SEGURIDADE E INFORMACIÓN LEGAL

En xeral

CaixaBank Payments & Consumer cumpre integramente coa normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal e cos compromisos de confidencialidade propios da súa actividade; e adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para que a información estea sempre actualizada e non conteña erros solicítase que se comuniquen canto antes as posibles modificacións e rectificacións dos datos de carácter persoal.

Comunicación de datos

CaixaBank Payments & Consumer non cederá os datos de carácter persoal sen o consentimento expreso do seu titular. Non obstante, os datos poderán ser comunicados a organismos públicos para cumprir cunha obriga legal requirida, así como a provedores de servizos de CaixaBank Payments & Consumer para a xestión de tales servizos.

Período de conservación dos datos

Os datos serán tratados mentres permanezan vixentes as finalidades para as que foron solicitados, así como durante as xestións derivadas destas ata un máximo de seis meses; e conservaranse, de acordo coa normativa de protección de datos, durante o prazo de prescrición das accións derivadas das relacións acordadas para o servizo e/ou o contrato que se subscribise.

 

Exercicio de dereitos e reclamacións

CaixaBank Payments & Consumer é a responsable do tratamento de datos que se refire neste documento e, ante esta, o seu titular pode exercer os dereitos previstos na normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal -(acceso, portabilidade, revogación do consentimento, rectificación, oposición, limitación e supresión)-, en especial no Regulamento xeral de protección de datos europeos (“GDPR”), mediante un escrito dirixido a Pintor Sorolla, 2-4, 46002 de (Valencia), a través desta web ou por correo electrónico (ejerciciodederechos@caixabankconsumer.com), e/ou ante o seu delegado de protección de datos (“DPO”) a través de www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos. Así mesmo, o titular pode dirixir as reclamacións en relación co tratamento dos datos ao devandito DPO de CaixaBank Consumer Finance e/ou á Axencia Española de Protección de Datos.

Na web

Cando na web se solicite que se encha un formulario en que se recollan datos de carácter persoal, informarase do destinatario da información, da finalidade para a que se recollen os datos, da identidade e enderezo do responsable do seu tratamento e da facultade do usuario titular dos datos de exercitar os seus dereitos en materia de protección de datos. Os datos persoais recollidos só serán tratados coa expresada finalidade e sempre co consentimento expreso do seu titular.

CaixaBank Payments & Consumer utiliza cookies na web. Pode consultar a política de cookies aquí.

No contrato

Se se subscribiu un contrato de financiamento con CaixaBank Payments & Consumer, o tratamento dos datos é o dirixido á execución e mantemento da devandita relación contractual, así como ao cumprimento de determinadas obrigas previstas na normativa que resulta aplicable en materia de crédito responsable (Lei 16/2011, do 24 de xuño, de contratos de crédito ao consumo, Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios e Circular 5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos). Tales tratamentos dos datos son indispensables e, polo tanto, a falta de consentimento a estes ou a súa posterior revogación suporá a cancelación do devandito contrato de financiamento.

Independentemente diso, CaixaBank Consumer Finance pode efectuar tamén determinados tratamentos dos datos coas seguintes finalidades:

- De acordo co interese lexítimo, é posible enviarlle información sobre os seus produtos e servizos que sexan similares aos xa contratados e que se adapten ao seu perfil e intereses segundo a información de que se dispoña en CaixaBank Payments & Consumer. O devandito tratamento poderá ter lugar durante a vixencia da relación contractual e durante os doce (12) meses seguintes a contar a partir da súa finalización. Pode exercer o seu dereito de oposición tal como se indica no anterior apartado “Exercicio de dereitos e reclamacións”.

- De acordo co seu consentimento, facilitado expresamente e con carácter previo, Caixabank Payments & Consumer pode tratar os seus datos para remitirlle información sobre os produtos e servizos que comercialice, xa sexan propios ou de terceiros, que se adapten ao seu perfil e intereses segundo a información de que se dispoña e tamén a que se obteña doutras fontes. Así mesmo, e tamén unicamente se así o consentiu expresamente, os datos poderán cederse a terceiras empresas relacionadas con CaixaBank Payments & Consumer coa finalidade de que estas poidan enviarlle información comercial sobre os seus produtos.

Descarga a nosa app