Dades de l'establiment

Els camps marcats amb * són obligatoris

Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format de correu electrònic no acceptat

Client "CaixaBank"*:

Realitzaries el manteniment dels equips?

Declaro expressament haver llegit i acceptar la següent clàusula relativa a Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Llegir i acceptar la clàusula

Autoritzo expressament CaixaBank Equipment Finance, S.A. perquè, d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i amb qualsevol altra normativa que el transposi o el desenvolupi, pugui tractar les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant aquest formulari amb l'única finalitat d'atendre la/les consulta/es de l'interessat/la interessada i/o enviar-li la informació sol·licitada. Les dades personals recollides mitjançant aquest formulari s'incorporaran en un fitxer el responsable del qual és CaixaBank Equipment Finance, S.A., societat unipersonal, a l'efecte esmentat més amunt.

L'interessat/La interessada podrà exercir els drets amb relació a les dades de caràcter personal de la seva titularitat d'acord amb la normativa. Per exercir aquests drets, es podrà adreçar per escrit a CaixaBank Equipment Finance, S.A., carrer Pintor Sorolla, 2-4, de (46002) València, adjuntant una còpia d'un document oficial d'identificació, o a qualsevol de les seves oficines.