Descarrega imatge

CARACTERÍSTIQUES DE L'ASSEGURANÇA

  • Assegurança de protecció de pagaments i préstecs de caràcter voluntari, vinculada al finançament. Una de les seves finalitats principals és assegurar el pagament del saldo pendent del finançament en el moment en què es produeixi un determinat sinistre.

  • Permet protegir-te davant de diverses eventualitats, com la desocupació o l'ús fraudulent de la teva targeta, perquè no t'hagis de preocupar per res.

  • Les cobertures de l'assegurança de protecció de pagaments i préstecs es comercialitzen en format de pack i s'ofereixen en funció de les característiques i condicions de l'acord comercial.

 download-x

 

COBERTURES

Els nostres assessors t'informaran de manera personalitzada sobre totes les cobertures disponibles.

Dona i home paraigua, cobertures

MORT

PLUS ICON

Proporciona a l'assegurat la garantia de liquidar el saldo pendent del préstec en cas de defunció, tant si és per malaltia com per accident. 

GRAN INVALIDESA

PLUS ICON

Proporciona a l'assegurat la garantia de liquidar el saldo pendent del préstec en cas de gran invalidesa, sigui per malaltia o accident. 

DESOCUPACIÓ O INCAPACITAT TEMPORAL

PLUS ICON

Desocupació: 
Cobreix l'acomiadament a clients amb contracte indefinit, personal eventual (interins) i socis de cooperatives. El requisit principal és que l'INEM reconegui la situació de desocupació. Té una carència de dos mesos des de la signatura del contracte i una franquícia d'un mes. 
Incapacitat temporal: 
Cobreix la incapacitat temporal a autònoms, funcionaris de carrera i clients amb contracte temporal. I té una carència de dos mesos, només per a malaltia, des de la signatura del contracte i una franquícia d'un mes. 
Indemnització en tots dos casos: 
- Indemnització que es percep en targetes: s'indemnitzarà amb el 10 % del saldo de què s'hagi disposat en la data de la incapacitat temporal, de forma mensual amb un màxim de sis mensualitats consecutives, independentment de la forma de pagament del client i amb un màxim de 400 €/mes. 
- Indemnització que es percep en préstecs: S'indemnitzarà amb l'import de la quota mensual, amb un màxim de sis mensualitats consecutives o 18 d'alternes, i amb un màxim de 400 €/mes. 

GARANTIA DE COMPRA (EXCLUSIU TARGETES)

PLUS ICON

Ofereix protecció davant el robatori, o la destrucció total del bé, sempre que el robatori o la destrucció total es produeixi dins els 90 dies següents a la compra, amb un límit màxim de 2.500 €.

ÚS FRAUDULENT (EXCLUSIU TARGETES)

PLUS ICON

Ofereix protecció davant l'ús de la targeta per part d'un tercer, sense autorització, i que derivi en un deute. Aquesta prestació tindrà com a límit màxim 150 €.