COBERTURAS

Os nosos asesores vante informar de maneira personalizada de todas as coberturas dispoñibles.

Muller e home paraugas, coberturas

FALECEMENTO POR ACCIDENTE

PLUS ICON

Cando, a consecuencia do accidente cuberto e dentro do prazo dun ano desde a súa ocorrencia, o asegurado falece. 

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL

PLUS ICON

Cando, a consecuencia directa do accidente cuberto e dentro do prazo dun ano desde a súa ocorrencia, se manifesten no asegurado secuelas físicas irreversibles, non englobables nos supostos de invalidez permanente total. 

INVALIDESA PERMANENT TOTAL

PLUS ICON

Quan, com a conseqüència de l'accident cobert i dins el termini d'un any després d'haver-lo patit, es manifestin en l'assegurat les pèrdues irreversibles següents: 
- Ceguesa absoluta o pèrdua total de la visió d'un ull. 
- Paràlisi completa. 

PERDA DUN OU VARIOS DESTES MEMBROS

PLUS ICON

Man, pé, brazo ou perna. 

GARANTÍA ADICIONAL DE GASTOS DE SECUESTRO

PLUS ICON

En caso de producirse o secuestro do medio de transporte, a entidade aseguradora pagará como máximo o capital determinado neste certificado, en concepto de gastos necesarios e xustificados. 

GARANTÍA DE REEMBOLSO DE COMPRAS PAGAS CON TARXETA

PLUS ICON

Se como consecuencia dun accidente na súa vida privada ou no exercicio da súa profesión se produce o falecemento ou a invalidez permanente total do asegurado, a entidade aseguradora aboará ao beneficiario o importe correspondente ao volume dos débitos por compras que consten cargados no extracto da conta da tarxeta correspondentes ao titular desta e referidos aos doce últimos meses anteriores ao accidente cuberto.