Dades de l'establiment

Els camps marcats amb * són obligatoris

Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format incorrecte
Format de correu electrònic no acceptat

Client "CaixaBank"*:

Declaro expressament haver llegit i acceptar la següent clàusula relativa a Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Llegir i acceptar la clàusula

CaixaBank Payments & Consumer tractarà les dades personals recollides mitjançant aquest formulari amb la finalitat d'atendre la seva consulta i enviar-li la informació sol·licitada.

L'interessat/La interessada pot exercir els drets previstos en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb relació a les seves dades adreçant-se a CaixaBank Payments & Consumer, C/Pintor Sorolla, 2-4, de (46002) València o a www.caixabankpc.com/ca/ejerciciodederechos.