Seguridade e información legal

Reclamacións

Servizo de Atención ao Cliente

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C.S.A., Sociedade Unipersoal, adheriuse ao Servizo de Atención ao Cliente encargado de atender e resolver as queixas e reclamacións dos seus clientes e das entidades do Grupo ”CaixaBank” adheridas a este servizo.

Os clientes poden presentar as súas reclamacións ante o Servizo de Atención ao Cliente a través dunha das seguintes opcións:

• Mediante o formulario habilitado na Área privada de clientes, no separador “Servizos”, apartado “Reclamacións”.

• A través do seguinte formulario:  Formulario portal público.

• Mediante un escrito enviado ao enderezo postal: Calle Pintor Sorolla, 2-4, 46002, Valencia.

• Mediante un escrito entregado nunha oficina de CaixaBank.

• Mediante unha mensaxe enviada ao enderezo electrónico servicio.cliente@caixabank.com.

Ademais, o Servizo de Atención ao Cliente dispón dun prazo máximo de 1 mes con carácter xeral e 15 días hábiles no caso de reclamacións sobre servizos de pagamento para resolver as reclamacións de acordo co seu regulamento de funcionamento. En caso de desconformidade coa resolución ou se transcorreu o prazo indicado sen que se emitise ningún pronunciamento, o cliente pode formular a súa reclamación ante os servizos de reclamacións dos supervisores.

 

Regulamentos

 

1. Regulamento para a defensa do cliente de Caixabank, S.A.

 

Servizos de reclamacións dos supervisores

1. Servizos bancarios: as reclamacións poden dirixirse ao Servizo de Reclamacións do Banco de España (Calle de Alcalá, 50, 28014, Madrid)

 http://www.bde.es

2. Seguros e plans de pensións: as reclamacións poden dirixirse á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións (Paseo de la Castellana, 44, 28046, Madrid) (PDF)

http://www.dgsfp.mineco.es/

3. Plataforma de Resolución de Litixios en Liña da Unión Europea

 

Servizos de Reclamacións das Compañías Aseguradoras vinculadas

1. SegurCaixa: facer clic aquí

2. VidaCaixa: facer clic aquí

 

Información ao consumidor (Cataluña)

Faise constar a existencia do servizo de consulta telefónica do consumidor, prestado pola Generalitat de Cataluña, a través do número 012. Existen follas oficiais de reclamación/denuncia a disposición dos clientes. A entidade dispón dun servizo telefónico gratuíto a través do número 900 101 538. Así mesmo, faise constar que, de acordo co que se dispón na Lei 22/2010, do 20 de xullo, do Código de Consumo de Cataluña, as persoas consumidoras poden solicitar un modelo das condicións xerais dos contratos de servizos financeiros básicos que poidan ter interese en concertar.

 

Normativa xeral de protección dos consumidores e condicións de contratación:

- Real decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias.

- Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre condicións xerais da contratación. Orde EHA/1718/2010, do 11 de xuño, de regulación e control da publicidade dos servizos e produtos bancarios.

- Lei 22/2007, do 11 de xullo, sobre comercialización a distancia de servizos financeiros destinados aos consumidores.

- Lei 7/2017, do 2 de novembro, pola que se incorpora ao ordenamento xurídico español a Directiva 2013/11/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, do 21 de maio de 2013, relativa á resolución alternativa de litixios en materia de consumo.

 

Crédito ao consumo:

· Lei 16/2011, do 24 de xuño, de contratos de crédito ao consumo.

 

Normativa xeral sobre servizos bancarios:

· Orde EHA/2899/2011, do 28 de outubro do Ministerio de Economía e Facenda, de transparencia e protección do cliente de servizos bancarios

- Circular 5/2012, do 27 de xuño, do Banco de España, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos.

- Orde ECE/228/2019, do 28 de febreiro, sobre contas de pagamento básicas, procedemento de traslado de contas de pagamento e requisitos dos sitios web de comparación.

 

Mediación de seguros:

· Lei 26/2006, do 17 de xullo, de mediación de seguros.

 

Servizos de pagamento:

- Real decreto-lei 19/2018, do 23 de novembro, de servizos de pagamento e outras medidas urxentes en materia financeira.

- Orde EHA/1608/2010, do 14 de xuño, sobre transparencia das condicións e requisitos de información aplicables aos servizos de pagamento.

- Regulamento (UE) 260/2012, do Parlamento Europeo e do Consello, do 14 de marzo, polo que se establecen requisitos técnicos e empresariais para as transferencias e os cargos domiciliados en euros, e polo que modifica o Regulamento (CE) 924/2009.

 

Servizo de atención ao cliente:

- Lei 44/2002, do 22 de novembro, de medidas de reforma do sistema financeiro, modificada pola Lei 2/2011, do 4 de marzo, de economía sostible.

- Orde ECO/734/2004 do 11 de marzo, sobre departamentos e servizos de atención ao cliente e o defensor do cliente das entidades financeiras.

- Orde ECC/2502/2012, do 16 de novembro, pola que se regula o procedemento de presentación de reclamacións ante os servizos de reclamacións do Banco de España, a Comisión Nacional do Mercado de Valores e a Dirección Xeral de Seguros e Pensións.

Descarga a nosa app