Seguretat i Informació Legal

Reclamacions

Servei d’Atenció al Client

CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C.S.A., Societat Unipersonal, s’ha adherit al Servei d’Atenció al Client encarregat d’atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels seus clients i de les entitats del Grup “CaixaBank” adherides a aquest servei..

Els clients poden presentar les seves reclamacions davant el Servei d'Atenció al Client a través d'una de les següents opcions:

· Mitjançant el formulari habilitat a l’Àrea privada de clients, a la pestanya "Serveis", apartat "Reclamacions".

· A través del següent formulari: Formulari portal públic.

· Mitjançant escrit enviat a l'adreça postal: Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002, Valencia

· Mitjançant escrit lliurat en una oficina de Caixabank.

· Mitjançant correu electrònic enviat a l'adreça de correu electrònic servicio.cliente@caixabank.com

Així mateix, el Servei d'Atenció al Client disposa d'un termini màxim de mes amb caràcter general i 15 dies hàbils en el cas de reclamacions sobre serveis de pagament per a resoldre les reclamacions d'acord amb el seu reglament de funcionament. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s'hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la seva reclamació davant dels serveis de reclamacions dels supervisors.

Reglaments

1. Reglament del Defensor del Client de Caixabank, S.A.

Serveis de reclamacions dels supervisors

1. Serveis bancaris: les reclamacions es poden adreçar al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya (c/ d’Alcalá, 50, 28014, Madrid)
http://www.bde.es
2. Assegurances i plans de pensions: les reclamacions es poden adreçar a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (p/ de la Castellana, 44, 28046, Madrid) (pdf)
http://www.dgsfp.mineco.es/
3. Plataforma de Resolució de Litigis en Línia de la Unió Europea

Serveis de Reclamacions de les Companyies Asseguradores vinculades

1. SegurCaixa: fer click aqui
2. VidaCaixa: fer click aqui

Informació al consumidor (Catalunya)

Es fa constar l'existència del servei de consulta telefònica del consumidor, prestat per la Generalitat de Catalunya, a través del número 012. Existeixen fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició dels clients. L'entitat disposa d'un servei telefònic gratuït d'atenció al client a través del número 900 101 538. Així mateix, es fa constar que, d'acord amb el que disposa la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, les persones consumidores poden sol·licitar un model de les condicions
generals dels contractes de serveis financers bàsics que puguin tenir interès a concertar.

Normativa general de protecció dels consumidors i condicions de contractació:

· Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres
 lleis complementàries.
· Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.
· Ordre EHA/1718/2010, de 11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels serveis i productes bancaris.
· Llei 22/2007, de 11 de juliol, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats a consumidors.
· Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11 / UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

Crèdit al consum:

· Llei 16/2011, de 24 de juny, de contractes de crèdit al consum.

Normativa general sobre serveis bancaris:

- Ordre EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
- Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit i proveïdors de serveis de pagament, sobre transparència dels serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
- Ordre ECE / 228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsiques, procediment de trasllat de comptes de pagament i requisits dels llocs web de comparació.

Mediació d'Assegurances:

· Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d'Assegurances.

Serveis de pagament:

· Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis de pagament.
· Ordre EHA/1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.
· Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març, pel qual s'estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els càrrecs domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 924/2009.

Servei d'atenció al client i defensor del client:

· Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, modificada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible.
· Ordre ECO/734/2004, d'11 de març, sobre departaments i serveis d'atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.
· Ordre ECC/2502/2012, de 16 de novembre, per la qual es regula el procediment de presentació de reclamacions davant els serveis de reclamacions del Banc d'Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d'Assegurances i Pensions.

Descarrega la nostra App