Reclamacións

Información do cliente

Es cliente de CaixaBank Payments & Consumer?*

Se es cliente de CaixaBank Payments & Consumer, atenderémoste da forma máis axeitada a través da túa área privada. Ir á área privada Ir á área privada

Se non dispós aínda dos teus datos de acceso á área privada, fai clic aquí clic aquí

Datos persoais

Formato de DNI non aceptado
Formato de texto non aceptado
Formato de texto non aceptado
Formato de texto non aceptado

Datos de contacto

Formato de teléfono non aceptado
Formato de enderezo electrónico non aceptado

Declaro expresamente que lin e acepto a seguinte cláusula relativa á protección de datos de carácter persoal

Ler e aceptar a cláusula

Os datos persoais solicitados mediante este formulario serán tratados por CaixaBank Payments & Consumer coa finalidade de atender a súa consulta e enviarlle a información solicitada.

A persoa interesada pode exercer os dereitos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (RXPD) e na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, en relación cos seus datos dirixíndose a CaixaBank Payments & Consumer na c/ Pintor Sorolla, 2-4 de (46002) Valencia ou a www.caixabankpc.com/es/ejerciciodederechos.