'obtinguin de manera lícita.

Tipologies de dades tractades: les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat són les següents:

· Dades identificatives i de contacte

· Informacions obtingudes de fonts d'accés públic i registres públics

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Dret d'oposició al tractament: tens dret a oposar-te als tractaments basats en l'interès legítim. Pots fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que t'indiquem a l'epígraf 4.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

E. ELABORACIÓ D'INFORMES DE GESTIÓ I MODELS MATEMÀTICS.

Interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer: l'interès legítim de CaixaBank Payments & Consumer per fer aquest tractament és dissenyar, organitzar i optimitzar la teva activitat empresarial i la teva activitat comercial de la manera més eficient possible, per a la qual cosa cal disposar d'informes sobre la gestió i l'activitat de la companyia i del mercat, així com d'algoritmes matemàtics d'anàlisi avançada d'informació.

Finalitat: la finalitat d'aquest tractament és elaborar informes sobre l'activitat de la companyia i la seva relació amb el mercat, sobre la composició i evolució de la seva base de clients i sobre la conveniència i eficàcia dels seus productes i serveis, que permetin la seva direcció i gestió eficient, i crear i mantenir models estadístics i matemàtics que permetin fer els tractaments detallats en aquesta política que requereixin càlculs i anàlisis avançades de la informació.

Tipologies de dades tractades les dades que tractarem per a aquesta finalitat són les que s'han identificat prèviament en cadascun dels tractaments, aplicant, quan sigui possible, tècniques d'anonimització o pseudoanonimització per garantir que aquests tractaments no tinguin impacte en els drets dels seus titulars, i que el resultat dels tractaments siguin informes amb informació estadística o agregada, o fórmules matemàtiques o algorítmiques.

Altra informació rellevant: tot seguit trobaràs altra informació important sobre aquest tractament:

· Dret d'oposició al tractament: tens dret a oposar-te als tractaments basats en l'interès legítim. Pots fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que t'indiquem a l'epígraf 4.

· Tractament de dades accessori: els tractaments de dades per a la creació d'informes estadístics i models matemàtics no tenen com a finalitat el tractament de les dades en relació amb els clients de manera individual.

Aquest tractament de dades és necessari, però accessori a la finalitat principal, que és elaborar informes de gestió o fórmules algorítmiques o matemàtiques, i per això es fa utilitzant sempre que és possible tècniques d'anonimització o, si no, de pseudoanonimització i minimització de la informació tractada.

Aquests tractaments no tenen cap afectació individual ni conseqüència sobre els titulars de les dades.

Responsable del tractament: el responsable d'aquest tractament és CaixaBank Payments & Consumer. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

7. Destinataris de les dades

Responsable i corresponsables del tractament de les dades

Les dades que tractem en la teva condició de client de CaixaBank Payments & Consumer les tractem des de CaixaBank Payments & Consumer. Si els tractaments són en corresponsabilitat, els fan les empreses del Grup CaixaBank, d'acord amb el que hem exposat per a cadascun dels tractaments.

Autoritats o organismes oficials

Les entitats de crèdit, com CaixaBank Payments & Consumer, i altres proveïdors de serveis de pagament podem estar obligats legalment a facilitar informació sobre les transaccions que fem a les autoritats o organismes oficials d'altres països situats tant dins com fora de la Unió Europea. Aquesta obligació es dona en el marc de la lluita contra el finançament del terrorisme i formes greus de delinqüència organitzada i la prevenció del blanqueig de capitals, així com en el marc de la supervisió prudencial de les entitats de crèdit que fan el Banc d'Espanya i el Banc Central Europeu.

També poden estar subjectes a aquesta obligació els sistemes de pagament i prestadors de serveis tecnològics amb els quals mantenim relacions i als quals transmetem les dades per dur a terme transaccions.

