Datos do establecemento

Os campos marcados con * son obrigatorios

Formato incorrecto
Formato incorrecto
Formato incorrecto
Formato incorrecto
Formato incorrecto
Formato incorrecto
Formato incorrecto
Formato incorrecto
Formato incorrecto
Formato de enderezo electrónico non aceptado

Cliente "CaixaBank"*:

Realizarías o mantemento dos equipos?

Declaro expresamente que lin e acepto a seguinte cláusula relativa á protección de datos de carácter persoal.

Ler e aceptar a cláusula

Autorizo expresamente a CaixaBank Equipment Finance, S.A., para que, de acordo coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais e co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que fai ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), e con calquera outra normativa que o desenvolva, poida tratar os datos de carácter persoal obtidos mediante este formulario coa única finalidade de atender a/s consulta/s da persoa interesada e/ou enviarlle a información solicitada. Os datos persoais solicitados mediante este formulario incorporaranse nun ficheiro do que é responsable CaixaBank Equipment Finance, S.A., sociedade unipersoal, para os efectos anteriormente mencionados.

A persoa interesada poderá exercitar os dereitos en relación cos datos de carácter persoal da súa titularidade de acordo coa normativa. Para exercitar estes dereitos poderá dirixirse por escrito a CaixaBank Equipment Finance, S.A., c/ Pintor Sorolla, 2-4, de (46002) Valencia, anexando unha copia dun documento oficial de identificación, ou a calquera das súas oficinas.