A CaixaBank Payments & Consumer ens sumem a les mesures excepcionals impulsades per combatre el coronavirus

Davant la situació d'emergència sanitària global causada per la COVID-19, el dimecres 18 de març es va publicar al BOE el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19, el qual detalla el procés per sol·licitar la suspensió de pagament i la documentació necessària per acreditar la situació de vulnerabilitat.

La suspensió de pagament implicarà l'ajornament automàtic de les quotes dels préstecs i/o pagaments de targetes de crèdit durant tres mesos.

A qui van dirigides?

A persones físiques que siguin treballadors per compte d'altri que s'hagin quedat sense feina o a empresaris/professionals que pateixin una caiguda substancial en les seves vendes, de més del 40%, sempre que es donin totes les circumstàncies següents:

 • El conjunt d'ingressos mensuals de la unitat familiar no superi tres vegades l'IPREM mensual (1.613,52 €). Aquesta xifra es pot ampliar en supòsits de fills o de persones de més de 65 anys a càrrec, o membres de la unitat familiar amb discapacitat superior al 33%.
 • Si es té contractat un préstec hipotecari, que la quota hipotecària més les despeses i els subministraments bàsics siguin superiors o iguals al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Si no es té contractat un préstec hipotecari, que la renda pel lloguer de l'habitatge habitual i/o qualsevol mena de finançament sense garantia hipotecària davant d'una entitat financera més les despeses i els subministraments bàsics sigui superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • I que, a conseqüència de l'emergència sanitària, a) la càrrega hipotecària (per als clients amb préstec hipotecari) o b) els costos periòdics (com la renda pel lloguer) i/o qualsevol mena de finançament sense garantia hipotecària davant d'una entitat financera hagin augmentat més d'un 30% sobre la renda familiar.

Quina vigència tenen les mesures i quan es poden sol·licitar?

 • Es tracta d'una suspensió del pagament durant tres mesos amb caràcter prorrogable.
 • La sol·licitud es pot fer entre el 19 de març de 2020 i fins a un mes després del final de la vigència de l'estat d'alarma.

Quina documentació he d'aportar?

En el cas de treballadors per compte d'altri en situació d'atur:

 • Certificat d'atur.
 • Declaració responsable del deutor o els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.

En el cas d'empresaris o professionals/autònoms/treballadors per compte propi:

 

 • Declaració responsable del deutor o els deutors relativa al compliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients.
 • En cas de cessament d'activitat, el certificat emès per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

Si els ingressos mensuals de la unitat familiar superen 3xIPREM (1.613,52 €): Llibre de família i/o certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a l'habitatge.

Si escau, declaració de discapacitat per validar l'increment corresponent que justifiqui la seva adhesió.

A més, una sol·licitud de suspensió de pagament:

 • Es tracta del document mitjançant el qual ens sol·licites formalment la concessió de la suspensió en el pagament de les quotes del préstec o de la targeta de crèdit.
 • Conté, a més, un annex, en què es detalla tota l'altra documentació que has d'adjuntar a la teva sol·licitud.
 • IMPORTANT: Inclou un compromís per part teva, amb validesa legal, que les dades que ens facilites són completament certes i reals.

Pots sol·licitar-ho baixant aquest PDF i enviant-lo a suspensiondepago@CaixaBankpc.com

 

Sol·licitar suspensió de pagament del préstec

Sol·licitar suspensió de pagament de targeta crèdit

Descarrega la nostra App