Fitxers de compliment o incompliment d'obligacions dineràries

Si deixes de pagar qualsevol de les obligacions dineràries que has contret amb nosaltres en relació amb les nostres Relacions Contractuals, podrem comunicar, en les condicions i amb els requisits que preveu la normativa, les dades de l'impagament als sistemes d'informació creditícia següents:

· Fitxer Asnef: Asnef Equifax Serveis d'Informació sobre Solvència i Crèdit. Apartat de correus 10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)

· Fitxer Badexcug: Apartat de correus 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

Així mateix, t'informem que pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les teves dades personals i de no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei, davant aquests fitxers de compliment o incompliment a les adreces que t'hem indicat.

Comunicació de dades en l'externalització de serveis

A vegades, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal.

Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que realitzem una selecció responsable de prestadors de serveis que inclou requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.

La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és:

> Serveis de back office financer

> Serveis de suport administratiu

> Serveis d'auditoria i consultoria

> Serveis jurídics i de recuperació d'impagats

> Serveis de pagament

> Serveis de màrqueting i publicitat

> Serveis d'enquestes

> Serveis de call center

> Serveis logístics

> Serveis de seguretat física

> Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes d'informació, arquitectura, allotjament, processament de dades)

> Serveis de telecomunicacions (veu i dades)

> Serveis d'impressió, ensobrament, enviaments postals i missatgeria

> Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física)

> Serveis de manteniment d'edificis, instal·lacions i equips

8. Terminis de conservació de les dades

Conservació per al manteniment de les relacions contractuals

Tractarem les teves dades mentre segueixin vigents les Relacions Contractuals que hàgim establert.

Conservació de les autoritzacions per als tractaments basats en el consentiment

Farem tractaments de dades basats en el teu consentiment, fins que el revoquis.

Si cancel·les tots els teus contractes de productes i serveis amb les empreses del grup CaixaBank, però no revoques els consentiments que ens hagis donat, nosaltres automàticament els deixarem sense efecte des que deixis de ser client.

Conservació per al compliment d'obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacions

Un cop revocades les autoritzacions d'ús de les teves dades mitjançant la retirada del seu consentiment, o finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagis establert amb nosaltres, conservarem les teves dades únicament per complir les obligacions legals i per permetre la formulació, exercici o defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.

Tractarem aquestes dades aplicant-hi les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que només són utilitzades per a aquestes finalitats.

Destrucció de les dades

Destruirem les teves dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l'activitat de CaixaBank Payments & Consumer i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre nosaltres dos.

9. Transferències de dades fora de l'espai econòmic europeu

A CaixaBank Payments & Consumer tractem les teves dades dins l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins l'Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un grau de protecció adequat.

Si recorrem a prescriptors o necessitem utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l'Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un grau de protecció adequat, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament les teves dades.

Per fer-ho, exigim les garanties adequades a aquests prescriptors i als proveïdors de serveis d'acord amb el que estableix el RGPD, de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees, o bé que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea.

10. Decisions automatitzade

A l'epígraf 6 d'aquesta Política t'informem sobre els tractaments que incorporen decisions automatitzades.

A més, si durant les Relacions Contractuals que mantens amb nosaltres utilitzem mecanismes que puguin adoptar decisions basades exclusivament en el tractament automatitzat (és a dir, sense la participació d'una persona) que puguin produir efectes jurídics sobre tu o sobre la teva persona, o que et puguin afectar significativament (per exemple, denegar-te la contractació d'un producte concret), te n'informarem en la documentació contractual del producte o servei que ens hagis sol·licitat, i també t'informarem de la lògica en virtut de la qual s'adopta la decisió.

Així mateix, en aquest moment, adoptarem mesures per salvaguardar els teus drets i interessos facilitant-te el dret a obtenir intervenció humana, a expressar el teu punt de vista i a impugnar la decisió.

11. Revisió

Farem una revisió d'aquesta Política de Privacitat cada vegada que sigui necessari per mantenir-te degudament informat; per exemple, amb motiu de la publicació de normes o criteris nous o de la realització de nous tractaments.

Sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta Política de Privacitat, t'avisarem pels canals de comunicació habituals.

Data de l'última revisió: 15/12/21