Déixanos os teus datos e chamámoste gratis

Darémosche unha resposta na mesma chamada

Es cliente de CaixaBank Payments & Consumer?*

Datos persoais

Formato de DNI non aceptado
Formato de texto non aceptado

Datos de contacto

Formato de teléfono non aceptado
Formato de enderezo electrónico non aceptado

Declaro expresamente que lin e acepto a seguinte cláusula relativa á protección de datos de carácter persoal.

Ler e aceptar a cláusula

Os datos persoais solicitados mediante este formulario serán tratados por CaixaBank Payments & Consumer coa finalidade de atender a súa consulta e enviarlle a información solicitada.

A persoa interesada pode exercer os dereitos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (RXPD) e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, en relación cos seus datos dirixíndose a CaixaBank Payments & Consumer na c/ Pintor Sorolla, 2-4 de (46002) Valencia ou a www.caixabankpc.com/es/ejerciciodederechos.