A CaixaBank Payments & Consumer ens sumem a les mesures excepcionals impulsades per combatre el coronavirus

Davant la situació d'emergència sanitària global causada per la COVID-19, el dimecres 18 de març es va publicar al BOE el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, el qual detalla el procés per sol·licitar la suspensió de pagament i la documentació necessària per acreditar la situació de vulnerabilitat.

La suspensió de pagament implicarà l'ajornament automàtic de les quotes dels préstecs i/o pagaments de targetes de crèdit durant tres mesos.

A qui van dirigides?

A persones físiques que siguin treballadors per compte d'altri que s'hagin quedat sense feina o a empresaris/professionals que pateixin una caiguda substancial en les seves vendes, de més del 40%, sempre que es donin totes les circumstàncies següents:

 • El conjunt d'ingressos mensuals de la unitat familiar no superi tres vegades l'IPREM mensual (1.613,52 €). Aquesta xifra es pot ampliar en supòsits de fills o de persones de més de 65 anys a càrrec, o membres de la unitat familiar amb discapacitat superior al 33%.
 • Si es té contractat un préstec hipotecari, que la quota hipotecària més les despeses i els subministraments bàsics siguin superiors o iguals al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Si no es té contractat un préstec hipotecari, que la renda pel lloguer de l'habitatge habitual i/o qualsevol mena de finançament sense garantia hipotecària davant d'una entitat financera més les despeses i els subministraments bàsics sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • I que, a conseqüència de l'emergència sanitària, a) la càrrega hipotecària (per als clients amb préstec hipotecari) o b) els costos periòdics (com la renda pel lloguer) i/o qualsevol mena de finançament sense garantia hipotecària davant d'una entitat financera hagin augmentat més d'un 30% sobre la renda familiar.

Quina vigència tenen les mesures i quan es poden sol·licitar?

 • Es tracta d'una suspensió del pagament durant tres mesos amb caràcter prorrogable.
 • La sol·licitud es pot fer entre el 19 de març de 2020 i fins a un mes després del final de la vigència de l'estat d'alarma.

Quina documentació he d'aportar?

En el cas de treballadors per compte d'altri en situació d'atur:

 • Certificat d'atur.
 • Declaració responsable del deutor o els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.

En el cas d'empresaris o professionals/autònoms/treballadors per compte propi:

 

 • Declaració responsable del deutor o els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.
 • En cas de cessament d'activitat, el certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

Si els ingressos mensuals de la unitat familiar superen 3xIPREM (1.613,52 €): Llibre de família i/o certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge.

Si escau, declaració de discapacitat per validar l'increment corresponent que justifiqui la seva adhesió.

A més, una sol·licitud de suspensió de pagament:

 • Es tracta del document mitjançant el qual ens sol·licites formalment la concessió de la suspensió en el pagament de les quotes del préstec o de la targeta de crèdit.
 • Conté, a més, un annex, en què es detalla tota l'altra documentació que has d'adjuntar a la teva sol·licitud.
 • IMPORTANT: Inclou un compromís per part teva, amb validesa legal, que les dades que ens facilites són completament certes i reals.

Pots sol·licitar-ho baixant aquest PDF i enviant-lo a suspensiondepago@CaixaBankpc.com

 

Sol·licitar suspensió de pagament del préstec

Sol·licitar suspensió de pagament de targeta crèdit

Sol·licitar suspensió de pagament per Pymes

Tractament de dades personals

Les teves dades són tractades per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb domicili social a C/ Caleruega, 102, de (28033) Madrid i CIF A08980153; inscrita en el Reg. Merc. de Madrid, tom 36.556, foli 29, full M-656492. Inscrita amb el núm. 8776 en el Reg. d'EFC del Banc d'Espanya.

Dades de contacte del delegat de Protecció de dades: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos

Finalitats del tractament: les dades i la informació recollides (les “dades”) són necessàries (i) per tramitar la sol·licitud i es tractaran amb aquesta finalitat, així com (ii) per complir les obligacions normatives exigibles a CaixaBank Payments & Consumer.

Base legitimadora del tractament: (i) execució contractual i (ii) compliment de les obligacions legals aplicables a CaixaBank Payments & Consumer.

Comunicació de les dades: les dades es podran comunicar a autoritats i organismes públics per al compliment d'una obligació legal requerida, així com a proveïdors de serveis i tercers necessaris per a la gestió i l'execució d'aquesta sol·licitud.

Període de conservació de les dades: a l'efecte de la tramitació d'aquesta sol·licitud, les dades es tractaran mentre continuïn vigents les relacions derivades de la tramitació sol·licitada.

Les dades es conservaran durant el termini de prescripció de les accions derivades d'aquestes relacions amb l'única finalitat de complir les obligacions legals requerides i per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Exercici de drets

El titular de les dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat, d'acord amb la normativa, a l'apartat de correus 209 - 46080 València o a www.caixabankpc.com/ejerciciodederechos

També pot adreçar qualsevol reclamació derivada del tractament de les dades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Descarrega la nostra App