Descarrega imatge

CARACTERÍSTIQUES
DE L'ASSEGURANÇA¹

  • Assegurança de crèdit i de finançament de cotxe de caràcter voluntari, vinculada al finançament; una de les seves finalitats principals és assegurar el pagament del saldo pendent del finançament en el moment en què es produeixi un determinat sinistre.

  • Permet protegir el teu client davant de diverses eventualitats, com ara la desocupació, perquè no s'hagi de preocupar per res.

  • És una assegurança de crèdit i de finançament de cotxe que aportarà la tranquil·litat que necessiti el teu client.

  • Les cobertures es comercialitzen en format de pack i s'ofereixen en funció de les característiques i condicions de l'acord comercial.

 download-x

COBERTURES

Oferim les cobertures necessàries per garantir la tranquil·litat
dels teus clients:

MORT

PLUS ICON

Proporciona a l'assegurat la garantia de liquidar el saldo pendent del préstec en cas de defunció, sigui per malaltia o accident.

GRAN INVALIDESA

PLUS ICON

Proporciona a l'assegurat la garantia de liquidar el saldo pendent del préstec en cas de gran invalidesa, sigui per malaltia o accident.

DESOCUPACIÓ O INCAPACITAT TEMPORAL

PLUS ICON

Desocupació:

Aquesta assegurança de crèdit i de finançament de cotxe cobreix l'acomiadament a clients amb contracte indefinit, personal eventual (interins) i socis de cooperatives. El requisit principal és que l'INEM reconegui la situació de desocupació. Té una carència de dos mesos des de la signatura del contracte i una franquícia d'un mes.

Incapacitat temporal:

Cobreix la incapacitat temporal a autònoms, funcionaris de carrera i clients amb contracte temporal. I té una carència de dos mesos, només per a malaltia, des de la signatura del contracte i una franquícia d'un mes.

Indemnització en tots dos casos:

- Indemnització que es percep en targetes: s'indemnitzarà amb el 10 % del saldo de què s'hagi disposat en la data de la incapacitat temporal, de forma mensual amb un màxim de sis mensualitats consecutives, independentment de la forma de pagament del client i amb un màxim de 400 €/mes.

- Indemnització que es percep en préstecs: S'indemnitzarà amb l'import de la quota mensual, amb un màxim de sis mensualitats consecutives o 18 d'alternes, i amb un màxim de 400 €/mes.

ASSEGURANÇA D'INCAPACITAT COMPENSATÒRIA AUTOMOBILÍSTICA

PLUS ICON

Cobreix el risc de pèrdua total del vehicle finançat per robatori, accident o incendi, quan sigui impossible reparar-lo. És complementària a qualsevol altra assegurança contractada a tot risc o a tercers.


Publicidad: (1) Información sujeta a las condiciones de la póliza. Seguro voluntario contratado con VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros con CIF A-58333261 y SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros con CIF A-28011864. En caso de suscripción de la operación del seguro, la realizará CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C, E.P., S.A.U., que hace de intermediario en la contratación del seguro como operador de banca seguros vinculado de VidaCaixa, S.A.U. de Seguros y Reaseguros, de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros y de Metlife Europe, D.A.C. Sucursal en España y está inscrito en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros de la Dirección de Seguros y Fondos de Pensiones, con el número OV0077, según se puede comprobar ante este (Registro), con domicilio en el paseo de la Castellana, 44, Madrid (DP 28046), teléfono 91 339 70 00, www.dgsfp.mineco.es CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C, E.P., S.A.U. tiene concertado con la entidad aseguradora ZURICH Insurance Plc, Sucursal en España, con NIF W-0072130H, el correspondiente seguro de responsabilidad civil profesional para la cobertura de las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional, todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y dispone de una capacidad financiera de acuerdo con los requisitos legales.