Reclamacions

Informació del client

Ets client de CaixaBank Payments & Consumer?*

Si ets client de CaixaBank Payments & Consumer, t'atendrem de la forma més adecuada a través de la teva àrea privada. Anar a l'àrea privada

Si encara no disposes de les teves dades d'accés a l'àrea privada, clica aquí

Dades personals

Format de DNI no acceptat
Format de text no acceptat
Format de text no acceptat
Format de text no acceptat

Dades de contacte

Format de telèfon no acceptat
Format de correu electrònic no acceptat

Declaro expressament haver llegit i acceptat la següent clàusula relativa a la Protecciónde Dades de Caràcter Personal

Llegir i acceptar la clàusula

CaixaBank Payments & Consumer tractarà les dades personals recollides mitjançant aquest formulari amb la finalitat d'atendre la seva consulta i enviar-li la informació sol·licitada.

L'interessat/La interessada pot exercir els drets previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb relació a les seves dades adreçant-se a CaixaBank Payments & Consumer, C/Pintor Sorolla, 2-4, de (46002) València o a www.caixabankpc.com/ca/ejerciciodederechos.